My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Pl2467.Z6 Fang 2008   2
Pl2467.Z6 Li 2009   2
Pl2467.Z6 Wang 1970   2
Pl2467.Z6 Wang 1976 : Li ji jiao zheng / Wang Meng'ou zhuan.  1976 1
Pl2467.Z7 Qian 1993 : San li ci dian / Qian Xuan, Qian Xingqi bian zhu.  1993 1
Pl2467.Z7 Ren 1982 Qb1 : Li ji mu lu hou an / Ren Mingshan.  1982 1
Pl2467.Z8 Yu 2009 Qb1 : Shang bo guan cang Chu zhu shu "Zi yi" zong he yan jiu / Yu Wanli zhu.  2009 1
Pl2468.Z5 Zhou 1993 Qc3 : Zhou li zhu zi suo yin = A Concordance to the Zhouli / [cong kan zhu bian Liu Dianjue, Chen Fangzheng ; zhi xing bian ji He Zhihua].  1993 1
Pl2468.Z7 Jin 1993 Qb1 : Zhou guan zhi cheng shu ji qi fan ying di wen hua yu shi dai xin kao / Jin Chunfeng zhu.  1993 1
Pl2469.Z9 Lin 2000 : Sang fu zhi du de wen hua yi yi : yi "Yi li, Sang fu" wei tao lun zhong xin / Lin Suying zhu.  2000 1
Pl2470 Lu 1994 : Han shi jing chun qiu can zi ji zheng / Lu Zhenduan zhu.  1994 1
Pl2470 Zouq 1959 Qc3 : Chun qiu Zuo zhuan du ben / [Zuoqiu Ming zhu] ; Wang Boxiang xuan zhu ; Zhonghua shu ju bian.  1959 1
Pl2470 Zuoq 1985 : Zuo zhuan xuan : zhu yi ben / Lin Xinqiao ; [cha tu Li Po].  1985 1
Pl2470.R6 Zuoq 1964 Qb1 : Zuo zhuan / Liang Kuan, Zhuang Shi xuan zhu.  1964 1
Pl2470.Z5 Chen 2004 : Zuo zhuan xiang jie ci dian = Zuozhuanxiangjiecidian / Chen Kejiong.  2004 1
Pl2470.Z5 Chun 1983 V.1 : Chun qiu jing zhuan yin de / Hong Ye ... [et al.] bian zuan.  1983 1
Pl2470.Z5 Chun 1983 V.2 : Chun qiu jing zhuan yin de / Hong Ye ... [et al.] bian zuan.  1983 1
Pl2470.Z5 Chun 1994 Qc3 : Chun qiu fan lu zhu zi suo yin = A Concordance to the Chunqiufanlu / [cong kan zhu bian Liu Dianjue, Chen Fangzheng ; zhi xing bian ch He Zhihua].  1994 1
Pl2470.Z6 Fang 2017 : Du yu "chun qiu jing zhuan ji jie" yan jiu = A study of Chunqiujingzhuanjijie of Du Yu / Fang Tao zhu.  2017 1
Pl2470.Z6 Hu 2015 : Chun qiu Zuo zhuan ji jie shi yao / Hu Anshun zhu.  2015 1
Pl2470.Z6 Karl 1972 : Gao Benhan Zuozhuan zhu shi / Chen Shunzheng yi ; [bian yin zhe Guo li bian yi guan Zhonghua cong shu bian shen wei yuan hui].  1972 1
Pl2470.Z6 Li 2009   3
Pl2470.Z6 Qu 1968 Qb1 : Zuo zhuan bai hua yi zhu / Zhai (Qu) Tuiyuan (Xuanying) yi zhu.  1968 1
Pl2470.Z6 Yang 2016   6
Pl2470.Z6 Zouq 1990 : Zuo Zhuan quan yi / Wang Shouqian, Jin Xiuzhen, Wang Fengchun yi zhu.  1990 1
Pl2470.Z7 Tong 1980 : Chun qiu Zuo zhuan yan jiu / Tong Shuye yi zhu.  1980 1
Pl2470.Z7 Zhan 2007 Qb1 : Qing dai Han xue yu Zuo zhuan xue : chong "gu yi" dao "xin shu" de mai luo / zuo zhe Zhang Suqing.  2007 1
Pl2470.Z7 Zhan 2016 : Guliang zhen wei kao / Zhang Xitang zhu.  2016 1
Pl2470.Z7 Zuoq 1982 : Zuo zhuan gu shi xuan yi = Zuozhuan gushi xuanyi / Shi Ying xuan yi.  1978 1
Pl2470.Z7 Zuoq 2018 : Zuo zhuang = The Spring and autumn with the Zuo zhuan / Zhu zhe Zuoqiu Ming ; yi zhe James Legge ; bai hua wen Shi Yanhua, Zhang Xia.  2018 1
Pl2470.Z9 Chen 2000 Qc3 : Yu yong xue yu "Zuo zhuan" wai jiao fu shi / Chen Zhihong zhu.  2000 1
Pl2471 Conf 1983 : Lun yu / [Ying wen fan yi Gu Hongming].  1983 1
Pl2471 Conf 1990 : Lun yu : Zhong Ying dui zhao / Ding Jihan bian yi.  1990 1
Pl2471 Conf 1998 : Lun yu = The Analects / Kongzi zhu ; Arthur Waley yi.  1998 1
Pl2471 Conf 2003 : Lun yu = Analects of Confucius / Zhong wen yi zhu Cai Xiqin ; Ying wen fan yi Lai Bo, Xia Yuhe.  2003 1
Pl2471 Conf 2008 : Lun yu / Yang Bojun jin yi ; Liu Dianjue Ying yi = Confucius : the analects / translated by Yang Bojun (modern Chinese), D.C. Lau (English).  2008 1
Pl2471 Zhon 1985   2
Pl2471.Z5 Lun 1995 : Lun yu zhu zi suo yin = A Concordance to the Lunyu / [bian ji Liu Dianjue].  1995 1
Pl2471.Z6 Chen 1990 : Lun yu ji shi / Cheng Shude zhuan ; Cheng Junying, Jiang Jianyuan dian jiao.  1990 1
Pl2471.Z6 Chen 1996   2
Pl2471.Z6 Conf 2000 : Lun yu ; Mengzi.  2000 1
Pl2471.Z6 Fu 2007 : Jie du Lun yu / [zhu zhe Fu Peirong].  2007 1
Pl2471.Z6 Gui 1991 : Lun yu xin shuo = A new interpretation of Confucianism and commentaries / by John Y. Kwei.  1991 1
Pl2471.Z6 He 1995 : Kongzi / He Ming zhu yi.  1995 1
Pl2471.Z6 He 2010 Qb1 : Ling fu zha ji gu dao / He Zheng.  2010 1
Pl2471.Z6 Li 2008 : Lun yu gao ji du jie / Li Xian deng zhu.  2008 1
Pl2471.Z6 Lun 1974 Qb1 : "Lun yu" pi zhu / Beijing da xue zhe xue hi yi jiu qi ling ji gong nong bing xue yuan.  1974 1
Pl2471.Z6 Mao 2007 : Lun yu zhang ju / Mao Qi zhu.  2007 1
Pl2471.Z6 Mao 2009 : Lun yu jin zhu jin yi / Mao Zishui zhu yi ; Wang Yunwu zhu bian.  2009 1
Pl2471.Z6 Nan 1962 : Kong xue xin yu : Lun yu jing yi jin xun / Wu Wenfang yu Zhu Wenguang ji lu.  1962 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next