My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Pl1115 Wang 1985 : Stories of invention and discoveries. eng  1995 1
Pl1115 Wang 1988 : San zi jing. Bai jia xing. Qian zi wen / Wu Meng biao bian.  1988 1
Pl1115 Xiao 1976 : Xiao Padi de sheng ri : xiao xue ke wai yue du wen xuan / Shanghai Shi Hongkou Qu jiao shi jin xiu xue xiao bian.  1976 1
Pl1115 Zeng 1995 : Zeng guang xian wen. San zi jing. Bai jia xing. Qian zi wen / zhi xing zhu bian Jiang Xiaotao, Zhang Guangbao, Zhang zhaoyu ; bian wei Wang Shu [and others].  1995 1
Pl1115 Zhon 1984 : Hua long dian jing = Dotting the eyes on a painted dragon / [bian wen Cang Yangqing ; hui hua Lu Fusheng].  1984 1
Pl1115 Zhon 1992 : Zhongguo min jian meng xue tong shu / O Weican ... [et al.] bian.  1992 1
Pl1115 Zhon 1996 : Zhongguo gu dai meng shu jing cui / Shanghai gu ji chu ban she bian.  1996 1
Pl1115.C4753 Ma 1992 : You xue qiong lin / Ma Xinmin, Ai Junchuan yi zhu.  1992 1
Pl1115.L54 Liu 1981   5
Pl1115.S33 Li 1981 : Zui wan shan ban ben de San zi jing / Wang Yinglin yuan zhu ; Zhang Taiyan zeng ding ; Li Muhua zhu jie.  1981 1
Pl1115.T483 Di 1981 : Di zi gui : er tong qi meng jing dian = Di zi gui / [yuan zhu Li Yuxiu ; bian yi Ma Yucui, Tuo Zhuoya].  2005 1
Pl1115.W393 Sanz 1981 : San zi jing xin jie.  1981 1
Pl1117 Faur 1995 : Gateway to the Chinese classics : a practical introduction to literary Chinese = Wen yan ru men / by Jeannette L. Faurot.  1995 1
Pl1117 Han 1963 Qb1   2
Pl1117 Lao 1991 : Lao shi de hua = Teacher's words / Guo yu ri bao bian ji ; [bian zhe Yang Yimei].  1991 1
Pl1117 Li 1996 : Mai lü / bian wen Li Hong ; hui tu Wang Shuli = Selling the donkey / written by Li Hong ; illustrated by Wang Shuli.  1996 1
Pl1117 Peng 1987 : Cheng yu gu shi = Stories from classical allusions / Peng Minghui zhuan xie ; Tan Xingjian she ji ; Yang Ensheng cha tu.  1987 1
Pl1117 Quan 1995 V.1 : Quan guo zhong xue sheng you xiu zuo wen xie zuo bao dian : Ren wu shuo ming fen ce / zhu bian Li Baochu, Zhou Jing.  1995 1
Pl1117 Quan 1995 V.2 : Quan guo zhong xue sheng you xiu zuo wen xie zuo bao dian : Xu shi fen ce / zhu bian Li Baochu, Zhou Jing.  1995 1
Pl1117 Quan 1995 V.3 : Quan guo zhong xue sheng you xiu zuo wen xie zuo bao dian : Xie jing fen ce / zhu bian Li Baochu, Zhou Jing.  1995 1
Pl1117 Quan 1995 V.4 : Quan guo zhong xue sheng you xiu zuo wen xie zuo bao dian : Yi lun fen ce / zhu bian Li Baochu, Zhou Jing.  1995 1
Pl1117 Quan 1995 V.5 : Quan guo zhong xue sheng you xiu zuo wen xie zuo bao dian : Xiang xiang, ying yong fen ce / zhu bian Li Baochu, Zhou Jing.  1995 1
Pl1117 Quan 1995 V.6 : Quan guo zhong xue sheng you xiu zuo wen xie zuo bao dian : Zhuang wu shuo ming fen ce / zhu bian Li Baochu, Zhou Jing.  1995 1
Pl1117 Quan 2005 : Quan guo 101 suo ming xiao jian zi sheng zuo wen quan bian Zhong xue / Fang Zhou zhu bian.  2005 1
Pl1117 Shi 2014 : Graded chinese reader 2000 words : selected abridged Chinese contemporary short stories = Han yu fen ji yue du 2000 ci / Shi Ji bian zhu.  2014 1
Pl1117 Shi 2015 : Graded chinese reader 2500 words : selected abridged Chinese contemporary short stories = Han yu fen ji yue du 2500 ci / Shi Ji bian zhu.  2015 1
Pl1117 Shi 2016 : Graded chinese reader 3000 words : selected abridged Chinese contemporary short stories = Han yu fen ji yue du 3000 ci / Shi Ji bian zhu.  2016 1
