My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby SUBJECTS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
國立臺灣史前文化博物館 -- Catalogs. : Da shu cheng yi : Nandao yu zu de shu pi bu ji qi wen hua = Felting bark to make cloth : catalogue of the tapa collections of the National Museum of Prehistory, Taiwan / [bian ji Guo li Taiwan shi qian wen hua bo wu guan chu ban pin bian ji wei yuan hui].  2011 1
國立臺灣大學.   3
國立臺灣大學 -- Catalogs. : Guo li Taiwan da xue tu shu guan guan cang Xiaochuan wen ku mu lu = Catalog of the Ogawa collection at National Taiwan University Library / [zhu bian Chen Xuehua ; bian ji Guo Jiawen, Li Mingling].  2011 1
國立臺灣大學. -- Dissertations -- Abstracts -- Periodicals. : Guo li Taiwan da xue Zhongguo wen xue xi xue shu lun zhu ti yao / Guo li Taiwan da xue Zhongguo wen xue xi bian yin.    1
國立臺灣大學. -- Catalogs.   3
國立臺灣師範大學. -- Dissertations -- Abstracts. : Guo li Taiwan shi fan da xue jiao yu yan jiu suo shuo shi lun wen zhai yao / Guo li Taiwan shi fan da xue jiao yu yan jiu suo bian yin ; zhu bian Huang Kunhui = Master's thesis abstracts, Graduate Institute of Education, National Taiwan Normal University / Graduate Institute of Education, NTNU ; editor, Kun-huei Huang.  1976- 1
國立臺灣美術館 -- Periodicals. : Taiwan mei shu : Taiwan Sheng li mei shu guan guan kan = Journal of Taiwan Museum of Art.    1
  國立西洋美術館 -- See Kokuritsu Seiyō Bijutsukan   1
國立台灣史前文化博物館 -- Catalogs. : Yuan zhu min zhi pin ji shi pin tu lu : Guo li Taiwan shi qian wen hua bo wu guan cang pin = Textile and ornaments of the aboriginal people in Taiwan, collections of National Museum of Prehistory / [zhu bian Fang Zhirong]  2001 1
國立台灣大學 -- History. : Tai da wu shi nian / Guo li Taiwan da xue bian yin.  1995 1
國立台灣大學 -- Students -- Political activity -- History -- Sources. : Xun zhao feng lei : yi jiu qi ling nian dai Tai da bao Diao xue sheng yun dong shi liao hui bian / zhu bian Zheng Hongsheng, Wang Xiaobo ; bian ji Zhang Junkai.  2011 1
國立台灣大學. -- Catalogs.   2
國立台灣大學. -- Catalogs. : Guo li Taiwan da xue tu shu guan dian cang Ri wen shan ben jie ti tu lu = Selective annotative bibliography of Japanese rare books collection of National Taiwan University Library / [zhu bian Songyuan Xiaojun ; bian ji Hong Shufen ; fan yi Hong Shufen, Qiu Shen, Lin Zhi'an].  2009 1
國立台灣藝術敎育館 -- Catalogs. : Dian cang mu lu = The catalogue of collections.  1995 1
左丘明.   5
左丘明. -- Concordances.   2
左丘明. -- 索引. : Guo yu zhu zi suo yin = A concordance to the Guoyu / [zhi xing bian ji He Zhi-hua]  1999 1
國際佛光會. : Fo guang xue / Xingyun bian zhu.  1999 1
國際客家學研討會 : Ke jia zong zu yu min jian wen hua / Liu Yizhang zhu bian.  1996 1
國際機構 -- 規則. : Ying dui WTO yu quan qiu hua : Guo ji tong xing gui ze yu guo ji guan li quan shu = The Complete works of the international current regulations & practice / Zhou Wenzhang zhu bian.  2000 1
國際經濟 -- 辭典. : Lixin Ying Han guo ji jing ji, mao yi, jin rong ci dian = Lixin English-Chinese international economics, trade and finance dictionary / Hu Shiru zhu bian.  2001 1
國際貿易. : Ying dui WTO yu quan qiu hua : Guo ji tong xing gui ze yu guo ji guan li quan shu = The Complete works of the international current regulations & practice / Zhou Wenzhang zhu bian.  2000 1
國際貿易 -- 辭典. : Lixin Ying Han guo ji jing ji, mao yi, jin rong ci dian = Lixin English-Chinese international economics, trade and finance dictionary / Hu Shiru zhu bian.  2001 1
