My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Result Page   1 2 Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
SUBJECTS (1-50 of 69)
China -- History -- Periodicals.
1
 
    E-RESOURCE  

Anhui shi xue Anhui shixue. / [electronic resource] =

    安徽史学
Hefei Shi : "Anhui shi xue" bian ji shi        v. ; 26-29 cm.  
2
 
    PRINTED BOOKS 1993-

Bei da shi xue = Clio at Beida / Beijing da xue li shi xi.

    北大史学 =
Beijing : Beijing da xue chu ban she,        v. ; 21 cm. 1993-
3
 
    PRINTED BOOKS  

Beijing da xue Zhongguo gu wen xian yan jiu zhong xin ji kan.

    北京大学中国古文献研究中心集刊.
Beijing Shi : Beijing da xue chu ban she.        v. ; 21 cm.  
4
Cover Art
    PRINTED BOOKS 1960-

The China quarterly.

   
London : Contemporary China Institute of the School of Oriental and African Studies, London University,        v. : maps ; 25 cm. 1960-
5
Cover Art
    E-RESOURCE 1960-

The China quarterly / [electronic resource] .

   
Paris : Congress for Cultural Freedom,        Quarterly 1960-
6
Cover Art
    E-RESOURCE 2004

The Chinese historical review Zhongguo li shi ping lun. / [electronic resource] =

   
Indiana, Pa. : Chinese Historians in the United States,        volumes ; 23 cm 2004
7
Cover Art
    PRINTED BOOKS  

Chinese studies in history.

   
[White Plains, N.Y.] : [International Arts and Sciences Press]        volumes ; 23 cm  
8
Cover Art
    E-RESOURCE 1977

Chinese studies in history / [electronic resource] .

   
White Plains, N.Y. : International Arts and Sciences Press        1 online resource 1977
9
 
    E-RESOURCE 1946

Contemporary China : a reference digest.

   
New York : Chinese News Service,        1 online resource (5 volumes). 1946
10
 
    E-RESOURCE 1988-

Dang de wen xian / [electronic resource] .

    党的文献
Beijing : Zhong yang wen xian chu ban she,        v. : ill. ; 25 cm. 1988-
11
 
    PRINTED BOOKS 1989-

Danjiang shi xue = The journal of the Department of History, Tamkang University.

    淡江史學 =
Taibei : Danjiang da xue li shi xue xi : Danjiang shi xue bian ji wei yuan hui,        v. ; 25 cm. 1989-
12
 
    PRINTED BOOKS  

Dong hai da xue li shi xue bao.

    東海大學歷史學報. Dong hai da xue. Li shi yan jiu suo.
Taizhong, Taiwan, Dong hai da xue li shi yan jiu suo.        no. ill. 27 cm.  
13
 
    E-RESOURCE 2001-

Fujian lun tan. Fujian tribune. The hummanities & social sciences. / [electronic resource] .

    福建论坛.
Fuzhou Shi : Fujian lun tan za zhi she,        v. : ill. ; 29 cm. 2001-
14
Cover Art
    PRINTED BOOKS 1998-

Gu jin lun heng = Disquisitions on the past & present / Zhong yang yan jiu yuan li shi yu yan yan jiu suo "Gu jin lun heng" bian ji xiao zu.

    古今論衡=
Taibei Shi Nangang : Zhong yang yan jiu yuan li shi yu yan yan jiu suo,        v. ; 27 cm. 1998-
15
 
    PRINTED BOOKS 1993-

Guo xue yan jiu / Beijing da xue Zhongguo chuan tong wen hua yan jiu zhong xin.

    國學研究
Beijing : Beijing da xue chu ban she,        v. : ill. ; 27 cm. 1993-
16
Cover Art
    PRINTED BOOKS 1983-

Han xue yan jiu = Chinese studies.

    漢學硏究 =
Taibei : Han xue yan jiu zi liao ji fu wu zhong xin,        v. ; 26 cm. 1983-
17
Cover Art
    PRINTED BOOKS 1996-

Han xue yan jiu = Chinese studies.

