My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Pn228.M4 Xue 1986 Ge3 : Zhong wai bi yu ci dian / Xue Mengde bian zuan.  1986 1
Pn2287.C536 Yao 1989 : Qin Yi : shen yuan zhong de ming xing / Yao Fangzao.  1989 1
Pn241 Bass 2001 : Constructing cultures : essays on literary translation = Wen hua gou jian : wen xue fan yi lun ji / Susan Bassnett and André Lefevere.  2002 1
Pn241 Fan 1984 : Fan yi yan jiu lun wen ji (1894-1948) / Zhongguo fan yi gong zuo zhe xie hui, "Fan yi tong xun" bian ji bu bian.  1984- 1
Pn241 Fany 1970 : Fan yi de yi shu / Liang Shiqiu, Yu Guangzhong deng zhu.  1970 1
Pn241 Fany 1981 : Fan yi lun ji = Essays on translation / Liu Jingzhi zhu bian ; [zuo zhe Yan Fu, Lu Xun ... et al.].  1981 1
Pn241 Fany 1983 : Fan yi li lun yu fan yi ji qiao lun wen ji / Zhongguo dui wai fan yi chu ban gong si xuan bian.  1983 1
Pn241 Feib 2016 : Yi shi man bi / Feibai zhu.  2016 1
Pn241 Kun 2015 : Yin nan jian qiao : ming jia fan yi jing yan tan / Jin Shenghua, Huang Guobin zhu bian.  2015 1
Pn241 Land 2008 : Literary translation : a practical guide = wen xue fan yi ying yong zhi nan / Clifford E. Landers.  2016 1
Pn241 Lefe 2010 : Translation, rewriting and the manipulation of literary fame = Fan yi, gai xie yi ji dui wen xue ming sheng de zhi kong / Andr鈋 Lefevere ; Xia Ping dao du.  2010 1
Pn241 Li 2012 : Guang gao fan yi li lun yu shi jian = Advertisment translation : a theoretical and practical approach / Li Kexing zhu.  2012 1
Pn241 Liu 1990 : Xian dai fan yi li lun = Studies on translation today / Liu Miqing zhu.  1990 1
Pn241 Liu 1991 : Ten lectures on literary translation / by Liu Zhongde = Wen xue fan yi shi jiang / Liu Chongde bian zhu.  1991 1
Pn241 Liu 2012 : Xin bian dang dai fan yi li lun = Contemporary Studies of Translation / Liu Miqing zhu.  2012 1
Pn241 Reiss 2004 : Translation criticism : the potentials and limitations = Fan yi pi ping : qian li yu zhi yue / by Katharina Reiss ; translated by Erroll F. Rhodes.  2004 1
Pn241 Sun 2004 : Zhang Guruo fan yi yi shu yan jiu / Sun Yingchun bian zhu.  2005 1
Pn241 Xu 1984 : Fan yi de yi shu : lun wen ji / Xu Yuanchong zhu.  1984 1
Pn241 Xu 2006 : Fan yi de yi shu / Xu Yuanchong zhu.  2006 1
Pn241 Xu 2014 : Fan yi lun / Xu Jun zhu.  2014 1
Pn241 Xu 2015 : Xi feng luo ye / Xu Yuanchong zhu.  2015 1
Pn241 Xu 2016 : Wen xue yu fan yi / Xu Yuanchong zhu.  2016 1
Pn241 Yuan 1990 : Ming jia fan yi yan jiu yu shang xi / Yuan Jinxiang zhu.  1990 1
Pn241.5.C6 Dang 1989 : Dang dai wen xue fan yi bai jia tan / zuo zhe Ba Jin deng ; gu wen Ji Xielin, Ge Baoquan ; bian zhe Wang Shoulan.  1989 1
Pn241.5.C6 Liu 1993 : Dang dai fan yi li lun = Present-day Translation Studies / Liu Miqing zhu.  1993 1
Pn241.5.C6 Wang 2016 : Yi jing / Wang Zuoliang zhu.  2016 1
Pn241.5.C6 Xu 2013 : Wen xue fan yi pi ping yan jiu / Xu Jun zhu.  2012 1
Pn241.5.C6 Yu 2014 : Fan yi nai da dao / Yu Guangzhong zhu.  2018 1
Pn241.5.C6 Zhon 2006 : Zhongguo fan yi pi ping bai nian hui mou : 1900-2004 zhong guo fan yi pi ping lun wen, lun zhu suo yin = Index of translation criticism in China 1900-2004 / zhu bian Wen Jun ; fu zhu bian Gao Xiaoying ... [et al.] ; bian wei Dai Xiaoqian ... [et al.]  2006 1
Pn2870 Liu 1980 : Xi shuo guo ju / Liu Si.  1980- 1
Pn2870 Xiju 1981   2
Pn2870 Zhon   6
Pn2871 Cai 2008 : Za ji yu xi qu / Zeng Yongyi zong ce hua ; Cai Xinxin zhu.  2008 1
Pn2871 Guo 1994 : Guo ju de ren shi yu xin shang / [zhu bian Wang, Yulu].  1994 1
Pn2871 Jian 1990 Ge3 : Jian ming xi ju ci dian.  1990 1
Pn2871 Liao 1996 : Zhongguo xi ju tu shi / Liao Ben zhu.  1996 1
Pn2871 Liu 2001 : Zhongguo xi qu wen hua tu dian / Liu Wenfeng, Jiang Dafei bian zhu.  2001 1
Pn2871 Liu 2016 : Gu dai xi qu = Gudai xiqu / Liu Xuwei zhu.  2016 1
Pn2871 Ma 1998 : Zhongguo xi qu shi / Ma Wenqi, Xie Yongjun, Song Bo zhu.  1998 1
Pn2871 Mei 2000 : Zhongguo xi qu dian ying shi hua / Mei Li bian zhu.  2000 1
Pn2871 Ming 2017   12
Pn2871 Mu 2006 : Gou lan wa she / Mu Fanzhong zhu.  2006 1
Pn2871 Ouya 2012 Qb1 : Zhongguo xi qu biao yan ti xi yan jiu / Ouyang Qiming, Ouyang Zhongshi zhu.  2012 1
Pn2871 Qi 1977 : Guo ju tu pu / Qi Rushan zhu zuo ; Zhang Daxia hui tu.  1977 1
Pn2871 Shi 2013 Qb1 : Zhongguo di fang xiao xi ji qi yin yue zhi yan jiu / Shi Deyu zhu.  2013 1
Pn2871 Sun 2006 : Wu nuo zhi ji : wen hua ren lei xue de Zhongguo wen ben = The sacrifice of WuNuo : China's text of cultural anthropology / Sun Wenhui zhu.  2006 1
Pn2871 Sun 2012 Qb1 : Zhongguo xi qu kua wen hua zai yan jiu / Sun mei zhu.  2012 1
Pn2871 Wang 2016 : Wang Zhizhang wen ji / Wang Zhizhang zhu ; Wang Weili, Li Qingyuan bian zhu.  2016 1
Pn2871 Wu 1980 : Zhongguo xi qu shi man hua / Wu Guoqin zhu.  1980 1
Pn2871 Yu 1985 : Zhongguo xi ju wen hua shi shu / Yu Qiuyu zhu.  1985 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next