My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby SUBJECTS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
  渡辺誠, 1952- -- See Watanabe, Makoto Sei, 1952-   1
  渡辺貞夫, 1933- -- See Watanabe, Sadao, 1933-   1
  渡辺崋山, 1793-1841 -- See Watanabe, Kazan, 1793-1841   1
渡辺崋山, 1793-1841. : Watanabe Kazan / Satō Shōsuke.  1986 1
游明龍, 1957- -- Exhibitions. : Wo de shi dai, wo de she ji : You Minglong she ji yi shu zhan = My Generation, My Design : Yu Ming-lung's Art and Design Exhibition / bian ji Guo li li shi bo wu guan bian ji wei yuan hui.  2014 1
渠縣 (China) -- History -- Sources. : Qu Xian zhi : [12 juan] / Chen Mingxun xiu.  1976 1
渠县 (Sichuan Sheng, China) -- History. : Quxian zhi / Sichuan sheng Quxian zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1991 1
Excavations (Archaeology) -- 中国 -- 渠县 (四川省) : Cheng ba yi zhi chu tu wen wu / Sichuan Sheng wen wu kao gu yan jiu yuan, Qu Xian bo wu guan bian .  2014 1
渠县 (四川省, 中国) -- Antiquities. : Cheng ba yi zhi chu tu wen wu / Sichuan Sheng wen wu kao gu yan jiu yuan, Qu Xian bo wu guan bian .  2014 1
渠県 (Sichuan Sheng, China) -- Economic conditions. : Zhongguo guo qing cong shu. Bai xian shi jing ji she hui diao cha. Qu Xian juan / "Zhongguo guo qing cong shu--Bai xian shi jing ji she hui diao cha" bian ji wei yuan hui, [Qu Xian xian qing diao cha zu].  1993 1
渠県 (Sichuan Sheng, China) -- Social conditions. : Zhongguo guo qing cong shu. Bai xian shi jing ji she hui diao cha. Qu Xian juan / "Zhongguo guo qing cong shu--Bai xian shi jing ji she hui diao cha" bian ji wei yuan hui, [Qu Xian xian qing diao cha zu].  1993 1
湛江市 (China) -- History. : Zhanjiang Shi Mazhang Qu zhi / Zhanjiang Shi Mazhang Qu di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2013 1
湛江市 Region (China) -- History -- Sources. : Gao Lei li shi zi liao xuan. Di 1 ji. / Gao Lei li shi zi liao xuan bian zuan wei yuan hui bian.  1989 1
湖北 -- 古物. : Fen fa jing chu tan suo wen ming : Hu-bei Sheng wen wu kao gu yan jiu lun wen ji / Hubei Sheng wen wu kao gu yan jiu suo bian zhu ; [zhu bian Chen Zhen-yu].  2000 1
發掘 (考古學) -- 湖北. : Fen fa jing chu tan suo wen ming : Hu-bei Sheng wen wu kao gu yan jiu lun wen ji / Hubei Sheng wen wu kao gu yan jiu suo bian zhu ; [zhu bian Chen Zhen-yu].  2000 1
  湖北博物馆 -- See Hubei Sheng bo wu guan   1
Real estate development -- 中国 -- 湖北市 -- Periodicals. : Wuhan cheng shi quan fang di chan fa zhan bao gao.    1
Architecture -- 中国 -- 湖北省.   2
Art objects, Chinese -- 中国 -- 湖北省 -- Catalogs. : Chu feng Han yun : Jingzhou chu tu Chu Han wen wu ji cui / Chengdu hua tong bo wu guan, Jingzhou bo wu guan bian.  2011 1
Art objects -- 中國 -- 湖北省. : Hubei chu tu wen wu jing hua / zhu bian Tan Weisi ; fu zhu bian Wan Quanwen, Hao Qinjian.  2001 1
Business logistics -- 中国 -- 湖北省 -- Periodicals. : Hubei wu liu fa zhan bao gao.    1
湖北省 (China) -- Antiquities.   4
湖北省 (China) -- Antiquities -- Maps. : Zhongguo wen wu di tu ji. Hubei fen ce / guo jia wen wu ju zhu bian.  2002 1
湖北省 (China) -- Antiquities -- Periodicals. : Jiang Han kao gu [electronic resource] .  1980- 1
