My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Pl2815.A8 Cao 2010 : Lei yu ; Ri chu / Cao Yu.  2010 1
Pl2815.A8 Gian 1980 : "Lei yu" ren wu tan / Qian Gurong zhu.  1980 1
Pl2815.A8 Ji 2013 Qb1 : Ji nian Cao Yu dan chen yi bai zhou nian guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji = A symposium on the commemoration of the 100th anniversary of Mr. Cao Yu / Beijing ren yi xi ju bo wu guan bian.  2013 1
Pl2815.A8 Jian 2000 : Jian ming Cao Yu ci dian = Jianming Caoyu cidian / zhu bian Tian Benxiang, Huang Aihua.  2000 1
Pl2815.A8 Lau 1970 : Cao Yu lun / Liu Shaoming zhu = Tsʻao Yü reevaluated / by Joseph S.M. Lau.  1970 1
Pl2815.A8 Tian 1988 : Cao Yu zhuan / Tian Benxiang.  1988 1
Pl2815.A8 Tian 1997 : Cao Yu / Tian Benxiang, Liu Yijun zhu.  1997 1
Pl2815.A8 Xin 1984 : Cao Yu de xi ju yi shu / Xin Xianxi zhu.  1984 1
Pl2815.A8 Zhan 2012 : Cao Yu : xi li xi wai / Zhang Yaojie zhu.  2012 1
Pl2815.A8 Zhao 1990 : Cao Yu / [xuan ping bian ji Zhao Huiping].  1990 1
Pl2815.O87 Zou 1980 Qb1 : Ying hong mo shang ou fei da hai / Zou Difan.  1980 1
Pl2815.U64 Zong 2006 : Liu yun xiao shi / Zong Baihua zhu.  2006 1
Pl2821.A8 Cao 1940 : Zheng zai xiang / Cao Yu.  1940 1
Pl2821.N3 Cao 1956 : Ming lang de tian : san mu liu chang hua ju / Cao Yu [Wan Jiabao] zhu ; Zhong guo xi ju jia xie hui bian.  1956 1
Pl2821.N3 Cao 2002 : Cao Yu xuan ji / Cao Yu zhu.  2002 1
Pl2821.N34 Cao 1995 : Cao Yu : dang dai Zhongguo wen hua ming ren zhuan ji hua ce / [xu wen Zhang Guangnian ; zhuan wen Tian Benxiang, Liu Yijun].  1995 1
Pl2822.H33 Wang 1983   2
Pl2822.J53 Wang 2017 : Hulu bi ji / Wang Peizheng zhuan ; Wang Xuelei ji xiao.  2017 1
Pl2822.J8 Wang 2014 Qb1 : Wang Rongbao ri ji / Wang Rongbao zhu ; Zhao Yangyang, Ma Meiyu zheng li.  2014 1
Pl2822.L53 Wang 2010 : Wang Lixi yan jiu zi liao = WangLixi yanjiuziliao / Pan Songde bian zhu.  2010 1
Pl2822.S46 Wei 2016 : Wang Shiwei : wen yi zheng feng yu si xiang gai zao / Wei Shiyu.  2016 1
Pl2822.T7 Wang 1982 : Wang Zengqi duan pian xiao shuo xuan.  1982 1
Pl2822.T7 Wang 1988 : Zhu yu ji / Wang Zengqi zhu.  1988 1
Pl2822.T7 Wang 1993 : Ta shang sui bi / Wang Zengqi zhu.  1993 1
Pl2822.T7 Wang 1996 : Shi shui / Wang Zengqi zhu ; Long Dong bian.  1996 1
Pl2822.T7 Wang 2016 : Zi de qi le / Wang Zengqi zhu.  2016 1
Pl2823 Wei 2013   8
Pl2823 Wen 1982   4
Pl2823 Wen 1993   12
Pl2823.E356 Zhan 2013 Qb1 : Wei Qingde ji / Zhan Yaneng, Huang Mei'e xuan zhu.  2013 1
Pl2823.E5 Liu 1986 : Wen Yiduo / Liu Xuan zhu.  1986 1
Pl2823.E5 Lu 1991 : Wen Yiduo zuo pin xin shang / Lu Fei, Fanni zhu.  1991 1
Pl2823.E5 Wang 1979 : Wen Yiduo zhuan / Wang Kang zhu.  1979 1
Pl2823.E5 Wen 1955 Qb1 : Wen Yiduo shi wen xuan ji.  1955 1
Pl2823.E5 Wen 1980 : Wen Yiduo ji nian wen ji.  1980 1
Pl2823.E5 Wen 1984 : Wen Yiduo shi ji / [Zhou Liangpei bian].  1984 1
Pl2823.E5 Wen 1988 : Wen Yiduo yan jiu si shi nian / [zhu bian Ji Zhenhuai ; fu zhu bian Zhang Zhengquan, Liu Xuan ; bian wei Liu Xuan ... et al.].  1988 1
Pl2823.E5 Wen 1989 : Wen Yiduo / [xuan ping bian ji Lu Fei, Fanni ; zong bian ji Hou Jiliang].  1989 1
Pl2823.E5 Xu 2006 : Wen Yiduo / Fan Mingru zhu bian; Xu Xiuzhen bian zhu.  2006 1
Pl2824.5.H8 Yaxi 2013 Qb1 : Yaxian / [bian xuan Chen Yizhi].  2013 1
Pl2824.5.Z4 Yaxi 1981 : Yaxian shi ji / Yaxian.  1981 1
Pl2824.C48 Chu 2010 : Wu Zhuoliu ji qi xiao shuo zhi yan jiu / Chu Yuzhi zhu.  2010 1
Pl2824.C48 Jian 2013 Qb1 : Wu Zhuoliu ji / Jiang Baochai xuan zhu.  2013 1
Pl2824.C48 Wu 1991 : Wu Zhuoliu ji.  1991 1
Pl2824.H2 Wu 1960 : Hai Rui ba guan / Wu Han zhu.  196- 1
Pl2824.H3 Wu 1979 : Wu Han za wen xuan.  1979 1
Pl2824.H3 Wu 2017 : Wu Han wan nian li shi sui bi / Wu Han zhu.  2017 1
Pl2824.M55 Wumi 1957 : Ta li de nü ren Wumingshi zhu.  1957 1
Pl2824.Z48 Wu 1981 : Wu Zhuoliu xiao shuo xuan / Zhong yang ren min guang bo dian tai dui Taiwan guang bo bu bian.  1981 1
Pl2824.Z5 Wumi 1990 : Ta li, ta wai, nü ren / Wumingshi zhu.  1990 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next