My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby SUBJECTS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
徐志摩,   12
徐志摩, -- Biography.   2
徐志摩, -- Chronology. : Xu Zhimo nian pu / Chen Congzhou bian.  1981 1
徐志摩, -- Correspondence.   5
徐志摩, -- Criticism and interpretation.   12
徐志摩, -- Diaries.   2
徐志摩, -- In literature.   2
徐志摩, -- Marriage. : Xu Zhimo qing ai juan / Liu Xinhuang zhu.  1986 1
徐志摩, -- Relations with women. : Xu Zhimo qing ai juan / Liu Xinhuang zhu.  1986 1
徐志摩, -- Correspondence. : Xu Zhimo shu xin xin bian / Xu Zhimo zhu ; Jin Liming, Yu Kunlin zheng li.  2017 1
徐志摩, -- Biography. : Xu Zhimo zi zhuan.  1997 1
徐迟. : Xu Chi yan jiu zhuan ji / Wang Fengbo, Sun Luqian bian.  1985 1
徐阶, : Xu Jie yu Jia Long zheng zhi / Jiang Decheng zhu.  2002 1
徐啟明, : Xu Qiming xian sheng fang wen ji lu / jiao yue Guo Tingyi ; fang wen zhe, ji lu Chen Cungong ; [bian yin zhe Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo].  1983 1
徐慎, : Shuo wen Duan zhu ding bu /[Wang Shaolan xue].  1982? 1
得荣县 (China) -- History.   2
正覺, : Cong rong lü / [Wansonglaoren ping chang ; Tiantong ZhengJue bai ce song gu] ; Dong Qun shi yi.  1997 1
從江縣 (中國) -- History. : Congjiang Xian zhi / Guizhou Sheng Congjiang Xian zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1999 1
從維熙 -- Biography. : Zou xiang hun dun / Cong Weixi.  1990 1
杨英, : Xian wang shi lu jiao zhu / Yang Ying zhuan ; Chen Bisheng jiao zhu.  1981 1
微山县(Shandong Sheng, China) -- History.   2
微書. : Gu wei shu [electronic resource] : [36 juan / Sun Jue bian].  2006 1
微生物. : Tan tan wei sheng wu.  1966 1
德保县 (China) -- History. : Debao xian zhi / Debao xian zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1998 1
德化县 (Fujian Sheng, China) -- History. : Dehua Xian zhi / Dehua Xian zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1992 1
德安县 (China) -- History -- Sources. : De'an xian zhi / De'an xian zhi bian zuan ling dao xiao zu bian ; zhu bian Sun Zicheng.  1991 1
德宏 傣族 景颇族 自治州 (China) -- History. : Dehong zhou zhi = Sahkung mungdo labau / Dehong Daizu Jingpozu Zizhizhou zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1994- 1
德宏傣族景頗族自治州(China) -- Ethnic relations. : Yunnan Sheng Dehong Daizu Jingpozu Zizhizhou she hui gai kuang. Dai zu diao cha cai liao / Quan guo ren min dai biao da hui min zu wei yuan hui ban gong shi bian.  1957- 1
德宏傣族景颇族自治州 (China) -- History. : Dehong fa yuan zhi / Yunnan Sheng Dehong Daizu Jinpozu Zizhizhou zhong ji ren min fa yuan bian.  2006 1
Ethnic theater -- 中国 -- 德宏傣族景颇族自治州 -- History. : Dehong shi ju shao shu min zu wu dao, yue qi ji Dai ju gai guan / zhu bian Wang Ninglian ; fu zhu bian Gong Bilin, Zhong Xiaoyong ; bian wei Li Zhihong, Cao Yunhua.  2012 1
Folk dancing -- 中国 -- 德宏傣族景颇族自治州 -- History. : Dehong shi ju shao shu min zu wu dao, yue qi ji Dai ju gai guan / zhu bian Wang Ninglian ; fu zhu bian Gong Bilin, Zhong Xiaoyong ; bian wei Li Zhihong, Cao Yunhua.  2012 1
