My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Nc350.L83 Lu 1990 : Zhongguo yi bai shen xian tu / hui hua zhe Lu Yuguang (Yanguang) ; bian wen zhe Wu Lüxing.  1990 1
Nc350.T35 Dai 1981 : Shui hu ren wu yi bai ling ba tu / Dai Dunbang, Dai Hongjie hua ; [Tianjin yang liu qing hua she bian ji chu ban].  1981 1
Nc350.W36 Wang 2009 : Shi jie wen hua yi chan di : Hong cun gu min ju lao fang zi / Wang Zhaoliang zhu.  2009 1
Nc350.X83 Xu 2011 Gd19 : Guo wang, feng jing : Xu Mingren zhi ben su miao chuang zuo ge zhan = Passing, secenery : Ming-Jen Hsu drawing on paper solo exhibition / [bian ji: Xu Mingren, Xiao Shuwen]  2011 1
Nc350.Y68 You 2014 Gd19 : Wo de shi dai, wo de she ji : You Minglong she ji yi shu zhan = My Generation, My Design : Yu Ming-lung's Art and Design Exhibition / bian ji Guo li li shi bo wu guan bian ji wei yuan hui.  2014 1
Nc730 Wang 2006 : Cong su miao dao chuang zuo / Wang Taiji zhu.  2006 1
Nc770 Yang 1990 : Ren wu tou xiang hua fa / Yang wen ren bian hui.  1990 1
Nc780 Bai 10991 : Bai hu pu / Xing Lihong ... [et al.] hui.  1991 1
Nc782.W35 Wang 1981 : Bai niao pu.    1
Nc815 Lou 1987 : Hua zhu san zi jing / Lou Benhe zhu.  1987 1
Nc815 Lu 1986 : Zen yang hua lan / [Lu Kunfeng hua]  1986 1
Nc815 Yang 1990 : Hu lu hua fa / Yang Wenren bian hui.  1990 1
Nc815 Yu 1987   2
Nc890.L45 Lian 1976 : Feng jing xie sheng : Qian bi hua ji / Liang Danfeng zhu.  1976 1
Nc905 Gang 1987 : Gang bi hua ji fa / Chen Zunsan bian yi ; [A. Lapuqiefu yuan zhu].  1987 1
Nc905 Zhen 2009 : Jing cheng min ju zhai yuan : Zheng Xicheng gang bi bai miao tu ji.  2009 1
Nc910.5.M59 Mizu 1991 : Kirie de mita Nihon / Mizuno Shunji = Japan through a cutter-knife / Shunji Mizuno.  1991 1
Nc915.R8 Zhon 1997 Gd19 : Zhongguo wu bai luo han tu dian / Huang Quanxin zhu bian.  1997 1
Nc968 Dian 2007 : Dian shi zhai hua bao tong jian / Ye Hanming, Jiang Yinghao, Huang Yongsong bian.  2007 1
Nc970 Guan 2005 : Guangxu lao hua kan : wan Qing she hui de "Tu hua xin wen" / Liu Jingmin shou cang.  2005 1
Nc973.5.J3 Nish 2000 : Sōtei kō / Nishino Yoshiaki cho.  2000 1
Nc990.5 Gube 2000   5
Nc990.6.L56 Lin 1985 : Ren ti su xie / Lin Yong, Chen Yanning, Zhou Bo.  1985 1
Nc990.6.W8 Wu 1983   3
Nc991 Kawa 1983 Gd19 : Sarusa tengoku / Yōsuke Kawamura.  1983 1
Nc991 Kawa 1984 : Kawamura Yōsuke vs. Yumura Teruhiko : kokkyō o keshisaru shisen = Works of Yosuke Kawamura.  1984 1
Nc991 Kawa 1987 Gd19 : Sarusa ban gaichi / Kawamura Yōsuke.  1987 1
Nc991 Kawa 1988 Gd19 : Joifuru tōkyō [picture] / Kawamura Yōsuke.  1988 1
Nc991 Kawa 2012 : Densetsu no irasutorētā Kawamura Yōsuke no shinjitsu / Kawamura Yōsuke.  2012 1
Nc991 Naka 2007 : Taishū no kokoro ni ikita Shōwa no gakatachi / Nakamura Yoshihito.  2007 1
Nc991 Sosh 2010 : Sōshie zuanchō : Edo no gurafizumu = Edo graphysm : the design work of soushi-e / Hattori Hitoshi kanshū.  2010 1
Nc991.5.K4 Kawa 1981 : Exótica : works / by Yosuke Kawamura.  1981 1
Nc991.5.N353 Naka 2003 : Oshare no ehon : Nakahara Junʼichi fasshon bokku = Oshare no ehon : Junichi fashion book / Nakahara Junʼichi cho ; Piko sen.  2003 1
Nc998.6.J3 Moji 2007 : Moji o yomaseru kōkoku dezain. 2 = the power of words in advertising design. 2 / [designer, Uematsu Noboru, Hayashi Kunikazu ; editor, Koma Hiroko, Arai Akiyo ; creative director, Yonami Jun ; translator, Pamera Miki ; photographer, Masuda Satoshi].  2007 1
Nc998.6.J3 Shin 1971 : Terebi taitoru dezain / Shinohara Eita cho.  1971 1
Nc998.6.J3 Shin 1992 : Terebi taitoru rogotaipu / Shinohara Eita cho.  1992 1
Nc998.6.J3 Shin 2010 : Shibai no daiji / Shinohara Eita.  2010 1
Nc998.6.T28 Yao 2013 : Tu jie Taiwan zhi zao : Ri zhi shi qi shang pin bao zhuang she ji = A graphic understanding of Taiwan / Yao Cunxiong zhu.  2013 1
Nclcc. V.7 1994-96 : New Zealand company law cases.  c1984- 1
Nclr   8
Nd1014 Thre 2000 : [Three Vietnamese silk paintings]  2010 1
Nd1025 Mala 1999 : Malaixiya dang dai ke shu yi shu jia zuo pin ji = Renowned contemporary Malaysia's Hakka artists.  1999 1
Nd104 Ge1982 : Zhongguo gu dai hui hua li lun fa zhan shi / Ge Lu zhu.  1982 1
Nd1040   20
Nd1040 Chen 1992   2
Nd1040 Chen 2016   2
Nd1040 Duo 2006 : Duo yuan shi jie zhong de Zhongguo hua / zhu bian: Du Dakai ; fu zhu bian: Hang Jian ; ben qi xue shu zhu chi: Su Bin.  2006 1
Nd1040 Feng 1974 : Zhongguo mei shu shi = The history of Chinese arts / Feng Zhenkai zhuan shu ; He Gongshang zhu bian.  1974 1
Nd1040 Fu 1999 : Fu Xinian shu hua jian ding ji.  1999 1
Nd1040 Fu 2007 : Zhongguo hui hua bian qian shi gang / Fu Baoshi [zhu].  2007 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next