Pl1117 Wang 2008 : Reading Chinese literature or reading China : an intercultural thematic approach to reading Chinese literature in the TCFL (Teaching Chinese as a foreign language) curriculum = Du Zhongguo wen xue hai shi du Zhongguo : jian lun dui wai han yu jiao xue zhong de kua wen hua zhu ti yue du fa / Wang Yongyang zhu.  2008 1
Pl1117 Wu 1977 : Zhongguo de feng su xi guan / bian zhu zhe Wu Xizhen, Guo Licheng, Ye Deming ; Guo li bian yi guan zhu bian ; [hui tu zhe Cao Junyan] = Chinese customs and traditions / by Hsi-chen Wu, Li-cheng Kuo, Teh-ming Yeh.  1977 1
Pl1117 Xian 1988 : Xian dai Zhong wen xuan du = Readings in modern Chinese / compiled by Liu Wei-ping... [et al.].  1988 1
Pl1117 Xian 1998 : Xian dai han yu jin xiu jiao cheng / Fan Ping, Liu Ximing, Tian Shanji bian = A "brush up" course in modern Chinese / by Fan Ping, Liu Ximing and Tian Shanji.  1998- 1
Pl1117 Xin 1993 : Xin wen Han yu dao du = Guided reading in journalistic Chinese / bian zhu zhe Shi Guangheng, Wang Shaoxin ; Ying yu fan yi Xiong Wenhua, Liang Xiao.  1993 1
Pl1117 Xin 1998   2
Pl1117 Zhon 1985 : Everyday Chinese : selected prose readings = Mei ri Han yu : san wen xuan du / by Zhong Qin.  1985 1
Pl1117.5.C6 Er 1991 : Er tong shi = Children's poetry / [bian ji Feng Jimei ; cha tu Weng Shidian ; Ying yi Lin Yulan].  1991 1
Pl1117.5.C6 Wang 1994 : Zhongguo gai kuang = Zhongguo gaiguang [i.e. gaikuang] / Wang Shunhong bian zhu.  1994 1
Pl1117.5.C6 Zhon 2007 Qb1 : Zhongguo wen hua chang shi / Guo wu yuan qiao wu ban gong shi, Zhongguo hai wai jiao liu xie hui = Common knowledge about Chinese culture / The Overseas Chinese Affairs Office of the State Council, The Office of Chinese Language Council International.  2007 1
Pl1117.5.C65 Zhan 2000 : Guo ji shang wu Han yu jiao cheng = International business Chinese course / Zhang Taiping bian zhu.  2000 1
Pl1117.5.C68 Wang 1989 : Three character classic / translated by S.T. Phen.  1989 1
Pl1117.5.E36 Caij 1983 : Cai jing gu wen xuan / Zhong yang cai zheng jin rong xue yuan Han yu jiao yan shi bian.  1983 1
Pl1117.5.G36 Zhon 2007 Qb1 : Zhongguo di li chang shi / Guo wu yuan qiao wu ban gong shi, Zhongguo hai wai jiao liu xie hui = Common knowledge about Chinese geography / The Overseas Chinese Affairs Office of the State Council, The Office of Chinese Language Council International.  2007 1
Pl1117.5.H57 Yang 1990 : Long wen bian ying / Xiao Liangyou deng bian zhuan ; Li Zuotang jiao dian.  1990 1
Pl1117.5.H57 Zhon 2007 : Zhongguo li shi chang shi / Guo wu yuan qiao wu ban gong shi, guo jia han yu guo ji tui guang ling dao xiao zu ban gong shi = Common knowledge about Chinese history / The Overseas Chinese Affairs Office of the State Council, The Office of Chinese Language Council International.  2007 1
Pl1117.5.M43 Yi 1989 : Yi gu wen chang yong zi zi dian / Wang Sen zhu bian.  1989 1
Pl1119 Han 2001 : Han yu shui ping kao shi (HSK) mo ni shi ti ji. Gao deng = Hanyu shuiping kaoshi moni shiti ji / zhu bian Hongchen ; bian wei Sun Ruizhen, Wu Shuping.  2001 1
Pl1119 Hsk 1995 : HSK Zhongguo Han yu shui ping kao shi da gang: Chu, zhong deng / Guo jia Han yu shui ping kao shi wei yuan hui ban gong shi bian zhi.  1995 1
Pl1119 Hsk 1997 : HSK Zhongguo Han yu shui ping kao shi ying shi zhi nan. Gao deng / zhu bian Ni Mingliang ; zhi xing zhu bian Yan Lingyun, Ta Guangzhen.  1997 1
Pl1119 Hsk 1998 Ge3 : HSK ci yu yong fa xiang jie : a guide to the usage of HSK vocabulary / Huang Nansong, Sun Dejin zhu bian.  1998 1
Pl1119 Hsk 2001   2
Pl1119 Hsk 2002   2
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next