    汉学硏究 =
Beijing Shi : Zhongguo he ping chu ban she,        v. ; 21-24 cm. 1996-
18
Cover Art
    PRINTED BOOKS 1997-

Jin dai Zhongguo.

    近代中國.
Taibei : Jin dai Zhongguo za zhi she : Zhong yang wen wu gong ying she jing xiao,        v. : ill. ; 26 cm. 1997-
19
Cover Art
    PRINTED BOOKS 1981-

Li shi dang an.

    历史档案.
Beijing : Li shi dang an za zhi she,        v. ; 26 cm. 1981-
20
 
    E-RESOURCE 1981-

Li shi dang an / [electronic resource] .

    历史档案
Beijing : Li shi dang an za zhi she,        v. ; 26 cm. 1981-
21
 
    E-RESOURCE 2006

Li shi jiao xue / [electronic resource] .

    歷史教學
Tianjin : Li shi jiao xue yue kan she,        volumes : illustrations ; 27 cm 2006
22
 
    E-RESOURCE  

Li shi jiao xue wen ti Lishi jiaoxue wenti. / [electronic resource] =

    歷史敎學問題
Shanghai Shi : Hua dong shi fan da xue chu ban she        v. ; 26 cm.  
23
Cover Art
    PRINTED BOOKS 1999

Li shi xue bao / Guo li Taiwan shi fan da xue li shi yan jiu suo, li shi xue xi he bian.

    歷史學報
Taibei : Guo li Taiwan shi fan da xue li shi yan jiu suo,        v. : ill. ; 27 cm. 1999
24
Cover Art
    PRINTED BOOKS  

Li shi yan jiu.

    歷史硏究.
[Beijing, Ren min chu ban she]        v. 26 cm.  
25
Cover Art
    PRINTED BOOKS 1954-

Li shi yan jiu / [microform].

    歷史硏究
Beijing : Zhongguo ke xue yuan,        v. ; 26 cm. 1954-
26
 
    E-RESOURCE  

Li shi yan jiu / [electronic resource] .

    歷史硏究
[Beijing], [Ren min chu ban she]        volumes 26 cm  
27
Cover Art
    PRINTED BOOKS 1928-

Li shi yu yan yan jiu suo ji kan / Guo li zhong yang yan jiu yuan.

    歷史語言研究所集刊
Guangzhou : Gai suo,        v. : ill. ; 27 cm. 1928-
28
Cover Art
    PRINTED BOOKS 1988

Li shi yue kan = Historical monthly.

    歷史月刊 =歷史.
Taibei Shi : Li shi yue kan za zhi she,        v. : ill. ; 28 cm. 1988
29
 
    PRINTED BOOKS  

Li shi zhi shi / "Li shi zhi shi" bian ji bu.

    歷史知識
Chengdu : Sichuan ren min chu ban she.        volumes : illustrations ; 26 cm  
30
 
    PRINTED BOOKS 1980-

Lishi zhishi.

    歷史知識. Sichuan sheng lishi xuehui.
Chengdu : Sichuan renmin chubanshe,        volumes : illustrations ; 26 cm 1980-
31
 
    PRINTED BOOKS 2006

Min su / ze ren bian ji Zhong Jingwen, Gu Jiegang.

    民俗
Beijing : Quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin,        14 v. : ill. ; 27 cm. 2006
32
 
    PRINTED BOOKS 1966-

Ming bao yue kan.

    明報月刊.
Xianggang : Xianggang ming bao you xian gong si,        volumes : illustrations ; 27 cm. 1966-
33
 
    PRINTED BOOKS  

Nan kai shi xue / Nan kai da xue li shi xi xue shu wei yuan hui.

    南開史學
[Tianjin] : Nan kai da xue chu ban she,        13 v. ; 20 cm.  
34
 
    E-RESOURCE 1980-

Nan kai xue bao. Nankai xuebao. / [electronic resource] .

