My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby SUBJECTS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
China -- History -- Ming dynasty, 1368-1644 -- Biography -- Dictionaries. : Dictionary of Ming biography, 1368-1644 / the Ming Biographical History Project of the Association for Asian Studies ; L. Carrington Goodrich, editor, Chaoying Fang, associate editor.  1976 1
China -- History -- Ming dynasty, 1368-1644 -- Biography -- Indexes.   5
China -- History -- Ming dynasty, 1368-1644 -- Chronology.   3
China -- History -- Ming dynasty 1368-1644 -- Congresses.   5
China -- History -- Ming dynasty, 1368-1644 -- Dictionaries -- Chinese. : Zhongguo li shi da ci dian. Ming shi / [Zhongguo li shi da ci dian Ming shi bian zuan wei yuan hui bian].  1995 1
China -- History -- Ming dynasty, 1368-1644 -- Drama.   2
China -- History -- Ming dynasty, 1368-1644 -- Exhibitions. : Ming : fifty years that changed China / edited by Craig Clunas and Jessica Harrison-Hall.  2014 1
China -- History -- Ming dynasty, 1368-1644 -- Fiction.   25
China -- History -- Ming dynasty, 1368-1644 -- Historiography.   3
China -- History -- Ming dynasty, 1368-1644 -- Indexes. : Bai nian Zheng He yan jiu zi liao suo yin (1904-2003) / Zhu Jianqiu zhu bian.  2005 1
China -- History -- Ming dynasty, 1368-1644 -- Juvenile fiction. : Bound / Donna Jo Napoli.  2004 1
China -- History -- Ming dynasty, 1368-1644 -- Periodicals.   13
China -- History -- Ming dynasty, 1368-1644 -- Pictorial works.   2
China -- History -- Ming dynasty, 1368-1644 -- Poetry. : Stitching porcelain : after Matteo Ricci in sixteenth-century China / Deborah Larsen.  1991 1
China -- History -- Ming dynasty, 1368-1644 -- Sources.   121
China -- History -- Ming dynasty, 1368-1644 -- Study and teaching. : Ming and Qing historical studies in the People's Republic of China / Frederic Wakeman, Jr., editor ; U.S. Delegation of Ming and Qing Historians, Committee on Scholarly Communication with the People's Republic of China.  1980 1
China -- History -- Ming-Qing dynasties, 1368-1912. : China across the centuries : papers from a lecture series in Budapest / edited by Gábor Kósa.  2017 1
China -- History -- Ming-Qing dynasties, 1368-1912 -- Congresses. : Ming Qing yi min yu she hui bian qian : "Macheng Xiaogan Xiang xian xiang" xue shu yan tao hui lun wen ji / Hubei Sheng she hui ke xue yuan, Macheng Shi ren min zheng fu bian ; Ling Lichao zhu bian.  2012 1
China -- History -- Ming resistance, 1644-1662. : Cong zheng shi lu / Yang Ying zhuan ; [bian ji zhe Zhong yang yan jiu yuan li shi yu yan yan jiu suo].  1996 1
China -- History -- Miscellanea.   14
History, Modern -- China. : The territories of the People's Republic of China [electronic resource] / [editors, Tara Boland-Crewe, David Lea].  2002 1
China -- History -- Movement to Protect the Constitution, 1917-1923.   2
China -- History, Naval.   8
China -- History, Naval -- 1644-1912. : The maritime defence of China : Ming general Qi Jiguang and beyond / Y.H. Teddy Sim, editor.  2017 1
China -- History, Naval -- 1644-1912 -- Biography. : Xing jian ji yu ; Qing wei lüe jiang jun Wu Ying shi lüe / (Qing) Wu Ying zhuan ; Li Zuji dian jiao.  2016 1
China -- History, Naval -- 1644-1912 -- Fiction. : Hai zang / yuan zuo Qian Gang.  1990 1
China -- History, Naval -- 1644-1912 -- Periodicals. : Qing mo bao kan zai hai jun shi liao hui bian / Ma Junjie, Wu Fengmin, Men Guichen bian.  2016 1
China -- History, Naval -- 1644-1912 -- Sources. : Qing mo hai jun shi liao / Zhang Xia ... [et al.] he bian.  1982 1
China -- History, Naval -- Fiction. : Bei yang shui shi / Zhang Ming zhu.  1991 1
China -- History, Naval -- Sources. : Taiwan hai fang dang / Taiwan ying hang jing ji yan jiu shi bian yin.  1961 1
China -- History, Naval -- To 1644.   3
China -- History, Naval -- To 1644 -- Bibliography. : Zheng He's maritime voyages (1405-1433) and China's relations with the Indian Ocean world : a multilingual bibliography / edited and annotated by Ying Liu, Zhongping Chen, Gregory Blue.  2014 1
China -- History -- Nian Rebellion, 1853-1868.   11
China -- History -- Nian Rebellion, 1853-1868 -- Fiction. : Xing xing cao : Chang pian li shi xiao shuo / Ling Li zhu.  1981 1
China -- History -- Nian Rebellion, 1853-1868 -- Sources.   2
  China History Nien Rebellion, 1853-1868 -- See China History Nian Rebellion, 1853-1868   1
China -- History -- Northern and Southern dynasties, 317-589.   2
China -- History -- Northern and Southern dynasties, 386-589.   41
China -- History -- Northern and Southern dynasties, 386-589 -- Biography.   3
China -- History -- Northern and Southern dynasties, 386-589 -- Indexes. : Nan chao wu shi ren ming suo yin / Zhang Chenshi bian.  1985 1
  China History Northern Chʻi dynasty, 550-577 -- See China History Northern Qi dynasty, 550-577   1
  China History Northern Chou dynasty, 557-581 -- See China History Northern Zhou dynasty, 557-581   1
China -- History -- Northern Expedition, 1926-1928.   13
China -- History -- Northern Expedition, 1926-1928 -- Anecdotes. : Wuchang cheng xia / Guo Moruo zhu.  1976? 1
China -- History -- Northern Expedition, 1926-1928 -- Biography. : Guo min ge ming bei fa kang zhan hui yi lu : Wu che shu shi jian wen / Shuai Xuefu yuan zhu ; Cai Dengshan zhu bian.  2016 1
China -- History -- Northern Expedition, 1926-1928 -- Campaigns : Dong lu jun bei fa zuo zhan ji shi / bian ji zhe He Yingqin shang jiang jiu wu shou dan cong shu bian ji wei yuan hui.  1984 1
China -- History -- Northern Expedition 1926-1928 -- Congresses. : Bei fa tong yi liu shi zhou nian xue shu tao lun ji / [Bian ji zhe Bei fa tong yi liu shi zhou nian xue shu tao lun ji bian ji wei yuan hui].  1988 1
China -- History -- Northern Expedition, 1926-1928 -- Personal narratives. : Zhongguo guo min ge ming jun de bei fa : yi ge zhu Hua jun shi gu wen de zha ji / Ya Yi Qieliepannuofu zhu ; Zhongguo she hui ke xue yuan jin dai shi yan jiu suo fan yi shi yi.  1981 1
China -- History -- Northern Expedition, 1926-1928 -- Pictorial works. : Jiang Jieshi yu guo min zheng fu / Zhongguo di er li shi dang an guan ; zhu bian Wan Renyuan ; fu zhu bian Wang Xiaohua ; bian wei Sun Yongxin, Xu Shoulin.  1994 1
China -- History -- Northern Expedition, 1926-1928 -- Sources.   2
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next