My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Pl1621.Z446 Gao 2011 : Zhangqiu fang yan zhi / Gao Xiaohong zhu.  2011 1
Pl1621h78 Yang 1974   2
Pl1681 Guo 1995 : Di si jie guo ji Min fang yan yan tao hui lun wen ji / Zhan Bohui, Li Rulong, Zhang Shuangqing bian.  1996 1
Pl1690.F75 Feng 1993 : Fuqing fang yan yan jiu / Feng Aizhen.  1993 1
Pl1690.F8 Chen 1998 : Fuzhou fang yan yan jiu / Chen Zeping zhu.  1998 1
Pl1690.F8 Chen 2010 : 19 shi ji yi lai de Fuzhou fang yan : chuan jiao shi Fuzhou tu bai wen xian zhi yu yan xue yan jiu = 19 shiji yilai de Fuzhou fangyan / Chen Zeping zhu.  2010 1
Pl1690.F8 Fang 1999 : Fuzhou shu yu / Fang Binggui zhu.  1999 1
Pl1690.F8 Feng 1998 : Fuzhou fang yan ci dian / Li Rong zhu bian ; Feng Aizhen bian zuan.  1998 1
Pl1690.F8 Fuzh 1994 : Fuzhou fang yan ci dian / Li Rulong ... [et al.] bian.  1996 1
Pl1690.J53 Li 1998 : Jian'ou fang yan ci dian / Li Rong zhu bian; Li Rulong, Pan Weishui bian zuan.  1998 1
Pl1690.N56 Akit 2018 : Min dong qu Ningde fang yan yin yun shi yan jiu / Qiugu Yuxing zhu.  2018 1
Pl1690.P82 Ahuo 2006 : Puxian fang yan ci dian / gu wen Zhou Yingnan, Xu huaizhong; bian zhuan Ahuo; bian jiao Guo Dawei, Gao Zhenhua.  2006 1
Pl1690.T35 Akit 2005 : Zhe nan de Min dong qu fang yan / Qiugu Yuxing zhu.  2005 1
Pl1701 Zhan 2004 : Min fang yan yan jiu zhuan ti wen xian ji mu suo yin (1403-2003) / [ji zhe Zhang Jiaxing].  2004 1
Pl1701 Zhou 1991 : Min nan hua yu bu tong hua = Minnanhua yu putonghua / Zhou Changji zhu.  1991 1
Pl1704 Naka 1977 Qb1 : Bingo Tōzantō hōgen kiso goishū / Nakajima Motoki cho.  1977 1
Pl1705 Lin 1992 : Min nan hua jiao cheng = Minnanhua jiao cheng / Lin Baoqing.  1992 1
Pl1707 Cai 1969 : Guo yu Min nan yu dui zhao chang yong ci dian / Cai Beihuo bian zhu.  1969 1
Pl1707 Camp 1997 : Xiamen yin xin zi dian / Gan Weilin zhu.  1998 1
Pl1709 Huan 1977 : Min nan hua kao zheng / Huang Jing'an zhu.  1977 1
Pl1709 Lin 1999 : Min nan fang yan yu gu Han yu tong yuan ci dian / Lin Baoqing zhu.  1999 1
Pl1709 Minn 1992 : Min nan bai hua zi = Minnan baihuazi / Xu Chang'an, Li Leyi bian.  1992 1
Pl1709 Zhen 1977 : Taiwan Fujian hua de yu yin jie gou ji biao yin fa / Zheng Liangwei, Zheng Xie Shujuan bian zhu.  1977 1
Pl1710.A66 Li 1996 : Xiamen fang yan zhi / zhu bian Tan Bangjun ; fu zhu bian Li Xitai, He Zhiwei ; zhuan gao Li Xitai, Zhan Longbiao, Ji Yamu ; [Xiamen shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui ban gong shi bian].  1996 1
Pl1710.A66 Zhou 1993 : Xiamen fang yan ci dian / Li Rong zhu bian ; Zhou Changji bian zuan.  1993 1
Pl1710.C45 Cai 1976 Ge3 : Chao yu ci dian Cai Junming zhu.  1976 1
Pl1710.C45 Chao 2001 : Chao Shan shi ba yin zi dian : Pu tong hua dui zhao / Yang Yangfa bian.  2001 1
Pl1710.C45 Chao 2012 Qb1 : Chao Shan fang yan xie hou yu ji shi = Chaoshan fangyan xiehouyu jishi / Wu Fang zhu bian.  2012 1
Pl1710.C45 Lin 1993 : Chao shan fang yan shu yu ci dian / Lin Lunlun bian zhu.  1993 1
Pl1710.C45 Yu 1993 : Chao Shan shu yu su dian / Yu Liu, Wang Weishen, Shao Yangdong zhu.  1993 1
Pl1710.C47 Lin 1993 : Quanzhou Shi fang yan zhi = Quanzhoushi fangyanzhi / Lin Liantong zhu bian [i.e. zhuan xie] ; Fujian Sheng Quanzhou Shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1993 1
Pl1710.C5 Quan 1994 : Quanzhou fang yan yu wen hua / Wang Jianshe, Zhang Ganli ; Quanzhou li shi wen hua zhong xin bian.  1994 1
Pl1710.H3 Liu 2006 : Hainan Min yu de yu yin yan jiu / Liu Xinzhong zhu.  2006 1
Pl1710.K95 Lin 1996 : Guangdong Min fang yan yu yin yan jiu = Guangdong Minfangyan yuyin yanjiu / Lin Lunlun, Chen Xiaofeng zhu.  1996 1
Pl1710.L45 Leiz 1998 : Leizhou fang yan ci dian / Li Rong zhu bian ; Zhang Zhenxing, Cai Yeqing bian zuan.  1998 1
Pl1710.L45 Lin 2006 : Yue xi Min yu Leizhou hua yan jiu / Lin Lunlun zhu.  2006 1
Pl1710.S56 Zhou 2002 : Xinjiapo Min nan hua ci dian = Xinjiapo Minnanhua cidian / Zhou Changji, Zhou Qinghai bian.  2002 1
Pl1710.S88 Cai 1991 : Chaozhou fang yan ci hui : pu tong hua dui zhao / Cai Junming bian zhu ; Zhang Shuangqing shen yue.  1991 1
Pl1710.S88 Li 1992 : Chao Shan fang yan ci gao shi / Li Xinkui, Lin Lunlun zhu.  1992 1
Pl1710.T28 Cao 2013 Qb1 : Taiwan ren ye bu zhi dao de Tai shi guo yu / Cao Mingzong zhu.  2013 1
Pl1710.T28 Chen 1981 : A study of Taiwanese adjectives / by Susie S. Cheng = Taiwan Fujian hua xing rong ci di yan jiu / Zheng Xie Shujuan zhu.  1981 1
Pl1710.T28 Chen 1987 : Cong guo yu kan Tai yu de fa yin / Zheng Liangwei zhu.  1987 1
Pl1710.T28 Chen 1989 : Zou xiang biao zhun hua de Taiwan hua wen / Zheng Liangwei bian zhu = Essays on written Taiwanese / by Robert L. Cheng.  1989 1
Pl1710.T28 Chen 1993 : Jing su Tai yu Luoma zi lian xi yu gui lü = Taiwanese pronunciation and romanization : with rules and examples for teachers and students / Zheng Liangwei bian[zhu].  1993 1
Pl1710.T28 Hong 1993 : Taiwan he lao yu sheng diao yan jiu / Hong Weiren zhu.  1990 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next