    南开学报.
Tianjin : Nan kai da xue xue bao bian ji bu,        v. : ill. ; 26 cm. 1980-
35
 
    E-RESOURCE 1956-

Qing hua xue bao Tsing hua journal of Chinese studies. / [electronic resource] =

    清華學報
Taibei : Qing hua xue bao she,        volumes : illustrations ; 27 cm 1956-
36
 
    PRINTED BOOKS 197-?

Shi di xue bao Journal of the historical and geographical society. / [microform] :

    史地學報
Zug : IDC,        53 microfiches : ill. ; 11 x 15 cm. 197-?
37
 
    PRINTED BOOKS 1974

Shi di zhou kan = History and geography.

    史地周刊 =
Washington, D.C. : Center for Chinese Research Materials, Association of Research Libraries,        v. : ill. ; 44 cm. 1974
38
 
    E-RESOURCE  

Shi ji / [electronic resource] .

    世紀
Shanghai Shih : "Shi ji" za zhi she        v. : ill. ; 28 cm.  
39
 
    E-RESOURCE 1986-

Shi lin / [electronic resource] .

    史林
Shanghai Shi : Shanghai she hui ke xue yuan chu ban she,        volumes : illustrations ; 26-30 cm 1986-
40
 
    PRINTED BOOKS  

Shi xue ping lun.

    史學評論.
Taibei : Shi xue ping lun she,        v. ; 21 cm.  
41
 
    PRINTED BOOKS 1982-

Shi xue qing bao / Zhongguo shi xue hui, "Zhongguo li shi xue nian jian" bian ji bu bian.

    史学情报
Beijing : Ren min chu ban she,        v. ; 21 cm. 1982-
42
 
    E-RESOURCE  

Shi xue shi yan jiu / [electronic resource] .

    史学史硏究
[Beijing] : Beijing shi fan da xue chu ban she        v. ; 26 cm.  
43
 
    PRINTED BOOKS 197-?

Shi xue yu di xue History and geography. / [microform] =

    史學與地學
Zug : IDC,        14 microfiches : ill. ; 11 x 15 cm. 197-?
44
Cover Art
    PRINTED BOOKS  

Shi xue yue kan.

    史學月刋.
[Kaifeng : Henan ren min chu ban she,        v. : ill. ; 27-30 cm.  
45
 
    E-RESOURCE  

Shi xue yue kan / [electronic resource] .

    史學月刋
[Kaifeng] : [Henan ren min chu ban she]        volumes : illustrations ; 27-30 cm  
46
Cover Art
    PRINTED BOOKS 1964

Shi yi.

    史繹.
Taibei : Guo li Taiwan da xue Li shi xue hui,        v. ; 21 cm. 1964
47
Cover Art
    PRINTED BOOKS 1970-

Shi yuan.

    史原.
Taibei : Guo li Taiwan da xue li shi xue yan jiu suo,        v. ; 22 cm. 1970-
48
Cover Art
    PRINTED BOOKS 1935-

Tōyōshi kenkyū / [Tōyōshi Kenkyūkai].

    東洋史硏究
Kyōto-shi : Ibundō Shoten,        v. : ill. ; 22 cm. 1935-
49
 
    E-RESOURCE 1979-

Wei Jin Nan Bei chao Sui Tang shi zi liao / [electronic resource] / Wuhan da xue li shi xi Wei Jin Nan Bei chao Sui Tang shi yan jiu shi bian.

    魏晋南北朝隋唐史资料
[Wuchang] : [Wuhan da xue xue bao bian ji bu],        volumes ; 26 cm 1979-
50
Cover Art
    PRINTED BOOKS 1962-

Wen shi.

    文史.
Beijing : Zhonghua shu ju,        v. : ill. ; 27 cm. 1962-
Save Marked Record Save All Records
Locate in results
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   1 2 Next