My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Z3108.L5 Tsai 1979 Qc3 : Contemporary Chinese novels and short stories, 1949-1974 : an annotated bibliography / by Meishi Tsai, with the assistance of I-mei Tsai.  1979 1
Z3108.L5 Wanq : Wan Qing xi qu xiao shuo mu / Aying bian ; Zhong hua shu ju Shanghai bian ji suo bian ji.  1959 1
Z3108.L5 Yang 1981 : Chinese dialectology : a selected and classified bibliography / Paul Fumian Yang = [Zhongguo fang yan xue fen lei can kao shu mu / Yang Fumian zhu].  c1981 1
Z3108.L5 Yin 2007   2
Z3108.L5 Zhon 1957 : Lu gui bu xin jiao zhu / Zhong Sicheng, Jia Zhongming zhuan ; Ma Lian jiao zhu.  1957 1
Z3108.L5 Zhon 1990 : Zhongguo wen xue zhu shu wai wen yi zuo shu mu chu gao / Guo li Zhong yang tu shu guan, Han xue yan jiu zhong xin bian ji ; Xing zheng yuan wen hua jian she wei yuan hui wei tuo.  1990 1
Z3108.L5 Zhon 2004   3
Z3108.L5 Zhon 2013 : Zhongguo dang dai xi ju zong mu ti yao / zhu bian Dong Jian, Lu Wei.  2013 1
Z3108.L5 Zhua 1982 : Gu dian xi qu cun mu hui kao / Zhuang Yifu bian zhu.  1982 1
Z3109 Cui 1986 : Riben jian cang xi jian Zhongguo di fang zhi shu lu / Cui Jianying bian.  1986 1
Z3109 Dang 2000 : Dang dai Zhongguo da lu yan jiu shu mu hui bian / Xiao Xinhuang, Chen Mingxiu bian.  2000 1
Z3109 Gu 1992 : Gu ji zheng li tu shu mu lu, 1949-1991 / Guo wu yuan gu ji zheng li chu ban gui hua xiao zu ban gong shi bian.  1992 1
Z3109 Kyot Qb1   2
Z3109 Lowe 1966 Ge3 : A catalog of the official gazetteers of China in the University of Washington / compiled by Joseph Dzen-Hsi Lowe.  1966 1
Z3109 Luo 1982 : Tian yi ge cang Ming dai di fang zhi kao lu / Luo Zhaoping bian zhu.  1982 1
Z3109 Meig 1989 : Meiguo guo hui tu shu guan cang Zhongguo fang zhi mu lu / Zhu Shijia bian.  1989 1
Z3109 Mort 1979 : Union list of Chinese local histories in British libraries = Yingguo ge tu shu guan suo cang Zhongguo di fang zhi zong mu lu / compiled by Andrew Morton.  1979 1
Z3109 Shan 1979 : Shanghai tu shu guan di fang zhi mu lu / [Shanghai tu shu guan bian].  1979? 1
Z3109 Shan 2003 : Shanghai tu shu guan di fang zhi jiao juan mu lu jian jie / [Shanghai tu shu guan bian].  2003 1
Z3109 Shen 1990 : Bao jing lou cang shu zhi / Shen Deshou zhuan.  1990 1
Z3109 Sich 1991 : Sichuan da xue tu shu guan guan cang di fang zhi mu lu / Ni Jingying zhu bian ; Zhang Xikang jiao ding.  1991 1
Z3109 Toyo 1968 Qb1 : Tōyō Bunko shozō gendai Chūgokujin shibunshū, zenshū, denki, nenpu mokuroku.  1968? 1
Z3109 Toyo 1971 Qb1 : Tōyō Bunko Kindai Chūgoku Kenkyūshitsu chūbun tosho mokuroku / [henshū Kindai Chūgoku Kenkyū Sentā].  1965- 1
Z3109 Toyo 1975 Qb1   2
Z3109 Yunn 2000 Ge3   2
Z3109 Zhon 2002 : Zhongguo she hui ke xue yuan tu shu guan xin fang zhi zong mu / Zhongguo she hui ke xue yuan tu shu guan di fang zhi shou cang zhong xin bian ; [zhu bian Zhao Jiazhu].  2002 1
Z3109 Zhon 2003 Qb1 : Zhong hua zai zao shan ben : xi mu / Zhongguo guo ji tu shu mao yi zong gong si tu shu guan ye wu bu / China International Book Trading Corporation.  2003 1
Z3109 Zhon 2013 : Zhongguo she hui ke xue yuan di fang zhi lian he mu lu / zhu bian Zhao Jiazhu ; fu zhu bian Li Xiaoyue ; bian zuan ren yuan Wang Yanfeng [and 35 others].  2013 1
Z3109 Zhon 2016 : Zhongguo xin fang zhi 10000 zhong shu mu ti yao : Shanghai tong zhi guan cang / Shanghai tong zhi guan bian ; zhu bian Zhu Minyan.  2016 1
Z3109.T35 Zhon 1980 : Zhongguo yi Riben shu zong he mu lu / Shiteng Huixiu jian xiu ; Tan Ruqian zhu bian ; Xiaochuan Bo bian ji.  1980 1
Z3111 Guo 1980 : Guo shi guan zong shu ku tu shu mu lu / Guo shi guan bian yin.  1980 1
Z3113 Taiw 1989 Ge3 : Taiwan di qu wen xian hui qi kan zong suo yin / zhu bian Gao Xianzhi, Liu Yanli.  1989 1
Z3115 Zhon   3
Z3116 Taiw Qb1   4
Z3118.A39 Zaoq 2006 : Zao qi Taiwan li shi wen xian yan jiu shu mu / Lü Lizheng zhu bian.  2006 1
Z3118.L5 Dire 1970 : Directory of contemporary authors of the Republic of China / National Central Library.  1970 1
Z3118.L5 Taiw 2005 : Taiwan shiryō kenkyū / [Asai Ogawa Miseiri Shiryō no Bunrui Seiri Kenkyū Purojekuto].  2005 1
Z3118.L5 Taiw 2010   8
Z3118.L5 Taiw 2013 Qb1   2
Z3125 Meng 2016 : Menggu xiang guan gu ji wen xian tu lu = Illustrated catalogue of ancient Mongolian books and documents / guo jia tu shu guan te cang wen xian zu bian ji.  2016 1
Z3180.A35 Ming 1965 Ge3   2
Z3240 Taig 1972   2
Z3285 Xinj 2007 : Xinjiapo zong xiang hui guan chu ban shu kan mu lu = A bibliography on the publications of Singapore Chinese clan associations / bian zhe, Huang Meiping, Zhong Weiyao, Lin Yongmei.  2007 1
Z3301 Hony 2006   4
Z3301 Naga 1982   10
Z3301 Shup   2
Z3301.A1 Aman 1973 : Nihon shoshi no shoshi / Amano Keitarō hen.  2006 1
Z3301.A2 Hiro 1998 : Nihon shoshigaku o manabu hito no tame ni / Hironiwa Motosuke, Nagatomo Chiyoji.  1998 1
Z3306 Gend 1978   5
Z3306 Niho 1966 Ge3 : Guide to Japanese reference books = Nihon no Sankō Tosho.  1979 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next