My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby SUBJECTS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
福州市 (Fujian Sheng, China) -- Social life and customs.   2
福州市 (Fukien Porvince, China) -- History -- Sources. : Chunxi Sanshan zhi / [Liang Kejia zhuan].  1976 1
福州市 (Fukien Province, China) -- History. : Fuzhou gang zhi / Fuzhou gang wu ju shi zhi bian ji wei yuan hui bian.  1993 1
福州市 (Fukien Province, China) -- Social conditions. : Jin 600 nian lai zi ran zai hai yu Fuzhou she hui / Wang Zhenzhong zhu.  1996 1
福州市(Fukien Provinces, China) -- Antiquities. : Fuzhou Nan Song Huang Sheng mu / Fujian sheng bo wu guan bian.  1982 1
福州市 (福建省, China) -- Economic conditions -- Periodicals. : Fuzhou jing ji nian jian = Economic year book of Fuzhou / "Fuzhou jing ji nian jian" bian ji wei yuan hui bian.    1
Chinese language -- Dialects -- 中国 -- 福州市 (福建省) : 19 shi ji yi lai de Fuzhou fang yan : chuan jiao shi Fuzhou tu bai wen xian zhi yu yan xue yan jiu = 19 shiji yilai de Fuzhou fangyan / Chen Zeping zhu.  2010 1
Gardens -- 中国 -- 福州市 (福建省). : Fuzhou ming yuan shi ying / Lu Meisong bian zhu.  2007 1
Landscape architecture -- 中国 -- 福州市 (福建省). : Fuzhou ming yuan shi ying / Lu Meisong bian zhu.  2007 1
Missions -- 中国 -- 福州市 (福建省) -- History. : 19 shi ji yi lai de Fuzhou fang yan : chuan jiao shi Fuzhou tu bai wen xian zhi yu yan xue yan jiu = 19 shiji yilai de Fuzhou fangyan / Chen Zeping zhu.  2010 1
Northern Min dialects -- 中国 -- 福州市 (福建省) : 19 shi ji yi lai de Fuzhou fang yan : chuan jiao shi Fuzhou tu bai wen xian zhi yu yan xue yan jiu = 19 shiji yilai de Fuzhou fangyan / Chen Zeping zhu.  2010 1
Parks -- 中国 -- 福州市 (福建省). : Fuzhou ming yuan shi ying / Lu Meisong bian zhu.  2007 1
玄沙師備, -- Concordances. : Gensha kōroku ichiji sakuin / Urusu Appu hen = Concordance to the Record of Xuansha / by Urs App.  1997 1
福建 Emigration and immigration History. : Min nan hai wai yi min yu Hua qiao Hua ren / zhu bian Chen Yande, Bian Fengkui.  2007 1
福建 History. : Zhongguo gong chan dang chuang jian Min xi ge ming gen ju di / Zhang Dingcheng.  1982 1
福建博物院 -- Catalogs. : Fujian bo wu yuan wen wu zhen pin / Fujian bo wu yuan bian.  2002 1
Ancestor worship -- China -- 福建省. : Fujian ming ci / [zhu bian Zhang Lizhou, Xie Shuishun].  1998 1
Ancestral shrines -- China -- 福建省. : Fujian ming ci / [zhu bian Zhang Lizhou, Xie Shuishun].  1998 1
Arch bridges -- China -- 福建省 -- Design and construction. : Fujian mu gong lang qiao = Fu jian mu gong lang qiao / Chen Zhenguo zhu.  2011 1
Arch bridges -- 中国 -- 福建省 -- History. : Fujian mu gong qiao diao cha bao gao / Gong Difa zhu.  2013 1
Architectural photography -- 中国 -- 福建省. : Zhongguo tu lou / she ying Qu Liming ; zhuan wen He Baoguo ; [zhu bian Ye Enzhong].  2006 1
Architecture -- China -- 福建省. : Min nan jian zhu / zhu bian Cao Chunping, Zhuang Jinghui, Wu Yide.  2008 1
Architecture -- China -- 福建省 -- Song-Yuan dynasties, 960-1368. : Fujian Song Yuan jian zhu yan jiu / Xie Hongquan zhu.  2016 1
Architecture, Domestic -- China -- 福建省. : Min Tai chuan tong ju zhu jian zhu ji xi su wen hua yi chan zi yuan diao cha / Li Qiuxiang, Zhang Lizhi, Zhuang Rongzhi, Fan Jijun, Kang Jiabao zhu.  2014 1
