My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby SUBJECTS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
文學硏究會. : Wen xue yan jiu hui yu Chuang zao she / Chen Jingzhi zhu.  1980 1
文學與性 中國 / csh. : Zhongguo xiang yan quan shu / (Qing)Chong Tianzi bian ; Dong Naibin deng dian xiao.  2005 1
文學雜誌 -- Indexes. : Wen xue za zhi suo yin / [Lian jing chu ban shi ye gong si bian].  1977 1
文安县 (China) -- History. : Wen'an xian zhi = Wen an xian zhi / Hebei sheng Wen'an xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian ; zhu bian Lü Bingzhong.  1994 1
文山壮族苗族自治州 (中囯) -- History. : Wenshan Zhuangzu Miaozu Zizhizhou zhi / Wenshan Zhuangzu Miaozu Zizhizhou di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan.  2002 1
文山县 (China) -- Ethnic relations. : Zhuang zu : Wenshan Panzhihua Zhen Jiupingba shang zhai / Zhuang zu diao cha zu bian xie ; fen ce zhu bian Yang Jingde.  2001 1
文康, active 1842-1851. 兒女英雄傳 -- Indexes. : Jijo eiyūden goi sakuin / Kōsaka Jun'ichi, Miyata Ichirō hen.  1970 1
文徵明, 1470-1559.   2
文徵明, 1470-1559 -- Chronology. : Wen Zhengming yu Suzhou hua tan / Jiang Zhaoshen zhu.  1987 1
{214258}{213d78} {215f49}{21632b} {213422}{216c58} Ca 465 Ca 522 : Wen xin diao long yi zhu shi ba pian / Guo Jinxi yi zhu.  1982 1
{214258}{213d78} {215f49}{21632b} {273422}{216c58} Ca 465 Ca 522 : Wen xin diao long jiao shi / Liu Xie zhu, Liu Yongji jiao shi.  1962 1
{214258}{213d78} {215f49}{27632b} {273422} {216c58}{212b38} Ca 465 Ca 522 : "Wen xin diao long" de feng ge xue / Zhan Ying.  1982 1
{214258}{213d78}{215f49} {27632b} {273422}{216c58} Ca 465 Ca 522 : Wen xin diao long chuang zuo lun / Wang Yuanhua.  1979 1
{214258}{213d78}{215f49}{21632b} {213422}{216c58} Ca 465 Ca 522   9
{214258}{213d78}{215f49}{21632b} {213422}{216c58} Ca 465 Ca 522 Indexes   2
{214258}{213d78}{215f49}{21632b} {213422}{216c58} Ca 465 Ca 552 : Liu Xie he Wen xin diao long / Lu Kanru, Mou Shijin.  1978 1
{214258}{213d78}{215f49}{21632b} {213422}{216c58}{212b38} Ca 465 Ca 522 : Wen xin diao long dao du : chong xiu zeng ding / Wang Gengsheng.  1988 1
{214258}{213d78}{215f49}{21632b}{272b26} {213422}{216c58} Ca 465 Ca 522 : Wen xin diao long zong he yan jiu / Peng Qinghuan zhu.  1990 1
{214258}{213d78}{215f49}{27632b} {273422}{216c58} Approximately 465 Approximately 522 : Zeng ding Wen xin diao long jiao zhu / Liu Xie zhu ; Huang Shulin zhu ; Li Xiang bu zhu ; Yang Mingzhao jiao zhu shi yi.  2012 1
{214258}{213d78}{215f49}{27632b} {273422}{216c58} Ca 465 Ca 522   5
{214258}{213d78}{215f49}{27632b} {273422}{216c58} Ca 465 Ca 522 Congresses : Wen xin diao long yan jiu hui cui / zhu bian Rao Pengzi.  1992 1
{214258}{213d78}{215f49}{27632b} {273422}{216c58} Ca 465 Ca 522 Periodicals : Wen xin diao long yan jiu / Zhongguo "Wen xin diao long" xue hui bian.  1995- 1
文昌 (Taoist deity) : Han mo ying feng : Wenchang di jun yu Guan sheng di jun / Liu Haiyan zhu.  2006 1
