My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby SUBJECTS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
China -- Civilization -- Encyclopedias.   2
China -- Civilization -- European influences. : Zhongguo xian dai liu Ou xue ren yu wai jiao guan, Hua gong qun de hu dong / Ye Jun zhu.  2012 1
China -- Civilization -- Exhibitions.   5
China -- Civilization -- Fiction. : The book of crows / Sam Meekings.  2011 1
China -- Civilization -- Foreign influences.   19
China -- Civilization -- Foreign influences -- Congresses. : Si chou zhi lu shang de zhao shi bei : "Zhongguo yu Yilang : si chou zhi lu shang de wen hua jiao liu" guo ji yan tao hui lun wen ji / Cheng Tong zhu bian.  2016 1
China -- Civilization -- Greek influences. : Alexandrian motifs in Chinese texts / by E. Bruce Brooks.  1999 1
China -- Civilization -- Handbooks, manuals, etc. : Zhongguo wen hua zhi shi jing hua : xin xing gong ju shu / ben she bian.  1989 1
China -- Civilization -- Historiography. : Chinese historical thinking : an intercultural discussion / Chun-chieh Huang, Jörn Rüsen (eds.).  2015 1
China -- Civilization -- Historiography -- Europe -- History -- 18th century. : China in European encyclopaedias, 1700-1850 [electronic resource] / by Georg Lehner.  2011 1
China -- Civilization -- Historiography -- Europe -- History -- 19th century. : China in European encyclopaedias, 1700-1850 [electronic resource] / by Georg Lehner.  2011 1
China -- Civilization -- Historiography. -- To 221 B.C. : Saluting the yellow emperor [electronic resource] : a case of Swedish sinography / by Perry Johansson.  2012 1
China -- Civilization -- History.   35
China -- Civilization -- History -- 20th century. : Sha long : yi zhong xin du shi wen hua yu wen xue sheng chan (1917-1937) = Salon : a new urban culture and literary production in China, 1917-1937 / Fei Dongmei zhu.  2016 1
China -- Civilization -- History and criticism.   3
China -- Civilization -- History -- Congresses. : Actes du ... Colloque international de sinologie.  1976- 1
China -- Civilization -- History -- Juvenile literature. : Ms. Frizzle's adventures : Imperial China / by Joanna Cole ; illustrated by Bruce Degen.  2005 1
China -- Civilization -- History -- Qing dynasty, 1644-1912. : Qing dai Guangxi Han wen hua chuan bo yan jiu = QingdaiGuangxiHanwenhuachuanboyanjiu / Huang Haiyun zhu.  2009 1
China -- Civilization -- History -- Song dynasty, 960-1279 -- Congresses. : Jin shi Zhongguo zhi bian yu bu bian = Change and continuity in early modern China / Liu Liyan zhu bian.  2013 1
China -- Civilization -- Indic influences.   5
China -- Civilization -- Islamic influences.   2
China -- Civilization -- Japanese influences.   4
China -- Civilization -- Japanese influences -- Congresses.   2
China -- Civilization -- Juvenile literature.   17
China -- Civilization -- Korean influences.   4
China -- Civilization -- Library resources -- Congresses. : Chinese studies : papers presented at a colloquium at the School of Oriental and African Studies, University of London, 24-26 August 1987 / sponsored jointly by the British Library, the School of Oriental and African Studies, University of London and the China Library Group ; edited by Frances Wood.  1988 1
China -- Civilization -- Miscellanea.   6
Civilization, Modern -- China -- 21st century. : Excess and masculinity in Asian cultural productions [electronic resource] / Kwai-Cheung Lo.  c2010 1
  China Civilization Occidental influences -- See China Civilization Western influences   1
China -- Civilization -- Periodicals.   46
China -- Civilization -- Periodicals -- Indexes.   3
China -- Civilization -- Philosophy.   4
China -- Civilization -- Phoenician influences : Correspondences between the Chinese calendar signs and the Phoenician alphabet / by Julie Lee Wei.  1999 1
China -- Civilization -- Pictorial works.   6
China -- Civilization -- Popular works. : Zhonghua wen hua qu tan = A kaleidoscope of Chinese culture / Zhang Yajun bian zhu.  2008 1
China -- Civilization -- Problems, exercises, etc. : Readings in the Chinese Communist Cultural Revolution : a manual for students of the Chinese language / compiled by Ji Wenshun.  1971 1
Civilization -- China -- Pujiang Xian. : Yue quan liu hen : Pujiang Xian fei wu zhi wen hua yi chan da guan / Pujiang Xian wen hua guang dian xin wen chu ban ju bian.  2012 1
China -- Civilization -- Qin dynasty, 221-207 B.C. : Tian xia yi tong : da Qin di guo wen wu te zhan / Baoji qing tong qi bo wu yuan, Jiaxing bo wu guan bian.  2015 1
China -- Civilization -- Qing dynasty, 1644-1912.   2
China -- Civilization -- Readers. : Zhongguo wen hua chang shi / Guo wu yuan qiao wu ban gong shi, Zhongguo hai wai jiao liu xie hui = Common knowledge about Chinese culture / The Overseas Chinese Affairs Office of the State Council, The Office of Chinese Language Council International.  2007 1
China -- Civilization -- Research. : New perspectives on the research of Chinese culture [electronic resource] / Pei-kai Cheng, Ka Wai Fan, editors.  c2013 1
China -- Civilization -- Sources.   5
China -- Civilization -- Sources -- Textbooks. : Hawaii Reader in Traditional Chinese Culture / Victor H. Mair, Nancy Shatzman Steinhardt, Paul R. Goldin.  2005 1
China -- Civilization -- Soviet influences. : China's Soviet dream : propaganda, culture, and popular imagination / Yan Li.  2018 1
China -- Civilization -- Study and teaching. : Kanbun kenkyūhō / Kano Naoki cho.  1979 1
China -- Civilization -- Study and teaching -- China. : Qian Mu yu Zhongguo wen hua / Yu Yingshi zhu.  1994 1
China -- Civilization -- Study and teaching -- Great Britain -- Congresses. : Chinese studies : papers presented at a colloquium at the School of Oriental and African Studies, University of London, 24-26 August 1987 / sponsored jointly by the British Library, the School of Oriental and African Studies, University of London and the China Library Group ; edited by Frances Wood.  1988 1
China -- Civilization -- Taoist influences.   4
China -- Civilization -- Taoist influences -- Congresses. : Dao jiao wen hua de chuan bo / Zheng Zhiming zhu bian.  2000 1
China -- Civilization -- Terminology. : Zhonghua si xiang wen hua shu yu : Han Ying dui zhao = Key concepts in Chinese thought and culture / "Zhonghua si xiang wen hua shu yu" bian wei hui bian.  2015 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next