My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby SUBJECTS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
王微, 1897-1979 -- Interviews. : Wang Wei xian sheng fang wen ji lu / jiao yue Guo Tingyi, Zhang Pengyuan ; fang wen Zhang Pengyuan, Lin Quan, Zhang Junhong ; ji lu Zhang Junhong.  1996 1
王德威. : Dang dai Zhongguo wen xue si xiang de zheng zhi mai luo : Xia Zhiqing, Li Oufan yu Wang Dewei zhi jian de chuan cheng yu bian qian / Zhang Yuchun zhu.  2013 1
王德溥, 1897- : Zheng hai you zong / Wang Depu zhu.  1990 1
王念孫, 1744-1832. : Gaoyou Wang shi (Niansun, Yinzhi) fu zi nian pu [Liu Pansui bian, Zhou Kangxie zhu bian, Cun cui xue she bian ji.  1971 1
王念孫, 1744-1832. 讀書雜志 -- Concordances. : "Du shu za zhi" zi liao bian jian / Chen Xionggen bian.  1989 1
王念孫, 1744-1832. 廣雅疏證 -- Concordances.   2
王惕吾, 1913- : Bao ren Wang Tiwu : Lian he bao de gu shi / Wang Limei zhu = Wang Tih Wu and the United Daily News / by Li Mei Wang.  1994 1
王慶雲, 1798-1862. : Wang Wenqin gong nian pu / Wang Chuancan shu.  1971 1
王應麟, 1223-1296. 三字經.   5
王懷慶, 1944- -- Exhibitions. : Yi sheng wan / Wang Huaiqing = One to all / Wang Huaiqing.  2012 1
王懿荣, 1845-1900. : Ji nian Wang Yirong fa xian jia gu wen 110 zhou nian guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji : 2009 Zhongguo Fushan / Wang Yuxin, Song Zhenhao ... [et al.] zhu bian.  2009 1
王懿荣, 1845-1900 -- Congresses. : Jia gu xue 110 nian : hui gu yu zhan wang : Wang Yuxin jiao shou shi you guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji / Li Xueshan, Guo Xudong, Guo Shengqiang zhu bian ; Anyang shi fan xue yuan, Zhongguo Yin Shang wen hua xue hui bian.  2009 1
王成勉 -- Travel -- United States. : Liu Mei jing yan tan / [zhu zuo zhe Wang Chengmian].  1989 1
王振乾. : Dongbei ting jin zong dui / Wang Zhenqian zhu.  1984 1
王振鵠. : Wang Zhen'gu jiao shou jiu zhi rong qing lun wen ji / Wang Zhen'gu jiao shou jiu zhi rong qing chou bei xiao zu bian zhu.  2014 1
王文興, 1939- : Zhe yang de jiao shou Wang Wenxing : cong xiang tu wen xue lun zhan dao nong ye wen ti lun zhan / Pan Rongli, Xiao Guohe bian ji.  1978 1
王文興, 1939- -- Criticism and interpretation. : Wang Wenxing / [Feng Deping zong ce hua ; Yi Peng bian xuan ; Cai tuan fa ren Taiwan wen xue fa zhan ji jin hui bian yin].  2013 1
王文显 -- Translations, Chinese. : Wang Wenxian ju zuo xuan.  1983 1
王新命, 1892-1960. : Xin wen quan li si shi nian / Wang Xinming zhu.  1993 1
王新命, 1892-1961. : Zou guo Minguo chu nian de xin wen shi : lao bao ren Wang Xinming hui yi lu / Wang Xinming yuan zhu ; Cai Dengshan zhu bian.  2016 1
王明, 1904-1974. : Wang Ming xuan ji [Chen Shaoyu zhu]  1975 1
王明, 1904-1974 -- Chronology. : Wang Ming nian pu / Zhou Guoquan, Guo Dehong.  1991 1
