My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Pl2437 Hou 2005 : Wan Qing xia xie xiao shuo xin lun / Hou Yunhua zhu.  2005 1
Pl2437 Wang 1997 : Qing dai si da cai xue xiao shuo / Wang Qiongling zhu.  1997 1
Pl2437 Wu 2014 Qb1 : Zhongguo jin dai xiao shuo guan nian yan jiu / Wu Zequan zhu.  2014 1
Pl2442 Chen 1990 : Zhongguo xiao shuo xu shi mo shi de zhuan bian / Chen Pingyuan zhu.  1990 1
Pl2442 Hsia 1979 : Zhongguo xian dai xiao shuo shi / Xia Zhiqing yuan zhu ; Liu Shaoming ... [et al.] he yi = A history of modern Chinese fiction / cy C.T. Hsia ; trans. by Joseph S.M. Lau et al.  1979 1
Pl2442 Liu 2005 : Zhongguo xian dai xiao shuo fan chou lun / Liu Tao zhu.  2005 1
Pl2442 Liu 2011 : Minguo xiao shuo mu lu (1912-1920) / Liu Yongwen bian zhu.  2011 1
Pl2442 Wang 2007 : Hou yi min xie zuo / Wang Dewei zhu = Post-loyalist writing / by David D. W. Wang.  2007 1
Pl2442 Xian 1986 : Xian dai xiao shuo ming pian xuan du / zhu bian Zhou Hongxing ; bian zhu Yu Changjiang.  1986 1
Pl2442 Xu 2005 : Xing ai wen ti : 1920 nian dai Zhongguo xiao shuo de xian dai xing chan shi = Eros issue : interpretation of the modernity of Chinese fiction in the 1920s / Xu Zhongjia zhu.  2005 1
Pl2442 Yang 1986   2
Pl2442 Yang 2007 : Er shi shi ji Zhongguo xiao shuo yu wen hua / Yang Yi zhu.  2007 1
Pl2442 Zhan 2000 : Xin shi qi xiao shuo de liu bian yu Zhongguo chuan tong wen hua / Zhang Weizhong zhu.  2000 1
Pl2442 Zhao 1986 : Jian nan de xuan ze / Zhao Yuan zhu.  1986 1
Pl2442 Zhon 1991 : Zhongguo xian dai xiao shuo shi / zhu bian Ye Ziming ; fu zhu bian Zou Tian, Xu Zhiying.  1991- 1
Pl2442 Zhon 1992 : Zhongguo xian dai duan pian xiao shuo xin shang ci dian / zhu bian Wang Jiren.  1992 1
Pl2442 Zhou 2013 : Wen hua de chuan cheng yu bian ge : kua wen hua yu jing zhong Jin Yong xiao shuo de yi shu zhuan xing / Zhou Zhongqiang zhu.  2013 1
Pl2442.H812 Hsia 1979 : Zhongguo xian dai xiao shuo shi / Xia Zhiqing yuan zhu, jiao ding ; Liu Shaoming deng yi ; Bian ji zhe Zhuan ji wen xue cai zhi she.  1979 1
Pl2442.Y43 Ye 1953 : Duan pian xiao shuo pou xi / Ye Jinggeng zhu.  1953 1
Pl2443 Chen 2016   2
Pl2443 Fan 2005 : Xiang yi he qiao ke li : dang dai wen xue wen hua ping lun / Fan Mingru zhu.  2005 1
Pl2443 Fang 2016 : Fang kuan xiao shuo de shi ye : dang dai xiao shuo guo ji gong zuo fang / Li Tuo, Cheng Guangwei bian.  2016 1
Pl2443 Hao 2016 : Zhongguo xin shi qi duan pian xiao shuo lun gao / Hao Jingbo zhu.  2016 1
Pl2443 Hsia 2005 : Zhongguo xian dai xiao shuo shi = A history of modern Chinese fiction / Xia Zhiqing zhu ; Liu Shaoming ... [et al.] yi.  2005 1
