My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Na3702 Lu 2002 : Gu jian zhu zhuan wa diao su yi shu / zhu yi zhe Lu Yuzhang.  2002 1
Na3705 Chen 2007 Gd19 : Luoyang chu tu wa dang / Cheng Yongjian bian zhu.  2007 1
Na3705 Chos   7
Na3705 Koda 2010 : Kodai Higashi Ajia no zōga gijutsu.  2010 1
Na3705 Nara 1980 : Nara kokuritsu bunkazai kenkyūjo kenkyū ronshū. 06.  1980 1
Na3705 Niho 1980 : Nihon kodai no shibi / Nara Kokuritsu Bunkazai Kenkyūjo Asuka Shiryōkan.  1980 1
Na3705 Oni 1982 : Oni onigawara / kanshū Kobayashi Akio, Nakamura Mitsuyuki.  1982 1
Na3705 Tsub 1976 : Nihon no kawarayane / Tsuboi Toshihiro cho.  1976 1
Na3705 Ueha 2015 : Kawara, mokki, jiin : koko made no kenkyū kore kara no kōkogaku / Uehara Mahito.  2015 1
Na3705 Yama 2000 : Chūsei kawara no kenkyū / Yamasaki Shinji.  2000 1
Na3705 Zhan 2018 : Yu ren wa dang yan jiu = Yuren wadang yanjiu / Zhang Dongfang zhu.  2018 1
Na3705 Zhao 1998 : Zhongguo gu dai wa dang tu dian / Zhao Liguang.  1998 1
Na380 Wang 2006 : Yisilan jian zhu shi tu dian (7-19 shi ji) / Wang Xiaodong bian zhu = Illustration of Islamic architecture (7-19 century) / Xiaodong Wang.  2006 1
Na3900 Diao 2004 : Diao liang hua dong / Lou Qingxi zhu bian.  2004 1
Na3900 Wang 2008 Gd19 : Shanxi min ju mu diao ji = Collection of folk residences and wood carving in Shaanxi, China / Wang Shanshui, Zhang Yuexian bian zhu.  2008 1
Na3950 Inag 2013 : Wafū kanamono no jissai : dezain to tsukaikata / Inagami Fumiko, Muro Fusakichi cho ; Muro Kanamono Kabushiki Kaisha kanshū.  2013 1
Na40 Lou 2011 Gd19 : Shanghai bai nian jian zhu shi he ying zao shi / Lou Chenghao, Xue Shunsheng bian zhu.  2011 1
Na4110 Yang 2017 : Zang shi gu jian zhu mu jie gou ji ben li xue xing neng / Yang Na zhu.  2017 1
Na4145.B35 Zhu 2013 : Zhu ji. Zhu ji / bian ji ji ce zhan ren Zheng Binghong = Bamboo theatre exhibition 2011-12 / editor and curator, Chang Ping Hung, Wallace.  2013 1
Na4178.S46 Chan 2011 : Mo deng Shanghai de xiang zheng : Shaxun da sha jian zhu shi lu yu yan jiu / Chang Qing bian zhu = A symbol of modern Shanghai on the Bund : Sassoon House record and analysis / Chang Qing.  2011 1
Na4365 Wang 2013 : Qing dai guan shi jian zhu ying zao ji yi = Qingdai guanshi jianzhu yingzao jiyi / Wang Shiwei, Wu Shengmao, Yang Hong, Zhao Peng, Guo Hong bian zhu.  2013 1
Na4365 Yuan 2013 Gd19 : Song dai cheng shi xing tai he guan shu jian zhu zhi du yan jiu / Yuan Lin zhu.  2013 1
Na4366 Dong 2001 : Dong Shanghai ming lou pu = Prestigious buildings in Shanghai Pudong new area.  2001 1
Na4366.F673 Shan 2015 : Gu gong ying zao / Shan Shiyuan zhu.  2015 1
Na4415 J3 K67 2007 : Kokkai Gijidō gaidobukku : kataritsugareu gijidō no rekishi / Shūgiin Keimubu hen.  2007 1
Na4415.C52 Wang 2011 Gd19 : Ming Qing huang gong chen she / Wang Zilin bian zhu.  2011 1