王明道, 1900-   2
王春东 -- Juvenile literature. : Xiong ying zheng tu lian hong xin / Min hang shang hai hong qiao hang kong zhan Hong Songdong bian xie ; Liu Xinyu hui tu.  1971 1
王昭君, 53 B.C.-18 A.D. : Wang Zhaojun / Cao Yu.  1979 1
王昭君, 53 B.C.-18 A.D. -- Drama. : Cao Yu, Wang Zhaojun ji qi ta / [bian ji zhe Bian ji wei yuan hui].  1980 1
王昭君, 53 B.C.-18 A.D. -- Fiction.   2
{214b33}{214328}{213550} {214356}{226823} : Cao Yu, Wang Zhaojun ji qi ta / [bian ji zhe Bian ji wei yuan hui].  1980 1
王昭明.. : Wang Zhaoming hui yi lu / Wang Zhaoming zhu.  1995 1
王映霞.   5
王景弘, 1941-. : Guan kan qiu yue chun feng : yi ge Taiwan jizhe de hui gu =The way it was : memoirs of Taiwanese journalist [electronic resource] / Wang Jinghong zhu.  2004 1
王智弘, 1971- : Yi ge Taiwan xiao liu xue sheng dao Hafo zhi lu. 2, Cai niao yi sheng shang qian xian / Wang Zhihong zhu.  1999 1
王朔, 1958-   2
王朔, 1958- -- Criticism and interpretation.   8
王林, 1909- -- Diaries. : Wen ge ri ji / Wang Lin zhu.  2008 1
王松, 1866-1930 -- Criticism and interpretation. : Wang Song ji / Xie Chongyao xuan zhu.  2013 1
王柏, 1197-1274. : Wang Bo zhi sheng ping yu xue shu / Cheng Yuanmin zhu.  1975 1
王梵志, ca. 590-ca. 660 -- Criticism and interpretation.   2
王棠, 1890-1952. : Ge ming yu wo : xin hai ge ming yuan xun Wang Tang kou shu = Revolution and I / Wang Songwei, Huang Zhenwei zhu bian.  2015 1
王毅. : Ben tu chu pin : Wang Yi jian zhu chuang zuo zha ji = LOCAL CREATIONS : SELECTED WORKS OF WANG YI / Wang Yi zhu.  2013 1
王洪文. : Wang Hongwen, Zhang Chunqiao, Jiang Qing, Yao Wenyuan fan dang ji tuan zui zheng (cai liao zhi er) / Wang Zhang Jiang Yao zhuan an zu.  1977 1
王洪文, 1933-   6
王洪文, 1935-1992. : Qun zhong bao zheng yu zheng zhi tou ji : Wang Hongwen yu "wen ge" / Yuehan Xixifusi bian zhuan = Masses tyranny and political speculation : Wang Hongewn and the cultural revolution / John Sisyphus.  2016 1
王洛宾, 1913- : Sanmao zui hou de lian qing : Wang Luobin yu Sanmao / Ran Hong zhu.  1993 1
王溥, 922-982. 唐會要 -- Indexes. : Tang hui yao ren ming suo yin / Zhang Chenshi bian.  1991 1
王源, 1648-1710. : Yan shi xue ji / Dai Wang zhu.  1958 1
王獨清, 1898-1940. : Wo zai Ouzhou de sheng huo / Wang Duqing zhu.  1936 1
王獻之, 344-386. : Zhongguo shu fa quan ji. 18-19, San guo liang Jin Nan Bei chao bian. Wang Xizhi Wang Xianzhi juan (fu Wang shi yi men) / ben juan zhu bian Liu Tao.  1991 1
王瑤, 1914-1989 -- Congresses. : Wang yao yu xian dai Zhongguo xue shu / Chen Pingyuan bian.  2017 1
王甲乙. : Wo de fen dou ren sheng : cong xiao gong you dao zui gao fa yuan yuan zhang / [Wang Jiayi kou shu ; Huang Jinlan zheng li].  2011 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next