文明. http://catld.ncl.edu.tw/subject/sh0001997 / lcstt : Sama'erhan de jin tao : Tang dai bo lai pin yan jiu = The golden peaches of Samarkand : a study of Tʻang exotics / Xue Aihua zhu ; Wu Yugui yi.  2016 1
{214258}{214321}{215924}{21303d}{4b4545}{214c35} {214e76}{4b4921}{215930}{213540} 1835 1901 : Gakumon no susume, bunmeiron no gairyaku, Fukuō jiden : sōbunsetsu sakuin / Ōkoma Seiichi hen.  1998 1
文星雜誌 Collected works. : Wen xing za zhi xuan ji / Xiao Mengneng bian.  1965 1
文書実務 / ndlsh : Issatsu de bunsho keishiki kihon 100-rei o shiru : rabu reta kara koyo bunsho made / Ise Osamu hencho.  1991 1
{214258}{214369}{21402b}{21584e} {21525c}{213a4d} {215c36}{213d75}{21513c} : Fan zhe dao zhi dong : Laozi xin shuo / Du Baorui zhu.  1997 1
文水县(China) -- History. : Wenshui xian zhi / zhu bian Li Peixin.  1994 1
文法.   2
{214258}{21472a} {214273}{214369}{21586c}   4
文潔若. : Xiao Qian yu Wen Jieruo / Wen Jieruo zhu.  1990 1
文物 -- Indexes.   2
{214258}{214a55} {213034}{21376f} : Wen wu bao hu ke xue lun wen ji / Xian wen wu bao hu xiu fu zhong xin bian zhu ; Hou Weidong zhu bian.  2004 1
文物 考古 中国 文集. / cct : Li Ling zi xuan ji / Li Ling zhu.  1998 1
文物 考古 洛阳市 文集. / cct : Geng yun lun cong. Yi / Luo yang shi wen wu ju bian.  1999 1
文物 考古发现 山东 / cct : Shandong wen hua yi chan. Zhong dian wen wu bao hu dan wei juan = Shandong Province cultural heritage. Brief information on major cultural relics protection units / Shandong Sheng wen wu ju bian.  2013 1
文物保护 / cct : Dong xiang fang sui bi / Gao jun.  2010 1
文物保护 文集 / cct : Dong xiang fang sui bi / Gao jun.  2010 1
文物典藏 / lcstt. : Wen wu jin cang : guo li tai wan wen xue guan dian cang jing xuan ji. yi / Lin Peirong, Xu Sulan, Zhao Qinghua bian zhu.  2010 1
文物工作. / cct : Zhong guo wen wu nian jian / Guo jia wen wu shi ye guan li ju.  2004- 1
文物工作 中国 2005 年鉴. / cct : Zhong guo wen wu nian jian / Guo jia wen wu shi ye guan li ju.  2004- 1
{214258}{214b2e}{215c28}{21525d}{212b34} {21612c}{214f6a}{215425} Ca 1254 Ca 1323 : Tong kao xu jian / Chen Zhixian zhu.  1965 1
文登市 (China) -- History -- 19th century. : Wendeng shi zhi / Wendeng shi di fang shi zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan.  1996 1
文登市 (China) -- History -- 20th century. : Wendeng shi zhi / Wendeng shi di fang shi zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan.  1996 1
文登縣 (China) -- History -- Sources. : Wendeng Xian zhi : Shandong Sheng : [14 juan : juan shou 1 juan] / Yu Linfeng zuan ; Li Zunian xiu.  1976 1
文祥, 1818-1876. : Wen Wenzhong gong zi ding nian pu / Wenxiang zhuan.  1971 1
文苑英華. : Wen yuan ying hua bian zheng [electronic resource] : [10 juan / Peng Shuxia zhuan].  2006 1
文藝 春秋. : "Bungei shunjū" ni miru Shōwa shi / Bungei Shunjū hen.  1988- 1
文藝評論. : Fan dui chan shi = Against interpretation and other essays / Susan Sontag ; Cheng Wei yi.  2003 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next