My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Z3107.M3 Mans 1985 Qb1 : Manshu bunken mokurokushū / [hensha Manshū Jijō Annaijo]  1985 1
Z3107.M3 Wen 1991 : Wen shi zi liao Dongbei wen xian pian ming suo yin / Liaoning sheng tu shu guan, Liaoning sheng zheng xie wen shi zi liao wei yuan hui bian ; [Guo Jun zhu bian].  1991 1
Z3107.P4 Beij 2009 : Beijing di fang wen xian gong ju shu ti yao / Han Pu zhu bian.  2009 1
Z3107.S5 Yuan 1962 : Shinkyō kenkyū bunken mokuroku, 1886-1962, Nihonbun = Classified bibliography of Japanese books and articles concerning Sinkiang, 1886-1962 / Yüan Tʻung-li, Watanabe Hiroshi gappen.  1962 1
Z3107.S894 Chen 2008 : Suzhou di fang zhi zong lu / Chen Qidi zhu.  2008 1
Z3107.W45 Weif 2013 Qb1 : Weifang di fang wen xian shu mu / Zheng Xiaoguang zhu bian.  2013 1
Z3107.Y85 Fang 1984   3
Z3107.Y85 Gula 2000 : Gu lao de ji yi : Yunnan min zu gu ji / Li Guowen ... [et al.] bian zhu.  2000 1
Z3107.Z446 Zhej 1962- 2002 : Zhejiang wen shi zi liao mu lu : 1962-2002 / Zhejiang Sheng zheng xie wen shi zi liao wei yuan hui bian.  2003 1
Z3108.A3 Fu 1982 : Tang Wu dai ren wu zhuan ji zi liao zong he suo yin / Fu Xuancong, Zhang Chenshi, Xu Yimin bian zhuan.  1982 1
Z3108.A3 Liu 1997 : Han Tang fang zhi ji yi / Liu Weiyi.  1997 1
Z3108.A3 Ming 1988 Qb1 : Ming shi yan jiu bei lan / Li Xiaolin, Li Shengwen zhu bian ; Nan Bingwen shen ding.  1988 1
Z3108.A3 Suit 1985 : Sui Tang Wu dai shi lun zhu mu lu / Zhongguo she hui ke xue yuan li shi yan jiu suo Wei Jin Sui Tang shi yan jiu shi bian.  1985 1
Z3108.A3 Wang   5
Z3108.A3 Wu 1983 : Ming Qing xi jian shi ji xu lu / Wu Xinli bian zhu.  1983 1
Z3108.A3 Zhon 1981 : Zhongguo jin ba shi nian Ming shi lun zhu mu lu / Zhongguo she hui ke xue yuan li shi yan jiu suo Ming shi yan jiu shi bian.  1981 1
Z3108.A3 Zhon 1987 : Zhong wai Liu chao wen xue yan jiu wen xian mu lu / Hong Shunlong zhu bian.  1987 1
Z3108.A35 Ming 1987 : Ming ren zhuan ji zi liao suo yin / Taiwan Zhong yang tu shu guan bian.  1987 1
Z3108.A35 Zhu 1961 : Ming ji shi liao ti ba / Zhu Xizu zhu.  1961 1
Z3108.A39 Qing 1988 Qb1 : Qing dai bian jiang shi di lun zhu suo yin / Zhongguo ren min da xue Qing shi yan jiu suo, Zhongguo she hui ke xue yuan Zhongguo bian jiang shi di yan jiu zhong xin bian.  1988 1
Z3108.A39 Xie 1968   3
Z3108.A39 Xie 1981 : Zeng ding wan Ming shi ji kao / Xie Guozhen bian zhen.  1981 1
Z3108.A4 Zhon 1980 : Zhongguo jin dai shi lun zhu mu lu, 1949-1979 / Fudan da xue li shi xi zi liao shi bian.  1980 1
Z3108.A5 Chug 1984 Qb1 : Chūgoku kin, gendaishi kankei Chūbun ronbun mokuroku, 1949-1982 / [hensan Ajia Keizai Kenkyūjo].  1984 1
Z3108.A5 Song 1998 : The Cultural Revolution : a bibliography, 1966-1996 / compiled by Yongyi Song and Dajin Sun ; edited by Eugene W. Wu.  1998 1
