My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
P91 Chen 2004 : Chuan mei fan yi / Zheng Baoxuan.  c2004 1
P91 Komy 1993   3
P91 Komy 1994 : Komyunikēshongaku nyūmon / Ōta Nobuo ... [et at.].  1994 1
P91 Sato 2017 : Seinen no shuchō : manazashi no mediashi / Satō Takumi.  2017 1
P91.28 Zhou : Zhongguo xin mei ti fa zhan bao gao.    1
P919.0971241 Jour Bund42 20121029} : The Journal of imperial and commonwealth history.  1972- 1
P92 Chua 2014 Qb1 : Chuan bo shi ye yu zhong guo yan jiu / Zhou Qi bian.  2014 1
P92 Shi 2014 Qb1 : Mei jie gui zhi lun / Shi Zheng zhu.  2014 1
P92 Zhan 2014 Qb1 : Zi ben ying xiang xia de Zhongguo chuan mei ye = China's media industry under the influence of capital / Zhang Hongzhong zhu.  2014 1
P92 Zhon 2015 : Zhongguo xin wen chuan bo xue ping lun. 1, Wang luo shi dai de chuan bo ge ju = China review of journalism and communication studies / Lei Yuejie, Chen Weixing zhu bian.  2015 1
P92.5.M87 Modu 2002 : Moduoke : jing zheng ce lue quan shu = Pandect of competition and tactics / Weilian Feile zhu ; Su Jingxiang bian yi.  1997? 1
P92.5.M87 Shaw 2001 : Moduoke zhuan : yi ge chuan mei wang guo de dan sheng / Weilian Xiaokeluosi zhu ; zhu yi Fan Xinzhi.  2001 1
P92.C5 He 1998 : Zhongguo chuan mei xin lun / He Zhou, Chen Huailin bian zhu.  1998 1
P92.C5 Liu 2001 : Zhongguo chuan mei de shi chang dui ce = Zhongguo chuanmei de shichang duice / Liu Hong zhu.  2001 1
P92.C5 Wu 1991 Qb1 : Wu xing di wang luo : cong chuan bo xue jiao du kan Zhongguo chuan tong wen hua / Wu Yumin zhu.  1991 1
P92.C5 Xian 2002 : Xianggang nei di chuan mei bi jiao / zhu bian Zhong Danian ; fu zhu bian Zhao Shuping, Hu Fang.  2002 1
P92.C5 Xian 2003 : Xianggang chuan mei xin shi ji / Li Shaonan bian.  2003 1
P92.C5 Yang 2015 : "Mei" tian shou wang zhe : dang dai Zhongguo da zhong chuan mei she hui ze ren yan jiu = Meitian shouwangzhe : dangdai zhongguo dazhong chuanmei shehui zeren yanjiu / Yang Xiaoqiang zhu.  2015 1
P92.C5 Zhao 2002 : Mei ti qian yan bao gao : yi ge hang ye de bian ge quan jing he wei lai zou xiang = Meiti qianyan baogao / Zhou Wei zhu bian ; Zhao Shuguang, Zhang Xiaozheng, Wang Hai zhu.  2002 1
P92.C5 Zhon   4
P92.C5 Zhon 2001 : Zhongguo chuan mei gai lan : bao she, guang bo dian tai, dian shi tai, qi kan she, chu ban she / zhu bian Tang Liliang ; zhi xing zhu bian Han Bingtian ; Zhonghua xin wen bao she bian ji.  2001 1
P92.C5 Zhon 2004 : Zhongguo chuan mei jing ji yan jiu, 1949-2004 / Wu Xinxun, Jin Guanjun zhu bian.  2004 1
P92.C5 Zhon 2013 Qb1 : Zhongguo xiao fei yu chuan mei shi chang qu shi 2013 = The changing consumer and communication market trends / Chen Ruoyu, Tian Tao zhu bian.  2013 1
P92.C6 Miao 2015 : Zhongguo xin mei ti shi jian hua yu yan jiu / Miao Yan zhu.  2015 1
P92.C6 Yu 2005 : Bian ge chuan mei : jie xi Zhongguo chuan mei zhuan xing wen ti / Yu Guoming zhu.  2005 1
