My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby SUBJECTS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
China -- History -- Qing dynasty, 1644-1952 -- Sources. : National integration and regional hegemony : the political and cultural dynamics of Qing state expansion, 1650-1750 / John E. Herman.  1999 1
China -- History -- Readers. : Zhongguo li shi chang shi / Guo wu yuan qiao wu ban gong shi, guo jia han yu guo ji tui guang ling dao xiao zu ban gong shi = Common knowledge about Chinese history / The Overseas Chinese Affairs Office of the State Council, The Office of Chinese Language Council International.  2007 1
China -- History -- Rebellion of the Three Feudatories, 1673-1681 -- Biography -- Anecdotes. : San fan ji shi ben mo / Yang Lurong zhuan ; Wu Yiru dian jiao.  1985 1
China -- History -- Rebellion of the Three Feudatories, 1673-1681 -- Sources. : The diary of a Manchu soldier in seventeenth-century China : my service in the army / by Dzengseo ; introduction, translation and notes by Nicola Di Cosmo.  2006 1
China -- History -- Reform movement, 1898.   38
China -- History -- Reform movement, 1898 -- Biography. : Wu xu bian fa ren wu zhuan gao / Tang Zhijun bian zhu.  1961 1
China -- History -- Reform Movement, 1898 -- Chronology. : Wu xu bian fa wen xian zi liao xi ri / Qing hua da xue li shi xi bian ; [zhu bian Zhu Yuhe, Cai Lesu, Wang Xianming].  1998 1
China -- History -- Reform movement, 1898 -- Congresses. : Zhongguo jin dai de wei xin yun dong--bian fa yu li xian yan tao hui / Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo zhu ban.  1982 1
China -- History -- Reform movement, 1898 -- Fiction.   2
China -- History -- Reform movement, 1898 -- Periodicals. : Shi xue bao : 1-14 ce.  1991 1
China -- History -- Reform movement, 1898 -- Sources.   5
China -- History -- Republic, 1912-1949.   274
China -- History -- Republic, 1912-1949 -- Anecdotes.   23
China -- History -- Republic, 1912-1949 -- Anecdotes, facetiae, satire, etc. : Gu chun feng lou suo ji / Gao Baishi yi zhu.  1979 1
China -- History -- Republic, 1912-1949 -- Archival resources.   3
China -- History -- Republic, 1912-1949 -- Bibliography. : Modern China : a bibliographical guide to Chinese works, 1898-1937 / by John King Fairbank and Kwang-Ching Liu.  1950 1
China -- History -- Republic, 1912-1949 -- Biography.   35
China -- History -- Republic, 1912-1949 -- Biography -- Anecdotes   5
China -- History -- Republic, 1912-1949 -- Biography -- Bibliography. : Jin san bai nian ren wu nian pu zhi jian lu / Lai Xinxia zhu.  1983 1
China -- History -- Republic, 1912-1949 -- Biography -- Dictionaries. : Biographical dictionary of Republican China / Howard L. Boorman, editor ; Richard C. Howard, associate editor.  1979 1
China -- History -- Republic, 1912-1949 -- Biography -- Dictionaries -- Chinese. : Min guo ren wu da ci dian / [zhu bian Xu Youchun].  1991 1
China -- History -- Republic, 1912-1949 -- Biography -- Indexes. : Xin hai yi lai ren wu zhuan ji zi liao suo yin / Fu dan da xue li shi xi zi liao shi bian.  1990 1
China -- History -- Republic, 1912-1949 -- Biography -- Pictorial works.   2
China -- History -- Republic, 1912-1949 -- Chronology.   12
China -- History -- Republic, 1912-1949 -- Clippings (Books, newspapers, etc.)   10
China -- History -- Republic, 1912-1949 -- Congresses.   8
