My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby SUBJECTS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
曹禺 -- Bibliography. : Cao Yu yan jiu zhuan ji / Wang Xingping, Liu Sijiu, Lu Wenbi bian.  1985 1
曹禺 -- Biography.   4
曹禺 -- Characters. : "Lei yu" ren wu tan / Qian Gurong zhu.  1980 1
曹禺 -- Congresses.   2
曹禺 -- Criticism and interpretation.   5
曹禺 -- Criticism and interpretation -- Congresses.   2
曹禺 -- Dramatic works. : Cao Yu de xi ju yi shu / Xin Xianxi zhu.  1984 1
曹禺 -- Fiction.   2
曹禺. 王昭君. : Cao Yu, Wang Zhaojun ji qi ta / [bian ji zhe Bian ji wei yuan hui].  1980 1
曹禺. 雷雨.   2
曹錕, 1862-1938. : Cao Kun hui xuan zhi yan jiu / Fang Huifang ; [zhu bian zhe Ye Qingbing, Wang Zengcai].  1982 1
曹克家. : Rong bao zhai hua pu. Gong bi mao bu fen/ Cao Kejia hui ; [bian ji chu ban Rong bao zhai].  1993 1
曹谷冰, 1895-1977 -- Travel -- Soviet Union. : Su E shi cha ji / Cao Gubing.  1984 1
曹靖华, 1897-   3
曹靖华, 1897- -- Criticism and interpretation. : Er jin bai ling zheng tong nian : ji Cao Jinghua / Peng Ling.  1984 1
曾 乙, 侯, d. 433 B.C. -- Tomb. : Zeng hou Yi mu / Tan Weisi zhu.  2001 1
曾乙 Hou, d. 433 B.C. -- Tomb. : Zeng hou Yi mu : Zhan guo zao qi de li yue wen ming / Hubei Sheng bo wu guan bian = Tomb of Marquis Yi of Zeng : ritual-and-music civilization in the early Warring States period / Hubei provincial museum.  2007 1
曾乙, 侯, d. 433 B.C. -- Tomb   2
曾先之, 十八史略. Selections. Japanese & Chinese. : Jūhasshiryaku ; Shiki. Yōkai / Ishida Hiroshi cho.  1966 1
  曾國潘, 1811-1872 -- See Zeng, Guofan, 1811-1872   1
  曾國蕃, 1811-1872 -- See Zeng, Guofan, 1811-1872   1
  曾國藩, 1811-1872 -- See Zeng, Guofan, 1811-1872   1
曾國藩, 1811-1872.   7
曾國藩, 1811-1872 -- Bibliography -- Catalogs. : Xiang xiang Zeng shi wen xian mu lu / Guo li gu gong bo wu yuan bian yin.  1982 1
曾國藩, 1811-1872 -- Contributions in management. : Zeng Guofan qi da guan li fang lüe / Gong Yuzhen zhu.  2004 1
曾國藩, 1811-1872 -- Correspondence.   2
曾國藩, 1811-1872 -- Diaries. : Zeng Wenzheng gong shou shu ri ji / Zeng Guofan zhu.  2010 1
曾國藩, 1811-1872 -- Fiction. : Zeng Guofan : chang pian li shi xiao shuo / Tang Haoming zhu.  1992 1
曾國藩, 1811-1872. 冰鑑. : Bing jian shi ren xue : kan Zeng Guofan ru he cheng gong shi ren, yong ren / Gongsun Ce zhu.  2006 1
曾國荃, 1824-1890 Bibliography Catalogs. : Xiang xiang Zeng shi wen xian mu lu / Guo li gu gong bo wu yuan bian yin.  1982 1
曾子, 505 B.C.-437 B.C. or 436 B.C. 曾子. : Chu tu wen xian yu "Zengzi" shi pian bi jiao yan jiu / Liu Guangsheng zhu.  2016 1
{214358}{213a4d} {214358}{213a4d} 505 B C 437 B C Or 436 B C : Chu tu wen xian yu "Zengzi" shi pian bi jiao yan jiu / Liu Guangsheng zhu.  2016 1
曾寶蓀, 1893-   2
曾尚智, 1926- : Zeng Shangzhi hui yi lu / Zeng Shangzhi zhu ; Zhang Li jiao yue.  1998 1
曾慶紅, 1939-   2
曾敏雄 -- Exhibitions. : Taiwan tou : Zeng Minxiong ren wu she ying xuan ji = Face's talk, 1999-2009 : Tseng Min-shyong portrait photography.  c2010 1
曾文惠. : Hu kou de zong tong : Li Denghui yu Zeng Wenhui / Shangban Dongzi zhu ; Luo Wensen, Yang Mingzhu yi.  2001 1
曾樸, 1872-1935. 孽海花.   2
曾永賢. : Cong zuo dao you liu shi nian : Zeng Yongxian xian sheng fang tan lu / kou shu zhe Zeng Yongxian ; fang wen zhe Zhang Yanxian, Xu Ruihao ; ji lu zhen li Xu Ruihao, Wang Shiping.  2009 1
曾紀澤, 1839-1890.   2
曾紀澤, 1839-1890 -- Bibliography -- Catalogs. : Xiang xiang Zeng shi wen xian mu lu / Guo li gu gong bo wu yuan bian yin.  1982 1
曾蔭權, 1944-   2
曾虛白, 1895- : Zeng Xubai zi zhuan.  1988 1
曾錚, 1966- : Jing shui liu shen = Still water runs deep / Zeng Zheng zhu.  2004 1
  曾囯藩, 1811-1872 -- See Zeng, Guofan, 1811-1872   1
曾囯藩, 1811-1872. : Zeng Guofan yu Hu Xiang wen hua / Tian Shu zhu.  2004 1
曾朴, 1872-1935. : Zeng Pu yan jiu / Shi Meng zhu.  1982 1
曾朴, 1872-1935. 孽海花. : Nie hai hua zi liao / Wei Shaochang bian ; Zhong hua shu ju Shanghai bian ji suo bian ji.  1968? 1
曾纪泽, 1839-1890 -- Diaries.   2
曾志. : Yi feng zhong yu fa chu de xin : wo he wo de fu qin Tao Zhu mu qin Zeng Zhi / Tao Siliang zhu.  2013 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next