My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby SUBJECTS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
蔣復璁, 1898-   4
蔣方震, 1882-1938.   3
蔣渭水, 1891-1931. : Zi jue de nian dai : Jiang Weishui li shi ying xiang ji shi / Jiang Chaogen bian zhu.  2009 1
蔣渭水, 1891-1931 -- Fiction. : Min zu zheng qi : Jiang Weishui zhuan / Qiu Xiuzhi zhu ; [bian ji zhe Jin dai Zhongguo za zhi she].  1985 1
蔣經國, 1910-1988.   21
蔣經國, 1910-1988 -- Death and burial. : Jiang zong tong Jingguo xian sheng ai si lu / [bian ji zhe Jiang zong tong Jingguo xian sheng ai si lu bian zuan xiao zu ; zhao ji ren Song Chuyu ; bian zuan Ma Yingzhou ... et al.].  1988 1
蔣經國, 1910-1988 -- Fiction. : Liang dai feng liu : Jiang Jingguo, Jiang Weiguo, Dai An'guo, Jin Dingguo he da men de fu bei / Sheng Li zhu.  1991 1
蔣經國, 1910-1988 -- Friends and associates. : Jiang Jingguo xian sheng shi cong yu liao shu fang wen ji lu / fang wen Huang Kewu, Zhang Li, Huang Zijin [and five others] ; ji lu Zhou Weipeng, Lin Dongjing, Li Pinkuan [and two others] = The reminiscences of Chiang Ching-kuo by his followers and secretaries / interviewers Huang Ko-wu, Chang Li, Huang Tzu-chin [and five others] ; recorders Chou Wei-peng, Lin Tung-jean, Li Pin-kuan [and two others].  2016 1
蔣經國, 1910-1988 -- Pictorial works. : Yong xu Jingguo : Jiang gu zong tong Jingguo xian sheng bai nian dan chen ji nian te zhan tu lu = A leader of vision : Chiang Ching-Kuo's centenary / zong bian ji Zhu Chongsheng.  2010 1
蔣緯國, 1916- -- Fiction. : Liang dai feng liu : Jiang Jingguo, Jiang Weiguo, Dai An'guo, Jin Dingguo he da men de fu bei / Sheng Li zhu.  1991 1
蔣美齡宋, 1897- : Jiang fu ren guo hua ce / [Zong bian cuan Wang Yaquan, bian cuan Li E].  1980 1
蔣攸銛 -- Chronology. : Gu Qianli xian sheng nian pu / Wang Zongyan zhua. Shang Yizhai nian pu / Jiang Youxian zhu ; Jiang Weiyuan zhu. Li Shenqi nian pu / Jiang Tong bian.  1971 1
蔣経国, 1906-1988. : Shō Keikoku to Ri Tōki : "Chūgoku tairiku" kara no ririku / Wakabayashi Masahiro cho.  1997 1
蔡仞姿, 1949- Exhibitions. : You, wu ju : Cai Renzi kua mei jie chuang zuo lian li de san shi nian / bian ji, yan jiu: Li Xiaoxian = [Re-]Fabrication : Choi Yan-chi's 30 years, paths of inter-disciplinarity in art / researched & edited by Linda C.H. Lai.  2006 1
蔡元培, 1867-1940.   9
蔡元培, 1868-1940.   7
蔡元培, 1868-1940 -- Quotations. : Cai Yuanpei yu cui / Lei Yi bian.  1993 1
蔡元培, 1868-1940 -- Views on education. : Cai Yuanpei jiao yu si xiang yan jiu / Jin Linxiang zhu.  1994 1
蔡和森. : Hui yi Cai Hesen / [Ren min chu ban she bian]  1980 1
蔡國強, 1957- -- Exhibitions. : Cai Guoqiang : pao mei shu guan = Cai Guo-Qiang : hanging out in the museum.  c2009 1
蔡培火, 1889-1983 -- Childhood and youth. : Qing nian Cai Peihuo de shen fen lun shu : Riben Dazheng si chao xia de Taiwan yi shi / Yan Xinyi, Shi Zhiyu zhu.  2007 1