湖北省 (China) -- Antiquities. -- Pictorial works. : Xia jiang yi zhen : Sanxia gong cheng Hubei duan chu tu wen wu tu ji / Hubei Sheng wen wu ju bian = Treasures of Xia jiang: Collection of cultural relics unearthed in Hubei section of the Three Gorges project.  2009 1
湖北省 (China) -- Census, 2000. : Hubei Sheng di wu ci ren kou pu cha ji qi hui zong zi liao / Hubei Sheng tong ji ju bian.  2002 1
湖北省 (China) -- Census, 2010. : Hubei Sheng 2010 nian ren kou pu cha zi liao / Hubei Sheng ren kou pu cha ban gong shi, Hubei Sheng tong ji ju bian = Tabulation on the 2010 population census of Hubei Province / compiled by Office for the Population Census of Hubei Province, Hubei Provincial Bureau of Statistics.  2012 1
湖北省 (China) -- Civilization.   3
湖北省 (China) -- Commerce -- History. : Hubei sheng zhi. Mao yi / Hubei sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui.  1992 1
湖北省 (China) -- Description and travel. : Rambles in central China : with illustrations / by W. Arthur Cornaby.  1896 1
湖北省(China) -- Ethnic relations. : Hubei Miao zu / Long Zijian ... [et al.] zhu.  1999 1
湖北省 (China) -- Gazetteers.   2
湖北省 (China) -- Historical geography. : Hubei shi qian cheng zhi / Hubei Sheng wen wu kao gu yan jiu suo bian ; Meng Huaping, Xiang Qifang zhu bian.  2015 1
湖北省 (China) -- Historical geography -- Maps. : Zhongguo gu di tu ji lu. Hubei Sheng ji = Complete collection of early maps in China: Hubei Province / [zhu bian Wang Ziqiang].  2003 1
湖北省 (China) -- History.   6
湖北省 (China) -- History -- 20th century -- Pictorial works. : Hubei jiu ying / Zhongguo di er li shi dang an guan bian.  2001 1
湖北省 (China) -- History -- Periodicals.   2
湖北省 (China) -- History -- Sources. : Zhongguo di fang zhi ji cheng. Sheng zhi ji. Hubei.  2010 1
湖北省 (China) -- Maps. : Zhongguo gu di tu ji lu. Hubei Sheng ji = Complete collection of early maps in China: Hubei Province / [zhu bian Wang Ziqiang].  2003 1
湖北省 (China) -- Politics and government. : Tujia zu tu si xing wang shi / Tian Min zhu.  2000 1
湖北省 (China) -- Politics and government -- Periodicals. : Zheng ce [electronic resource] / Zhong gong Hubei Sheng wei zhu ban.    1
湖北省 (China) -- Population -- Statistics.   2
湖北省 (China) -- Religious life and customs. : "Jiu ge" yu Yuan Xiang min su / Lin He zhu.  1990 1
湖北省 (China) -- Social conditions. : Ming Qing yi min yu E xi nan shao shu min zu di qu xiang cun she hui bian qian yan jiu / Yang Honglin zhu.  2013 1
湖北省 (China) -- Social life and customs.   3
Excavations (Archaeology) -- China -- 湖北省   2
Excavations (Archaeology) -- 中国 -- 湖北省.   2
Folklore -- China -- 湖北省. : Hubei min jian gu shi ji / Chen Qinghao, Wang Qiugui zhu bian.  1989 1
Historic preservation -- 中国 -- 湖北省. : Chang Jiang San Xia gong cheng yan mo ji qian jian qu wen wu gu ji bao hu gui hua bao gao / Guo wu yuan San Xia gong cheng jian she wei yuan hui ban gong shi, Guo jia wen wu ju bian.  2010 1
Historic sites -- Conservation and restoration -- 中国 -- 湖北省 -- Periodicals. : Jing Chu wen wu / Jingzhou bo wu guan bian.  2013- 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next