Folk music -- 中国 -- 德宏傣族景颇族自治州 -- History and criticism. : Dehong shi ju shao shu min zu wu dao, yue qi ji Dai ju gai guan / zhu bian Wang Ninglian ; fu zhu bian Gong Bilin, Zhong Xiaoyong ; bian wei Li Zhihong, Cao Yunhua.  2012 1
Musical instruments -- 中国 -- 德宏傣族景颇族自治州 -- History. : Dehong shi ju shao shu min zu wu dao, yue qi ji Dai ju gai guan / zhu bian Wang Ninglian ; fu zhu bian Gong Bilin, Zhong Xiaoyong ; bian wei Li Zhihong, Cao Yunhua.  2012 1
Tai (Southeast Asian people) -- 中国 -- 德宏傣族景颇族自治州 -- Rites and ceremonies. : Ren shen zhi jian : Yunnan Mang Shi yi ge Dai zu cun zhai de yi shi sheng huo, jing ji lun li yu deng ji zhi xu = Between people and Gods : the ritual life, economic ethics and hierarchical order of a Dai village in Mangshi, Yunnan / Chu Jianfang zhu.  2005 1
德峨区(China) -- Ethnic relations.   2
德川齊昭, -- Correspondence. : Mito Fujita-ke kyūzō shorui / Nihon Shiseki Kyōkai hen.  1974 1
德川家光, : Tokugawa Iemitsu Kō den / [Nikko Tōshōgū Shamusho hensan].  1963 1
德川家康, : Ieyasu den / Nakamura Kōya cho.  1965 1
德州地区 (China) -- History. : Dezhou Diqu zhi / Shandong sheng Dezhou Diqu shi zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1992 1
德州市 (China) -- Economic conditions. : Zhongguo guo qing cong shu. Bai xian shi jing ji she hui diao cha. Dezhou juan / "Zhongguo guo qing cong shu--Bai xian shi jing ji she hui diao cha" bian ji wei yuan hui, [Dezhou Shi qing diao cha zu].  1997 1
德州市 (China) -- History : Dezhou Shi zhi / Shandong Sheng Dezhou Shi Decheng Qu di fang shi zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1997 1
德州市 (China) -- History : Dezhou Shi zhi / Shandong Sheng Dezhou Shi Decheng Qu di fang shi zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1997 1
德州市 (China) -- Social conditions. : Zhongguo guo qing cong shu. Bai xian shi jing ji she hui diao cha. Dezhou juan / "Zhongguo guo qing cong shu--Bai xian shi jing ji she hui diao cha" bian ji wei yuan hui, [Dezhou Shi qing diao cha zu].  1997 1
德格县 (China) -- History. : Sichuan Sheng Ganzi Zangzu Zizhizhou Dege Xian di ming lu = Sichuanshengganzizangzuzizhiz[h]ou Degexiandiminglu / Dege Xian di ming ling dao xiao zu bian yin.  1987 1
德格县 (Sichuan Sheng, China) -- History. : Dege Xian zhi / Sichuan Sheng Dege Xian zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan.  1995 1
Tibetan language -- Dialects -- China -- 德格县 : Zang yu Kang fang yan yu fa yan jiu : Dege hua yu fa / Wang Shiwen zhu = khams sde dge skad kyi brda sprod.  2013 1
Folk drama, Chinese -- 中国 -- 德江縣. : Nuo yun : Guizhou Dejiang nuo tang xi / Guizhou Sheng Dejiang Xian min zu zong jiao shi wu ju bian.  2003 1
Nuo operas -- 中国 -- 德江縣. : Nuo yun : Guizhou Dejiang nuo tang xi / Guizhou Sheng Dejiang Xian min zu zong jiao shi wu ju bian.  2003 1
Theaters -- 中国 -- 德江縣. : Nuo yun : Guizhou Dejiang nuo tang xi / Guizhou Sheng Dejiang Xian min zu zong jiao shi wu ju bian.  2003 1
德江县(China) -- History. : Dejiang xian zhi / Guizhou sheng Dejiang xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1994 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next