My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
SUBJECTS (1-46 of 46)
China -- History -- Shang dynasty, 1766-1122 B.C.
1
 
    PRINTED BOOKS c2011

Ancient Chinese warfare / Ralph D. Sawyer ; with the bibliographic collaboration of Mei-ch赮 Lee Sawyer.

    Sawyer, Ralph D.
New York : Basic Books,        xiv, 554 p. : ill. ; 25 cm. c2011
2
 
    PRINTED BOOKS 2005

China in the early bronze age : Shang civilization / Robert L. Thorp.

    Thorp, Robert L., 1946-
Philadelphia : University of Pennsylvania Press,        xxvii, 292 p. : ill. maps ; 24 cm. 2005
3
 
    E-RESOURCE c2006

China in the early bronze age Shang civilization / [electronic resource] : Robert L. Thorp.

    Thorp, Robert L., 1946-
Philadelphia : University of Pennsylvania Press,        xxvii, 292 p. : ill., maps. c2006
4
 
    E-RESOURCE 2006

China in the early bronze age Shang civilization / [electronic resource] : Robert L. Thorp.

    Thorp, Robert L., 1946-
Philadelphia : University of Pennsylvania Press,        1 online resource (xxvii, 292 pages) : illustrations, maps. 2006
5
 
    PRINTED BOOKS 1970

Classical China / edited by William H. McNeill and Jean W. Sedlar.

   
London ; New York : Oxford University Press,        xiv, 274 p. : maps. ; 21cm. 1970
6
 
    PRINTED BOOKS 2014

Cong cheng shi guo jia dao Zhonghua : Yin Zhou Chun qiu Zhan guo / Pingshi Longlang zhu ; Zhou Jie yi

    都市国家から中華へ : 殷周春秋戰囯 . Hirase, Takao, 1954-
Guilin : Guangxi shi fan da xue chu ban she,    Di 1 ban.    iv, 476 p., [4] p. of plates : ill. (some col.), maps ; 19 cm. 2014
7
 
    PRINTED BOOKS 1975

Cong kao gu zi liao zhong kan Shang Zhou nu li she hui de jie ji ya po / Gu Weiqin.

    顾维勤. Gu, Weiqin.
Beizhong : Zhonghua shu ju,        44 p. : ill. ; 19 cm. 1975
8
 
    PRINTED BOOKS 1975

Gu shi kao shu / Zhao Tiehan zhu.

    趙鐵寒. Zhao, Tiehan.
Taibei : Zheng zhong shu ju,    Tai san ban.    2, 2, 465 p. illus. 21 cm. 1975
9
 
    PRINTED BOOKS 1983-

Jia gu wen yu Yin Shang shi / Hu Houxuan xian zhu bian.

    甲骨文與殷商史
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing,    Di 1 ban.    v. : ill. ; 27 cm. 1983-
10
 
    PRINTED BOOKS 1977

Jiao kan Shi ji ji jie suo yin zheng yi zha ji / Zhang Wenhu.

    張文虎, Zhang, Wenhu, 1808-1885.
Beijing : Zhonghua shu ju,    Di 1 ban.    2 v. (2, 6, 761 p.) ; 21 m. 1977
11
 
    PRINTED BOOKS 1962

Li shi zhe xue / Mou Zongsan zhu.

    牟宗三. Mou, Zongsan.
[Xianggang] : Ren sheng chu ban she,    Zeng ding ben.    379, 36, [12] p. ; 22 cm. 1962
12
 
    PRINTED BOOKS 1974

Li shi zhe xue / Mou Zongsan zhu.

    牟宗三. Mou, Zongsan.
Taibei : Taiwan xue sheng shu ju,    3 ban.    379, 36, [24] p. ; 22 cm. 1974
13
 
    PRINTED BOOKS 1999

The premodern Chinese economy : structural equilibrium and capitalist sterility / Gang Deng.

    Deng, Gang, 1953-
London ; New York : Routledge,        xiv, 421 p. : ill. ; 24 cm. 1999
14
 
    E-RESOURCE 1999

The premodern Chinese economy structural equilibrium and capitalist sterility / [electronic resource] : Gang Deng.