Architecture, Domestic -- 中國 -- 福建省. : Fujian chuan tong min ju / [bian zhuan Huang Hanmin].  1994 1
Architecture, Domestic -- 中国 -- 福建省.   2
Architecture, Domestic -- 中国 -- 福建省 -- History. : Tu lou qi yuan shi yan jiu / Zeng Wuyue zhu.  2011 1
Architecture -- 中国 -- 福建省. : Min nan chuan tong jian zhu / Cao Chunping zhu.  2006 1
Art -- China -- 福建省 -- Catalogs. : Fujian bo wu yuan cang pin xuan cui / Zheng Peisheng, Fujian bo wu yuan.  2002 1
Art -- 中国 -- 福建省 -- Catalogs. : Fujian bo wu yuan wen wu zhen pin / Fujian bo wu yuan bian.  2002 1
Bridges, Wooden -- China -- 福建省 -- Design and construction. : Fujian mu gong lang qiao = Fu jian mu gong lang qiao / Chen Zhenguo zhu.  2011 1
Building -- China -- 福建省. : Fujian Song Yuan jian zhu yan jiu / Xie Hongquan zhu.  2016 1
Calligraphy, Chinese -- 中国 -- 福建省 -- Exhibitions. : Qing yi dan qing : Min Tai yuan shu hua zhan / zhu ban dan wei Xiamen Shi Zhonghua wen hua lian yi hui, Zhonghua wen wu bao hu xie hui (Taiwan) ; xie ban dan wei Xiamen Shi bo wu guan, Hai xia liang an wen hua zi chan jiao liu cu jin hui (Taiwan) ; zhi xing bian ji Yan Dingzhong, Chen Na.  2013 1
福建省 (China)   2
福建省 (China) -- Antiquities.   2
福建省 (China) -- Antiquities -- Maps. : Zhongguo wen wu di tu ji. Fujian fen ce / Guo jia wen wu ju zhu bian ; [Fujian Sheng di tu chu ban she bian zhi].  2007 1
福建省 (China) -- Biography. : Min Tai li shi ren wu san lun / Lin Qiquan zhu.  2004 1
福建省 (China) -- Census, 2000.   2
福建省 (China) -- Census, 2010. : Fujian Sheng 2010 nian ren kou pu cha zi liao / Fujian Sheng ren kou pu cha ban gong shi, Fujian Sheng tong ji ju bian = Tabulation on the 2010 population census of Fujian Province / compiled by Office for the Population of Fujian Province, Fujian Provincial Bureau of Statistics.  2013 1
福建省 (China) -- Civilization.   2
福建省 (China) -- Civilization -- Congresses. : Gushi yi min yu Min Tai wen hua yan jiu / Yin Quanhai, Cui Zhenjian zhu bian.  2010 1
福建省 (China) -- Civilization -- Encyclopedias. : Min nan wen hua bai ke quan shu / Chen Zhiping, Xu Hong zhu bian.  2009 1
福建省(China) -- Commerce.   3
福建省 (China) -- Commerce -- History. : Fujian sheng zhi. Ren shi zhi / Fujian sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2000 1
福建省 (China) -- Description and travel.   2
福建省 (China) -- Economic conditions. : Fujian qiao xiang diao cha : qiao xiang ren tong, qiao xiang wang luo yu qiao xiang wen hua = Fujian qiaoxiang diaocha : qiaoxiang rentong qiaoxiang wangluo yu qiaoxiang wenhua / Li Minghuan zhu bian.  2005 1
福建省 (China) -- Economic conditions -- 21st century -- Periodicals. : 2009-2010 nian Fujian jing ji she hui fa zhan yu yu ce lan pi shu [electronic resource] / Zhang Fan zhu bian ; Fujian she hui ke xue yuan bian zhu.  2009 1
福建省 (China) -- Economic policy -- 21st century -- Periodicals. : 2009-2010 nian Fujian jing ji she hui fa zhan yu yu ce lan pi shu [electronic resource] / Zhang Fan zhu bian ; Fujian she hui ke xue yuan bian zhu.  2009 1
福建省 (China) -- Emigration and immigration -- History. : Min Yue yi min yu Taiwan she hui li shi fa zhan yan jiu / Deng Kongzhao zhu bian.  2011 1
福建省 (China) -- Ethnic relations. : Min xi Kejia zong zu she hui yan jiu / Yang Yanjie zhu.  1996 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next