My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby SUBJECTS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
China -- History -- Biography. : Guo min ge ming bei fa kang zhan hui yi lu : Wu che shu shi jian wen / Shuai Xuefu yuan zhu ; Cai Dengshan zhu bian.  2016 1
China -- History -- Campaigns : Dong lu jun bei fa zuo zhan ji shi / bian ji zhe He Yingqin shang jiang jiu wu shou dan cong shu bian ji wei yuan hui.  1984 1
China -- History -- Congresses. : Bei fa tong yi liu shi zhou nian xue shu tao lun ji / [Bian ji zhe Bei fa tong yi liu shi zhou nian xue shu tao lun ji bian ji wei yuan hui].  1988 1
China -- History -- Personal narratives. : Zhongguo guo min ge ming jun de bei fa : yi ge zhu Hua jun shi gu wen de zha ji / Ya Yi Qieliepannuofu zhu ; Zhongguo she hui ke xue yuan jin dai shi yan jiu suo fan yi shi yi.  1981 1
China -- History -- Pictorial works. : Jiang Jieshi yu guo min zheng fu / Zhongguo di er li shi dang an guan ; zhu bian Wan Renyuan ; fu zhu bian Wang Xiaohua ; bian wei Sun Yongxin, Xu Shoulin.  1994 1
China -- History -- Sources.   2
China -- History   5
China -- History : Song shu / [Shen Yue zhuan].  1965 1
China -- History : Nan shi / [Li Yanshou zhuan].  1965 1
China -- History   23
China -- History -- Congresses. : Bei Wei liu zhen xue shu yan tao hui lun wen ji / Wei Jian, Wu Yan zhu bian.  2015 1
China -- History : Wei Jin Nan Bei chao Sui chu Tang shi, Wang Zhongluo.  1961- 1
China -- History   8
China -- History -- Biography. : Zhou shu / Linghu Defen deng zhuan.  1974 1
China -- History   53
China -- History -- Caricatures and cartoons. : China and the Chinese. Volume 98 [electronic resource].  1910 1
China -- History -- Causes. : Barbarian eye : Lord Napier in China, 1834, the prelude to Hong Kong / Priscilla Napier.  1995 1
China -- History -- Drama. : Ya pian zhan zheng [videorecording] / Emei dian ying zhi pian chang, Sichuan "Ya pian zhan zheng" ying shi zhi zuo you xian ze ren gong si she zhi ; zong jian zhi Cheng Zhigu ; bian ju Zhu Sujin ... [et al.] ; dao yan Xie Jin.  1997 1
China -- History -- Fiction.   2
China -- History -- Influence. : Ji dang de yi ba si ling : Ya pian zhan zheng qi shi lu / [zhu bian Deng Xiaowen ; fu zhu bian Zhu Yanggang, Huang Kuangdong, Chen Ping].  1991 1
China -- History -- Sources.   10
China -- History -- Outlines, syllabi, etc.   5
China -- History -- Periodicals.   69
China -- History -- Periodicals -- Bibliography. : Kang zhan shi qi wo guo chu ban zhi wen xue shi xue qi kan / He Duoyuan zhu.  1939? 1
China -- History -- Periodicals -- Indexes.   5
China -- History -- Periodicals -- Indexes -- Periodicals.   2
China -- History -- Periodization.   2
China -- History -- Philosophy.   7
China -- History -- Pictorial works.   13
China -- History -- Pictorial works -- Exhibitions. : Picturing China 1870-1950 : photographs from British collections / by Robert Bickers ... [et al.].  c2007 1
China -- History -- Popular works. : Zhe ge li shi ting kao pu / Yuan Tengfei zhu.  2013 1
China -- History -- Problems, exercises, etc. : Revolution : China : student workbook / Elizabeth Morgan.  2005 1
China -- History -- Prophecies. : Shao bing ge zhong de li shi / Liu Bowen zhu ; Wumanlanjiang ping shi.  2008 1
China -- History   8
China -- History -- Biography. : Nan Qi shu : [59 juan] / Xiao Zixian zhuan.  1972 1
  China History -- See China History Qianlong, 1736-1795   1
China -- History : Qin ding nan xun sheng dian. Ao bo tu / [Chen Chun zhuan].  1981 1
China -- History   31
China -- History -- Bibliography. : Qian Jia xue shu yan jiu lun zhu mu lu, 1900-1993 / zhu bian Lin Qingzhang ; bian ji Wang Jialing ... [deng].  1995 1
China -- History -- Exhibitions.   2
China -- History -- Fiction.   2
China -- History -- Pictorial works. : Nan xun sheng dian ming sheng tu lu / [zuo zhe Gao Jin deng ; xuan bian Zhang Weiming].  1999 1
China -- History -- Sources.   4
China -- History   124
China -- History -- Anecdotes. : Cheng yu zhong de li shi : cong Qin mo dao Han chu / Wu Fa zhu.  1977 1
China -- History -- Bibliography.   2
China -- History -- Biography.   4
China -- History -- Caricatures and cartoons. : Shi ji : Li shi de chang cheng = History speaks : the four princes of the Warring States / Cai Zhizhong zhu ; Brian Bruya yi.  2006 1
China -- History -- Chronology.   3
China -- History -- Concordances. : Shi ji ci dian / Cang Xiuliang zhu bian ; Wei Deliang, Wang Nengyi fu zhu bian.  1991 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next