My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby SUBJECTS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
{213463}{275f2e}{213c44} Agriculture {213034}{4b376f} Statistics : Nanyang di qu nong ye zhu yao tong ji zi liao 1950-1977 / Nanyang di ge wei ji hua wei yuan hui tong ji ke bian.  1978 1
南阳市 (China) -- Antiquities.   5
南阳市 (China) -- Census, 1982. : Henan Sheng Nanyang Shi di san ci ren kou pu cha shou gong hui zong zi liao hui bian / Nanyang Shi ren kou pu cha ling dao xiao zu ban gong shi.  1982 1
南阳市 (China) -- History.   3
南阳市 (China) -- Population -- Statistics. : Henan Sheng Nanyang Shi di san ci ren kou pu cha shou gong hui zong zi liao hui bian / Nanyang Shi ren kou pu cha ling dao xiao zu ban gong shi.  1982 1
南阳市 (China) -- Social life and customs. : Nanyang Han hua xiang yu sheng tai min su / Liu Ke zhu.  2008 1
{213463}{275f2e}{213c44} Excavations Archaeology {213034}{4b376f}   2
{213463}{275f2e}{213c44} Tombs {213034}{4b376f}   2
南阳市 (中国) -- Antiquities. : Nanyang Niu wang miao Han mu kao gu fa jue bao gao / Nanyang Shi wen wu kao gu yan jiu suo bian zhu.  2011 1
南阳汉画馆 Catalogs. : Nanyang Han dai hua xiang shi ke xu bian / Nanyang Han hua guan bian ; [Shan Xiushan, Li Chen'guang bian wen].  1988 1
南阳县(China) -- History. : Nanyang Xian zhi / Nanyang Xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui.  1990 1
南县 (China) -- History. : Nan Xian zhi / [Nan Xian zhi bian wei hui].  1988 1
南満洲鉄道株式会社. : 'Man tie' jiu ying : Lüshun bo wu guan cang 'Man tie' lao zhao pian / Lüshun bo wu guan bian.  2007 1
南満洲鉄道株式会社 -- History -- Sources.   12
南満洲鉄道株式会社 -- Periodicals -- Indexes. : Man tie diao cha qi kan zai wen mu lu / Zong bian shen Xie Xueshi ; zhu bian Gao Shuquan, Song Yuyin, Pang Huiru ; bian zhe Gao Shuquan ... [et al.].  2004 1
南満洲鉄道株式会社 -- Political activity -- History -- Sources. : Man tie diao cha bu / ben juan zhu bian Xie Xueshi.  2011 1
南満洲鉄道株式会社. 調查部 -- History. : Mantetsu Chōsabu to Ozaki Hotsumi / Miyanishi Yoshio hencho.  1983 1
南満洲鉄道株式会社. 调查部 -- History -- Sources. : Man tie diao cha bu / ben juan zhu bian Xie Xueshi.  2011 1
博古, 1907-1946. : Bogu he Mao Zedong : ji Zhonghua Suweiai Gongheguo de ling xiu men / Qin Fuquan zhu.  2009 1
博山区 (Zibo shi, China) -- History. : Boshan qu zhi = Bo Shan / Shandong sheng Zibo shi Boshan qu qu zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1990 1
{213464}{213b65}县 Mandarin Dialects China : Boshan fang yan yan jiu / Qian Zengyi.  1993 1
博湖县 (China) -- History. : Bohu xian zhi / "Bohu xian zhi" bian zuan wei yuan hui bian.  1993 1
博物館 明治村. : Meijimura kenzōbutsu ichiku kōji hōkokusho / [henshū Hakubutsukan Meijimura].  1982 1
博物館-日本-辞典 / jlabsh/3 : Rekishi hakubutsukan jiten / Nichigai Asoshiētsu Henshūbu hen.  1999 1
博物館明治村. : Hakubutsukan Meijimura / bun Taniguchi Yoshirō ; shashin Futagawa Yukio ; kanshō Hakubutsukan Meijimur.  1976 1