Pl2443 Huan 2004 : Zhongguo dang dai xiao shuo jia qun lun / Huang Weilin zhu.  2004 1
Pl2443 Jia 2015 : She hui zhuan xing yu Zhongguo dang dai cheng shi xiao shuo = Social transformation and contemporary Chinese urban fiction / Jia Liping zhu.  2015 1
Pl2443 Liu 1983 : Xiao shuo yu xian shi / Liu Xicheng zhu.  1983 1
Pl2443 Qian 2016 : Ta men de gu shi : nü xing zhu yi xiao shuo yan jiu = Their stories : a research on feminist novels / Qian juan bian zhu.  2016 1
Pl2443 Qiu 2016 : Zhongguo dang dai gu shi ti cai xiao shuo yan jiu = A study on novels of contemporary stock market in China / Qiu Shaoxiong zhu.  2016 1
Pl2443 Shi 2012 Qb1 : Kuang huan zhi sheng yu leng ku zhi yan : wen ge xiao shuo zhong de shen ti shu xie / Shi Xiaofeng zhu.  2012 1
Pl2443 Wang 1997 : Xin ling shi jie : Wang Anyi xiao shui jiang gao / Wang Anyi zhu.  1997 1
Pl2443 Wang 2010 Qb1 : Shu qing chuan tong yu Zhongguo xian dai xing : zai Bei da de ba tang ke / Wang Dewei zhu.  2010 1
Pl2443 Wang 2016   2
Pl2443 Xia 2005 : Zhongguo xian dai xiao shuo wen ti yu wen hua lun / Xia Deyong zhu.  2005 1
Pl2443 Xiao 1993 : Xiao shuo zhi lü / dao you Zhan Hongzhi ; cai fang Chen Yingxia ; xiao shuo ti gong Xiaoye [and others].  1993 1
Pl2443 Xie 2016 : Jing shen de wen li : Zhongguo dang dai xiao shuo de xian xiang chan shi yu wen ben jie du / Xie Gang zhu.  2016 1
Pl2443 Zhan 1996 : Zhongguo dang dai xiao shuo liu pai shi : xiu ding ban / Zhang Xuejun zhu.  2000 1
Pl2443 Zhan 1997 : Cong xian dai xing dao hou xian dai xing / Zhang Yiwu zhu.  1997 1
Pl2443 Zhon 1984 : Zhongguo xian dai xiao shuo shi / zhu bian Tian Zhongji, Sun Changxi ; zhi bi Han Liqun ... [et al.].  1984 1
Pl2443 Zhon 1991 : Zhongguo dang dai xiao shuo shi / Zhu bian Wang Mingfan ; bian zhu zhe Wang Mingfan ... [et al.].  1991 1
Pl2443 Zhon 2006   3
Pl2445 Min : Min jian wen xue lun tan = Minjianwenxueluntan.  1998 1
Pl2445 Min 1984 : Min zu min jian wen xue lun wen ji / Zhongguo min jian wen yi yan jiu hui Guizhou fen hui zhu bian ; Wang Yexin, He Jiquan bian.  1984 1
Pl2445 Zhan 1979 : Min jian wen xue ji ben zhi shi / Zhang Zichen.  1979 1
Pl2445 Zhon 1992 : Zhongguo min jian wen xue da ci dian / Jiang Bin zhu bian.  1992 1
Pl2445 Zhou 2012 : 20 shi ji shang ban ye de "su wen xue yan jiu" / Zhou Zhongyuan zhu.  2012 1
Pl2446 Feng 1958   2
Pl2446 Jing 1995 : Jing xuan Jin ping mei / Zhou Weiming zhuan xie.  1991 1
Pl2446 Rao 1984 : Rao kou ling / Nan Zizhong bian.  1984 1
Pl2446 Zhan 2010 : Shanbei min ge tong lun / Zhang Zhibin zhu.  2010 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next