P92.C6 Zhon   2
P92.C6 Zhon 2011 : Zhongguo dang dai chuan mei wen hua yan jiu / Zhou Xian, Liu Kang zhu bian.  2011 1
P92.J3 Arai 1989 : Media no Shōwa shi / Arai Naoyuki.  1989 1
P92.J3 Kato 2001 : Media bunka no shakaigaku / Katō Haruhiro cho.  2001 1
P92.J3 Popp 1999 : Poppu karuchā / Miyadai Shinji, Matsuzawa Kureichi cho.  1999 1
P92.J3 Tsuc 2018 : Nihon mediashi nenpyō = The chronology of Japanese media history / Tsuchiya Reiko hen.  2018 1
P92.T25 Lian 1998 : Liang an san di da zhong chuan bo jiao liu shou ce / Xing zheng yuan da lu wei yuan hui]  1998 1
P92.T25 Peng 2001 : Mei jie, mei jie ren, mei jie pi ping : mei jie wen jian si / Peng Jiafa zhu.  2001 1
P92.T25 Wang 2002 : Taiwan xin wen chuan bo shi / Wang Tianbin zhu.  2002 1
P92.T25 Wu 2009 : Taiwan chuan mei luan xiang : Da gong bao zhi chuan mei di chuan mei = Taiwan media's chaos / Wu Fei zhu.  2009 1
P93.5 Hua 2003 : Hua zhong you hua : jin dai Zhongguo de shi jue biao shu yu wen hua gou tu / Huang Kewu zhu bian.  2003 1
P94 Postman 2015 : Yu le zhi si / [Mei] Ni'er Boziman zhu ; Zhang Yan yi = Amusing ourselves to death / Neil Postman.  2018 1
P94 Shog 1986 : Shōgaisha to sabetsugo : kenjōsha e no toikake / Namase Katsumi hen.  1986 1
P94.5.M552 Tami 1993 : Masukomi to sabetsugo no jōshiki / Tamiya Takeshi.  1993 1
P94.5.M552 Yang 2015 : Tian ye zhong de chuan bo yu xiang cun she hui / Yang Xingxing, Sun Xinru zhu.  2015 1
P94.5.W652 Moro 1993 : Zasshi bunka no naka no joseigaku = The culture of women's magazines : a study of gender image / Morohashi Taiki cho.  1993 1
P94.5.W652 Wang 2016 : Zhi zao xing bie : xian dai Zhongguo de xing bie chuan bo = The fabrication of gender : gender communication in modern China / Wang Qingyi zhu.  2016 1
P94.6 Alth 2003 : Chuan bo sheng tai xue : kong zhi de wen hua fan shi / Daiwei Ashide zhu ; Shao Zhize yi = An ecology of communication : cultural formats of control / David L. Altheide.  2003 1
P94.6 Chen 2012 : Fan yi yu kua wen hua jiao ji = Translation and intercultural communication / Chen Jianping bian zhu.  2012 1
P94.6 Chia 1997 : Kua wen hua jiao ji xue = Intercultural communication / Jia Yuxin zhu.  1997 1
P94.6 Duo 2001 : Duo wei shi jie : chuan bo yu wen hua yan jiu / Shenzhen da xue wen xue yuan chuan bo xi bian ; zhi xing zhu bian Wu Yumin.  2001 1
P94.6 Fany 2015 : Fan yi yu kua wen hua jiao liu : hu dong yu gong sheng = Translation and intercultural communication : interaction and reciprocity / Hu Gengshen zhu bian.  2015 1
P94.6 Jin 2010   2
P94.6 Kata 2004 : Translating cultures : an introduction for translators, interpreters and mediators = Wen hua fan yi : bi yi, kou yi ji zhong jie ru men / David Katan.  2008 1
P95.45 Kubo 2001 : Aizuchi wa hito o ikasu : atarashii komyunikēshon no susume.  2001 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next