My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby SUBJECTS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Urbanization -- China -- 河北省. : 2012 Hebei cheng zhen hua fa zhan bao gao / Guo Hongbo zhu bian ; Hebei Sheng zhu fang he cheng xiang jian she ting, Hebei Sheng tong ji ju bian.  2013 1
河北省(中國) Administrative and political divisions. : Hebei Sheng fen xian di tu ce / Hebei Sheng ce hui ju bian hui.  1995 1
河北省(中國) -- Administrative and political divisions -- Maps. : Hebei Sheng fen xian di tu ce / Hebei Sheng ce hui ju bian hui.  1995 1
河北省(中國) -- Antiquities. : Zhan guo Xian Yu ling mu qi zhen : Hebei Pingshan Zhongshan guo wang mu.  1994 1
河北省(中國) -- History -- Sources. : Ding xian zhi : 22 juan, juan shou 1 juan / Jia Enfu deng zuan xiu.  1969 1
河北省 (中國) -- Maps.   2
河北省 (中国) -- Antiquities.   3
河北省 (中国) -- Census, 2005. : 2005 nian Hebei sheng 1% ren kou chou yang diao cha zi liao / Hebei Sheng 1% ren kou chou yang diao cha ling dao xiao zu ban gong shi, Hebei sheng tong ji ju ren kou yu she hui ke ji tong ji chu bian ; [Yin Zhilin zong bian ji]  2007 1
河北省 (中国) -- Economic conditions.   3
河北省 (中国) -- Maps. : Hebei sheng di tu ce = Hebei Sheng dituce / [Zhongguo di tu chu ban she zhu]  2013 1
河北省 (中国) -- Population -- Statistics. : 2005 nian Hebei sheng 1% ren kou chou yang diao cha zi liao / Hebei Sheng 1% ren kou chou yang diao cha ling dao xiao zu ban gong shi, Hebei sheng tong ji ju ren kou yu she hui ke ji tong ji chu bian ; [Yin Zhilin zong bian ji]  2007 1
河北省 (中国) -- Social conditions. : Jing Jin Ji qu yu fa zhan bao gao. 2012 = Beijing-Tianjin-Hebei regional development report. 2012 / Li Guoping zhu bian ; Sun Tieshan ... [et al.] fu zhu bian.  2013 1
名胜古迹 河北省 邯郸市. : Han Dan Gu Ji Ming Sheng / Ma jin nan bian zhu.  1996 1
地方志 河北省.   2
地方志 河北省 邯郸市 -1996 词典. : Handan ci dian / Zhang jianhua zhu bian.  1996 1
旅游业 史料 河北省. : Hebei sheng zhi. Di 49 juan, Lü you zhi / Hebei sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1994 1
辖市妇女运动 -- 史料 -- 河北省. : Hebei Sheng zhi. Di 59 juan, Fu nü yun dong zhi / Hebei Sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1997 1
河北省博物馆 -- Catalogs. : Hebei Sheng bo wu guan wen wu jing pin ji / Hebei Sheng bo wu guan bian = Treasures from Hebei Provincial Museum / edited by Hebei Provincial Museum.  1999 1
河北省档案馆.. : Hebei Sheng dang an guan zhi nan / Hebei Sheng dang an guan bian.  1998 1
  河南博物院 -- See Henan bo wu yuan   1
Agricultural geography -- 中國 -- 河南省 -- History. : Ming Qing Henan nong ye di li / Ma Xueqin zhu.  1997 1
Agricultural laborers -- China -- 河南省 -- Social conditions. : Xin sheng dai nong min gong shou ru zhuang kuang yu xiao fei xing wei yan jiu : ji yu Henan Sheng 18 ge sheng xia shi de wen juan diao cha = On the income status and consumer behavior of new generation of migrant workers : based on the questionnaire from 18 Henan municipalities / Gao Zhongjian, Wang Meng zhu.  2016 1
Agriculture -- Economic aspects -- 中国 -- 河南省 -- Statistics.   2
Agriculture -- 中国 -- 河南省 -- Statistics. : Jian guo san shi nian Henan Sheng nong ye tong ji zi liao 1949-1979 / Henan Sheng tong ji ju, Henan Sheng nong ye ting.  1981 1
Architecture, Domestic -- 中国 -- 河南省.   2
Architecture -- 中国 -- 河南省. : Henan min ju / Zuo Manchang, Bai Xianchen zhu.  2007 1
  河南省 (China) -- See Henan Sheng (China)   1