China -- History -- Republic, 1912-1949 -- Dictionaries. : Zhongguo ge ming shi ci dian / Ma Hongwu, Wang Debao, Sun Qiming zhu bian.  1988 1
China -- History -- Republic, 1912-1949 -- Dictionaries -- Chinese. : Zhonghua Min'guo shi da ci dian = A dictionary about Republic of China's history / Zhang Xianwen, Fang Qingqiu, Huang Meizhen zhu bian.  2001 1
China -- History -- Republic, 1912-1949 -- Drama.   2
China -- History -- Republic, 1912-1949 -- Exhibitions.   2
China -- History -- Republic, 1912-1949 -- Fiction.   6
China -- History -- Republic,1912-1949 -- Handbooks, manuals, etc. : Zhonghua Minguo zhi shi ci dian / He Benfang zhu bian.  1992 1
China -- History -- Republic, 1912-1949 -- Historiography.   3
China -- History -- Republic, 1912-1949 -- Juvenile literature. : Zhongguo li shi gu shi. Zhonghua min guo de gu shi = Stories from Chinese history. Stories of the Republic of China / [Hai hua wen ku bian shen wei yuan hui bian shen].  1991- 1
China -- History -- Republic, 1912-1949 -- Maps. : Zhongguo xin min zhu zhu yi ge ming shi qi tong shi di tu ji : shi yong ben / Guo Limin bian zhu ; Wang Jianying jiao ding.  1993 1
China -- History -- Republic, 1912-1949 -- Miscellanea. : Minguo nian jian na ren zhe shi / Fu Guoyong zhu.  2007 1
China -- History -- Republic, 1912-1949 -- Outlines, syllabi, etc. : Zhonghua Minguo shi zhuan ti zi liao xuan ti : chu gao / Zhongguo she hui ke xue yuan jin dai shi yan jiu suo.  1980? 1
China -- History -- Republic, 1912-1949 -- Periodicals.   3
China -- History -- Republic, 1912-1949 -- Pictorial works.   13
China -- History -- Republic, 1912-1949 -- Problems, exercises, etc. : China : from empire to people's republic 1900-49 / by Michael Lynch.  2010 1
China -- History -- Republic, 1912-1949 -- Sources.   35
China -- History -- Republic, 1912-1949 -- Sources -- Abstracts.   3
China -- History -- Republic, 1912-1949 -- Sources -- Bibliography. : Zhongguo xian dai shi zi liao diao cha mu lu zong mu = A checklist of source materials on contemporary Chinese history : grand table of contents.  1971 1
China -- History -- Republic, 1912-1949 -- Sources -- Bibliography -- Catalogs. : Zhongguo di er li shi dang an guan an juan mu lu. Shi jiu, Guangzhou guo min zheng fu. 1-475 ; Er san ling, Lu hai jun da yuan shuai da ben ying. 1-138.  1985 1
China -- History -- Republic, 1912-1949 -- Sources -- Exhibitions. : Jian nan yu hui huang (1921-1949) : Guo jia tu shu guan cang zhen gui ge ming li shi wen xian zhan tu lu / Guo jia tu shu guan bian.  2012 1
China -- History -- Republic, 1912-1949 -- Sources -- Periodicals.   2
China -- History -- Republic, 1912-1949 -- Study and teaching. : Kindai Chūgoku kenkyū nyūmon / Okamoto Takashi, Yoshizawa Seiichirō hen.  2012 1
China -- History -- Republic, 1912-1949 -- Terminology. : Zhongguo jin dai shi da gang zi hui = Glossary for an outline of modern Chinese history / Meiguo ge da xue Zhongguo yu wen lian he yan xi suo, Inter-University Program for Chinese Language Studies.  1971? 1
China -- History -- Republic, 1912-1949 -- Textbooks. : Chu zhong li shi. Di si ce / bian ji zhe, Zhong xue biao zhun jiao ke shu li shi ke bian ji wei yuan hui ; [zhu bian zhe, Lao Gan]  1958 1
History -- Research -- China -- History. : Shi yuan wang shi : Shanghai she hui ke xue yuan li shi yan jiu suo cheng li 60 zhou nian ji nian wen ji / Shanghai she hui ke xue yuan li shi yan jiu suo bian.  2016 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next