Z3108.A5 Soon 1970 Ge3 : Red Guard publications : a checklist (RG-9) / [Prepared by James Chu-yul Soong, with the assistance of Chung-ping Wang].  1970 1
Z3108.A5 Zhon 1985 : Zhongguo di er li shi dang an guan an juan mu lu. Shi jiu, Guangzhou guo min zheng fu. 1-475 ; Er san ling, Lu hai jun da yuan shuai da ben ying. 1-138.  1985 1
Z3108.A5 Zhon 1993 : Zhongguo gai ge zheng ce da dian / zhu bian Chen Junsheng ; fu zhu bian Yu Shujian, He Chen, Zhang Quanzai.  1993 1
Z3108.E74 Dong 2012 : Guizhou shao shu min zu gu ji zong mu ti yao. Dong zu juan / Guizhou Sheng min zu gu ji zheng li ban gong shi bian.  2012 1
Z3108.E74 Dong 2012 Qb1   2
Z3108.E74 Miao 2012 : Guizhou shao shu min zu gu ji zong mu ti yao. Miao zu juan / Guizhou Sheng min zu gu ji zheng li ban gong shi bian.  2012 1
Z3108.E74 Nan 1989 : Nan fang min zu gu shi shu lu / Lü Mingzhong zhu bian ; Kuang Yuche ... [et al.] bian.  1989 1
Z3108.E74 Zhon 1995 : Zhongguo min zu gong ju wen xian ci dian / zhu bian Liu Guanghong ; fu zhu bian Mai Shi'an, Cen Li'an.  1995 1
Z3108.E74 Zhon 1997   3
Z3108.H5 Shix 1982-83 Ge3   2
Z3108.L Liu 1978 : Si ku zhu lu Yuan ren bie ji ti yao bu zheng / Liu Zhaoyou zhu.  1978 1
Z3108.L5 1992 Zhon : Zhongguo xi qu yan jiu shu mu ti yao / Zhongguo yi shu yan jiu yuan xi qu yan jiu suo zi liao shi bian zhu.  1992 1
Z3108.L5 Dang 1984 : Dang dai nü zuo jia wen xue zuo pin shu mu / Zhonghua min guo tu shu chu ban shi ye xie hui, Guo li zhong yang tu shu guan bian yin.  1984 1
Z3108.L5 Gibb 1975 Qc3 : A bibliography of studies and translations of modern Chinese literature, 1918-1942 / by Donald A. Gibbs and Yun-chen Li, with the assistance of Christopher C. Rand.  1975 1
Z3108.L5 Hu 1984 : Tan ci bao juan shu mu / Hu Shiying bian.  1984 1
Z3108.L5 Ke 2002   3
Z3108.L5 Li 1984 : Min jian wen xue lun wen mu lu suo yin (1980-1983) / Li Jianzhong.  1984 1
Z3108.L5 Lian 1966 : Zhongguo wen xue bai jia zhuan : Di 1 ji / Liang Rongruo zhu.  1966 1
Z3108.L5 Liu 1962 Qb1 : Zhongguo xian dai xi ju dian ying qi kan mu lu : chu gao / Liu Huating ... [et al.]  1962 1
Z3108.L5 Liu 2006 : Zhongguo xin shi shu kan zong mu = Catalogue of books on Chinese new poetry / Liu Fuchun bian zhuan.  2006 1
Z3108.L5 Loui 1993 : Bibliography of English translations and critiques of contemporary Chinese fiction, 1945-1992 / edited by Kam Louie and Louise Edwards.  1993 1
Z3108.L5 Luo 1992 : Zhongguo xi qu zong mu hui bian / Luo Jintang bian zhu.  1966 1
Z3108.L5 Nu 2007 : Nu xing wen xue yan jiu yu pi ping lun zhu mu lu zong hui (1978-2004) / Xie Yu'e bian.  2007 1
Z3108.L5 Ribe 2009 Qb1 : Riben xue zhe Zhongguo gu dian shi xue yan jiu zhu yao wen xian mu lu : 1900-2007 = Riben xuezhe Zhongguo gudian shixue yanjiu zhuyao wenxian mulu / Hu Jianci, Qiu Meiqiong bian yi.  2009 1
Z3108.L5 Sun 1985 : Tang Song ming shi suo yin / Sun Gongwang bian.  1985 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next