河南省 (China) -- Administrative and political divisions -- History. : Henan Sheng zhi. Qu yu jian zhi zhi. Di mao shan he zhi / Henan Sheng di fang shi zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan.  1994 1
河南省 (China) -- Administrative and political divisions -- Maps. : Henan Sheng di tu ji [cartographic material] = Atlas of Henan Province / Henan Sheng di tu yuan bian ji ; zhe ren bian ji Jin Shulan.  2008 1
河南省(China) -- Antiquities.   9
河南省 (China) -- Antiquities -- Catalogs. : Zhong yuan gu dai wen ming zhi guang / Henan bo wu yuan bian zhu.  2011 1
河南省 (China) -- Antiquities -- Exhibitions. : Han Tang Zhong yuan : Henan wen wu jing pin zhan / Henan bo wu yuan bian zhu = Tesori della Cina Imperiale : L'Et醓 della Rinascita fra gli Han e i Tang (206 a.C.-907 d.C.) / A cura del Museo Provinciale dello Henan.  2015 1
河南省 (China) -- Census, 2000.   2
河南省 (China) -- Census, 2010. : Henan Sheng 2010 nian ren kou pu cha zi liao / Henan Sheng tong ji ju, Henan Sheng ren kou pu cha ban gong shi bian = Tabulation on the 2010 population census of Henan Province / compiled by Henan Provincial Bureau of Statistics, Office for the Population Census of Henan Province.  2012 1
河南省 (China) -- Civilization. : "Zhong yuan" li shi yu wen hua kao lun / Han Guohe deng zhu.  2012 1
河南省 (China) -- Commerce -- Periodicals. : Henan shang wu fa zhan bao gao.    1
河南省(China) -- Economic conditions.   2
河南省 (China) -- Economic conditions -- Maps. : Henan Sheng jing ji di tu ji = Henanshengjingjidituji / [Henan Sheng ce hui ju].  1994 1
河南省 (China) -- Economic conditions -- Periodicals. : Henan shang wu fa zhan bao gao.    1
河南省 (China) -- Economic policy. : Qu yu jing ji yan jiu cong shu / Yu Xinan, Yang Xuemei zhu bian.  2015 1
河南省 (China) -- Environmental conditions. : Henan Sheng zhi hong qu ji ben zi liao hui bian / [Henan Sheng fang xun kang han zhi hui bu ban gong shi].  1994 1
河南省 (China) -- Gazetteers.   24
河南省 (China) -- Geography. : Henan Sheng zhi. Qu yu jian zhi zhi. Di mao shan he zhi / Henan Sheng di fang shi zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan.  1994 1
河南省 (China) -- History.   29
河南省 (China) -- History -- 20th century. : Henan Sheng zhi. Di 1 pian, [Zong shu] / zong zuan Shao Wenjie ; Henan Sheng di fang shi zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan.  1997 1
河南省 (China) -- History -- Exhibitions. : Han Tang Zhong yuan : Henan wen wu jing pin zhan / Henan bo wu yuan bian zhu = Tesori della Cina Imperiale : L'Et醓 della Rinascita fra gli Han e i Tang (206 a.C.-907 d.C.) / A cura del Museo Provinciale dello Henan.  2015 1
河南省 (China) -- Maps. : Henan Sheng di tu ji [cartographic material] = Atlas of Henan Province / Henan Sheng di tu yuan bian ji ; zhe ren bian ji Jin Shulan.  2008 1
河南省 (China) -- Maps, Tourist. : Henan Sheng ji Huang Huai di qu gong lu li cheng di tu ce : 2013 quan xin sheng ji = Henansheng ji Huanghuai diqu gonglu licheng dituce / Ren min jiao tong chu ban she bian zhu.  2013 1
河南省 (China) -- Politics and government. : Henan Sheng zhi. Zheng fu zhi / zong zuan Shao Wenjie ; Henan Sheng di fang shi zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan.  1997 1
河南省 (China) -- Population. : Shi ji zhi jiao de Zhongguo ren kou. Henan juan = China's population at the turn of the centuries / Henan Sheng ren kou pu cha ban gong shi bian.  2005 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next