國際金融. : Ying dui WTO yu quan qiu hua : Guo ji tong xing gui ze yu guo ji guan li quan shu = The Complete works of the international current regulations & practice / Zhou Wenzhang zhu bian.  2000 1
國際金融 -- 辭典. : Lixin Ying Han guo ji jing ji, mao yi, jin rong ci dian = Lixin English-Chinese international economics, trade and finance dictionary / Hu Shiru zhu bian.  2001 1
國家圖書館 (China) : Guo jia tu shu guan guan xun = National Central Library news bulletin.    1
國家圖書館 (China) -- Catalogs.   4
國家圖書館 (Taipei, Taiwan) -- Catalogs. : Xi gu you wen : 1940-1941 qiang jiu guo jia zhen gui gu ji te xuan ba shi zhong tu lu = Rescue and preservation of Chinese precious books / zhu bian Yu Xiaoming.  2013 1
國家圖書館 (Taipei, Taiwan) -- Periodicals.   3
國家圖書館(中國) -- Art collections -- Catalogs. : Guo jia tu shu guan cang xi qu xiao shuo ban hua xuan cui / [bian zhu zhe Guo jia tu shu guan te cang zu ; zong bian ji Lu Jintang ; zhu bian zhuan wen Xu Yuanting].  2000 1
國家圖書館 (中國) -- History. : Guo jia tu shu guan qi shi nian ji shi / Guo jia tu shu guan qi shi nian ji shi bian ji wei yuan hui bian zhu.  2003 1
國家圖書館 (臺北, 臺灣) -- Catalogs. : Qi meng : Guo jia tu shu guan cang Qing ji bao kan wen xian zhan dao lan shou ce.  2011 1
國家歷史博物館(China) : Ren tong jian gou : guo jia bo wu guan yu ren tong zheng zhi = Building identity : the making of national museums & identity politics / [zhu bian Xu Tianfu, Lin Yongneng].  2012 1
國家科學委員會 -- Periodicals. : Xing zheng yuan guo jia ke xue wei yuan hui nian bao.  1977- 1
國家臺灣文學館 Periodicals. : Taiwan wen xue guan tong xun.    1
錢 鍾書, : "Wei cheng" yan jiu / Zhou Jin zhu.  1980 1
計成, : Yuan ye zhu shi / Ji Cheng yuan zhu ; Chen Zhi zhu shi ; Yang Bochao jiao ding ; Chen Congzhou jiao yue.  1988 1
園城寺 (Ōtsu-shi, Japan) : Kokuhō Onjōji Daimon oyobi Shinra Zenjindō shūri kōji hōkokusho Kinki I Shiga-ken 2 / Onjōji keidai Shiga-ken Kokuhō Kenzōbutsu Shūri Shutchōjo hensan.  2005 1
圓仁, : Ru Tang qiu fa xun li ji / [Yuanren zhuan] ; Pan Ping shi yi.  1998 1
圓明園 (Beijing, China) : Yuan ming yuan yi zhi gong yuan = Yuanmingyuan Park, an eternal monument / [bian zhu Zhang Enyin, Liu Jiwen deng].  2002 1
圓明園(Beijing, China) -- History. : Guo jia tu shu guan cang yang shi Lei tu dang. Yuan Ming Yuan juan. chu bian / Guo jia tu shu guan.  2016 1
圓明園 (Beijing, China) -- History -- Sources. : Yuan ming yuan dang an shi liao cong bian.  2004 1
圓明園 (Peking, China) : Yuan ming yuan / Zhongguo di yi li shi dang an guan bian.  1991 1
圓明園(北京, 中國) : Yuan ming yuan xing wang shi / Liu Fenghan zhu.  1964 1
圖案 中國 硏究. : Zhongguo wen shi yan jiu / Ye Liutianzeng zhu.  1997 1
圖澄. : Fo Tucheng da shi zhuan : chuan fa dong tu di yi ren / zuo zhe Ye Bin.  1995 1
中草藥 圖譜. : Chang yong Zhong yao cai tu jian = Illustrations of commonly used traditional Chinese medicine / Guo Zhaolin zhuan wen, she ying ; [Lin Yixin, Guo Zhaolin zong bian ji].  2006 1
圖錄 : Wen wu jin cang : guo li tai wan wen xue guan dian cang jing xuan ji. yi / Lin Peirong, Xu Sulan, Zhao Qinghua bian zhu.  2010 1
古器物 -- 展覽 -- 圖錄. : Xiao you dong tian : Bi yan hu = The miniature world : an exhibition of snuff bottles from the J. & J collection / Guo li li shi bo wu guan bian ji wei yuan hui bian ji.  2002 1
植物 -- 臺灣 -- 圖錄. : Fa xian lu se tai wan : Taiwan zhi wu zhuan ji / Guo Chengmeng zhu bian.  2002 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next