Na4445.C62 Lu 2009 : Yu jian zhu dui hua : pin du Qingdao Deguo zong du lou jiu zhi bo wu guan = Dialogue with architecture : looking into the Museum of the Former German Governor's House in Qingdao / Lü Chuansheng, Gong Shengqi zhu.  2009 1
Na4455.C5 Cao 2017 : Zhongguo gu dai you yi jian zhu / Cao Wei bian zhu.  2017 1
Na4600 Xu 2003 : Xu ni sheng jing : shi jie zong jiao jian zhu suo ying = The greatest sacred buildings / [zuo zhe Han Baode ... [deng]].  2003 1
Na4640 Li 2005 : Yun'gang shi ku yu bei Wei shi dai = Yungang grottoes and the northern Wei dynasty / Li Hengcheng bian zhu.  2005 1
Na4640 Shi 2010   8
Na4640 Su 2010 : Zhongguo fo jiao shi ku si yi ji : 3 zhi 8 shi ji Zhongguo fo jiao kao gu xue / Su Bai zhu.  2010 1
Na4640 Yang 2010   5
Na497.C6 Lu 2005 Gd19 : Shanxi gu guan ai : xiong guan nie wu yi shan wei / Lu Youquan zhu.  2005 1
Na497.C6 Shen 2013 Gd19 : Feng huan wan die, xian sheng chong wei : Ming Chang cheng Jizhou Zhen duan de li shi jian zao ji bao hu = Historical construction & conservation of the Ming Great Wall : Jizhouzhen section / Chen Yang, Ma Junhua, Zhang Dong, Zhou Xiaodi zhu.  2013 1
Na497.C6 Wang 2016 : Dong bei gu dai zhu cheng fen bu yu yan jiu = Dongbei gudai zhucheng fenbu yu yanjiu / Wang Yulang, Xia Zhenquan zhu.  2016 1
Na497.C6 Wu 2006   2
Na497.C6 Yang 2011 Gd19 : Longgang ji yi : Shenzhen dong bei di qu pao lou jian zhu diao cha / Yang Rongchang zhu.  2011 1
Na497.C6 Yu 2009 : Xi'an gu cheng qiang he zhong gu lou : li shi, yi shu he ke xue / Yu Maohong zhu ; he zuo zuo zhe Wang Yuan, Yu Tao, Daniel Giebener.  2009 1
Na497.C6 Zhan 2003 : Zhongguo cheng chi shi / Zhang Yuhuan zhu.  2003 1
Na497.C6 Zhan 2014 : Zhong yuan xian Qin cheng shi fang yu wen hua yan jiu = A Study of the City Defence Culture of the Central Plains Area in the Pre-qin Period / Zhang Guoshuo zhu.  2014 1
Na497.C6 Zhon 2001 : Zhongguo gu cheng qiang bao hu yan jiu / Guo jia wen wu ju wen wu bao hu si, Jiangsu Sheng wen wu guan li wei yuan hui ban gong shi, Nanjing Shi wen wu ju bian.  2001 1
Na497.C6 Zhou 2014 Gd19 : Fu shan zu hai di xian er yao : Ming Chang Cheng fang yu ti xi zhi Liaodong Zhen wei suo cheng shi = Defense system of the Ming Great Wall Wei & Suo of Liaodong / Zhou Xiaodi, Li Xiangdong, Huang Huan, Shen Yang zhu.  2014 1
Na500 Dong 2014 Gd19 : Xian dang dai jian zhu shi wu jiang / Dong Yugan zhu.  2014 1
Na500 Fram 2004   2
Na6 Shin   61
Na6.C5 Jian   129
Na6.C5 Jian 1979 : Jian zhu shi = Architect.  1979- 1
Na6.C5 Jian 2009   4
Na6015.2.A53 Wen 2013 Gd19 : Cha jiao si miao shan jian zhu yan jiu = Architectural research on Ta Keo Temple-mountain at Angkor Site / Zhongguo wen hua yi chan yan jiu yuan Wen Yuqing zhu.  2013 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next