蔡培火, 1889-1983 -- Political and social views. : Qing nian Cai Peihuo de shen fen lun shu : Riben Dazheng si chao xia de Taiwan yi shi / Yan Xinyi, Shi Zhiyu zhu.  2007 1
蔡子轩 -- Travel. : Moerben, shi ji de cuo jue = Melbourne the illusion of century / Cai Zixuan zhu.  2003 1
蔡小丽, 1956- -- Art collections. : Ming xin pian qing mo Zhongguo = Postcard of the Qing dynasty / Wang Jianan, Cai Xiaoli shou cang ; Chen Ling, Wang Jianan, Cai Xiaoli bian zhu.  2004 1
蔡廷鍇, 1892-1968. : Cai Tingkai zi zhuan / Cai Tingkai zhu.  1989 1
蔡廷锴, 1892-1968. : Cai Tingkai zi zhuan / Cai Tingkai zhu.  1982 1
蔡文姬, approximately 177-approximately 239. -- Illustrations. : Hu jia shi ba pai / Nanjing bo wu yuan bian.  1961 1
蔡文姬, ca. 177-ca. 239 -- Drama. : Cai Wenji : 5 mu li shi xi ju / Guo Moruo.  1959 1
蔡文姬, ca. 177-ca. 239 -- Fiction. : Cai Wenji quan zhuan / Zhu Xiang bian zhu.  2002 1
蔡文姬, ca. 177-ca. 239. : Hu jia shi ba pai tao lun ji / "Wen xue yi chan" bian ji bu bian.  1959 1
蔡文姬, ca. 177-ca. 239 : Cai Wenji : 5 mu li shi xi ju / Guo Moruo.  1959 1
蔡明亮, 1957-   2
蔡楚生, 1906-1968 -- Criticism and interpretation. : Cai Chusheng de chuang zuo dao lu / Cai Hongsheng.  1982 1
蔡永祥. : Wen hua da ge ming de zhong cheng bao wei zhe : Cai Yongxiang / [Shanghai ren min chu ban she bian ji].  1967 1
蔡永祥, 1948 or 9-1966. : Yi xin wei gong de gong chan zhu yi zhan shi Cai Yongxiang.  1967 1
蔡玉卿. : Zhongguo shu fa quan ji. 56, Ming dai bian. Huang Daozhou juan (fu Cai Yuqing) / zhu bian Liu Zhengcheng ; ben juan zhu bian Liu Zhengcheng ; xue shu gu wen Liu Jiuan.  1994 1
蔡珠兒. : Cong Qiu Jin dao Cai Zhuer : jin xian dai zhi shi nü xing de wen xue biao xian / Luo Xiumei zhu.  2010 1
蔡瑞成, 1960- : Cai Ruicheng hua ji : chuan tong, xian dai : sheng huo de gui ji = Tsai Jui-Chen 1995.  1995 1
蔡省三. : Jiang Jingguo yu Sulian / Cai Xingsan zhu.  1976 1
蔡祖泉. : Gong ren ke xue jia Cai Zuquan / Ren min che ban she bian.  1966 1
蔡英文.   3
蔡英文, 1952- : Cai Yingen yu Xi Jinping de bi an / Jiang Dingding.  2016 1
蔡蔭棠, 1909-1998. : Taiwan qian bei yi shu jia Cai Yintang xian sheng (1909-1998) bai nian ji nian wen ji.  2011 1
蔡襄, 1012-1067.   3
蔡襄, 1012-1067 -- Criticism and interpretation. : Cai Xiang shu fa shi liao ji / Shui Laiyou [ji lu].  1983 1
蔡邕, 133-192. : Han Guo Youdao bei kao / He Baoshan zhu.  1993 1
蔡錚, 1965- : Yi ge jie fang jun de 1989 / Cai Zheng zhu.  2009 1
蔡鶴汀, 1909-1976. : Rong bao zhai hua pu. Mei hua bu fen / Cai Heding hui ; [bian ji chu ban Rong bao zhai]..  1992 1
蔡鶴洲, 1911-1971. : Rong bao zhai hua pu. hua niao bu fen / Cai Hezhou hui ; [Bian ji chu ban Rong bao zhai].  1997 1
蔡鍔, 1882-1916. : Huang Keqiang xian sheng zhuan ji / Liu Kuiyi zhu. Cai (E) Huang (Xing) zhui dao lu / Yunnan guo shi bao [she] ji. Ding si Dian Chuan jun hong ji lu / yi ming bian.  1967 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next