博物館特展 / lcstt : Si wang zhi shi ling yi ge kai shi : Taiwan mu nai yi " Ke Xiang " chuan qi = Death is just another beginning : legend of the Taiwanese mummy Ko Hsiang / Li Zining zhu bian ; Li Ruowei yi.  2014 1
{213464}{214a55}{27586d} {213d47}{21553c} 232 300 Concordances : Ren wu zhi zhu zi suo yin ; Bo wu zhi zhu zi suo yin / zhu bian Liu Dianjue, Chen Fangzheng, He Zhihua = Concordances to the Renwu zhi and the Bowu zhi / series editors, D.C. Lau, Chen Fong Ching, Ho Che Wah.  c2007 1
{213464}{214a55}{27586d} {213d47}{21553c}{212b38} 232 300 : Bo wu zhi jiao zheng / Zhang Hua zhuan ; Fan Ning jiao zheng.  1980 1
博物馆 / cct : Suzhou bo wu guan / Suzhou bo wu guan.  2008 1
博物馆 概况 苏州市 / cct : Suzhou bo wu guan / Suzhou bo wu guan.  2008 1
博物馆工作 洛阳市 文集. / cct : Geng yun lun cong. Yi / Luo yang shi wen wu ju bian.  1999 1
博白县(China) -- Biography. : Bobai dang dai ren wu zhi / "Bobai dang dai ren wu zhi" bian zuan wei yuan hui bian ; zhu bian Huang Yongcai ; fu zhu bian Li Xuan, Zhu Wei.  2000? 1
博白县 (China) -- History. : Bobai xian zhi / Bobai xian zhi bian zuan wei yuan hui bian ; zhu bian Li Jianyuan ; fu zhu bian Huang Yongcai [and others].  1994 1
博羅縣 (廣東省, 中國) -- History. : Boluo Xian zhi / Boluo Xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian ; [zhu bian Li Rongkai, Zhong Zhaonan].  2001 1
博野县 (China) -- History. : Boye xian zhi / Boye xian zhi bian zuan wei yuan hui bian ; Cheng Yubo zhu bian.  1996 1
博爱县 (China) -- History. : Bo'ai xian zhi / zhu bian Li Yingfang ; fu zhu bian He Mingwen, Dou Dehua ; Henan sheng Bo'ai xian zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan.  1994 1
博乐市 (China) -- History. : Bole shi zhi / Bole shi zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1992 1
博罗县 (Guangdong Sheng, China) -- Social life and customs. : Boluo min su / Mao Jinqin zhu.  2014 1
{213464}{275237}县 廣{274426}{214d49} Excavations Archaeology {213034}{4b376f} : Boluo Hengling Shan : Shang Zhou shi qi mu di 2000 nian fa jue bao gao / Guangdong Sheng wen wu kao gu yan jiu suo bian zhu.  2005 1
博罗县 (广东省, 中国) -- Antiquities. : Boluo Hengling Shan : Shang Zhou shi qi mu di 2000 nian fa jue bao gao / Guangdong Sheng wen wu kao gu yan jiu suo bian zhu.  2005 1
博兴县(China) : Boxing xian zhi / Shandong sheng Boxing xian shi zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1993 1
博兴县(China) -- Politics and government -- Sources. : Zhongguo gong chan dang Shandong Sheng Boxing Xian zu zhi shi zi liao / Zhong gong Boxing Xian wei zu zhi bu, Zhong gong Boxing Xian wei dang shi zi liao zheng ji yan jiu wei yuan hui, Boxing Xian dang an ju.  1989- 1
{213464}{275433}县 Communism China History Sources : Zhongguo gong chan dang Shandong Sheng Boxing Xian zu zhi shi zi liao / Zhong gong Boxing Xian wei zu zhi bu, Zhong gong Boxing Xian wei dang shi zi liao zheng ji yan jiu wei yuan hui, Boxing Xian dang an ju.  1989- 1
博览会   4
博览会 影响 世界. / cct : Shi bo hui yu guo ji da du shi de fa zhan / Guo ding ping.  2007 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next