    Deng, Gang, 1953-
London ; New York : Routledge,        xiv, 421 p. : ill. 1999
15
 
    E-RESOURCE 1999

The premodern Chinese economy structural equilibrium and capitalist sterility / [electronic resource] : Gang Deng.

    Deng, Gang, 1953-
London ; New York : Routledge,        xiv, 421 p. : ill. ; 24 cm. 1999
16
 
    PRINTED BOOKS 2014

Qian shi, jin sheng : Yanshi Shang cheng yi zhi kao gu yu bao hu / Du Jinpeng, Yu Longcheng, Li Zhipeng zhu.

    前世。今生 : Du, Jinpeng, author.
Beijing : Ke xue chu ban she,    Di yi ban.    102 pages : illustrations (chiefly color), maps, portraits ; 24 cm 2014
17
 
    PRINTED BOOKS 1980

Shang civilization / Kwang-chih Chang.

    Chang, K. C. (Kwang-chih)
New Haven : Yale University Press,        xvii, 417 p. : ill. ; 24 cm. 1980
18
 
    PRINTED BOOKS 2010

Shang dai du yi = Du yi (capital cities) in Shang dynasty / Song Zhenhao zhu bian ; Wang Zhenzhong zhu.

    商代都邑 = Wang, Zhenzhong, 1957-
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she,    Di 1 ban.    19, 513 p., [14] p. of plates : ill. (some col.), maps ; 23 cm. 2010
19
 
    PRINTED BOOKS 2010

Shang dai she hui sheng huo yu li su = Social lives and rituals in Shang dynasty / Song Zhenhao zhu bian ; Song Zhenhao zhu.

    商代社会生活与礼俗 = Song, Zhenhao.
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she,    Di 1 ban.    14, 652 p., [10] p. of plates : ill. (some col.) ; 24 cm. 2010
20
 
    PRINTED BOOKS 1999

Shang dai wen ming / Zhang Guangzhi zhu ; Mao Xiaoyu yi.

    商代文明 Chang, Kwang-chih.
Beijing Shi : Beijing gong yi mei shu chu ban she,    Di 1 ban.    2, 4, 354 p. : ill., maps ; 21 cm. 1999
21
 
    PRINTED BOOKS 2011

Shang xi mu zang yan jiu = A study of Shang burial system / Gao Xiangping zhu.

    商系墓葬研究 = Gao, Xiangping.
Beijing : Ke xue chu ban she,    Di 1 ban.    vii, 330 p. : ill. ; 27 cm. 2011
22
 
    PRINTED BOOKS 1979

Shang Zhou kao gu / Beijing da xue li shi xi kao gu jiao yan shi Shang Zhou zu bian zhu.

    商周考古
Beijing : Wen wu chu ban she : Xin hua shu dian fa xing,    Di 1 ban.    2, 18, 278 p., [64] p. of plates : ill. ; 27 cm. 1979
23
 
    PRINTED BOOKS 2009

Shang Zhou shi qi che ma mai zang yan jiu / Wu Xiaoyun zhu.

    商周时期车马埋葬研究 Wu, Xiaoyun.
Beijing : Ke xue chu ban she,    Di 1 ban.    xii, 257 p. : ill., maps ; 27 cm. 2009
24
 
    PRINTED BOOKS 2013

Shangyi yi yi si fang zhi ji : yin xu wen wu li de wan Shang sheng shi / Zhongguo guo jia bo wu guan, Zhongguo she hui ke xue yuan kao gu yan jiu suo bian zhu.

    商邑翼翼四方之极 :
Hefei shi : Anhui mei shu chu ban she : Anhui ren min chu ban she,    Di 1 ban.    237 p. : col. ill. ; 31 cm 2013
25
 
    PRINTED BOOKS c1991

The shape of the turtle : myth, art, and cosmos in early China / Sarah Allan.

    Allan, Sarah.
Albany, NY : State University of New York Press,        xi, 230 p. : ill. ; 24 cm. c1991
26
 
    PRINTED BOOKS 1959-

Shi ji gu shi xuan yi / [Sima Qian zhu]

    史記故事选譯 Sima, Qian, ca. 145-ca. 86 B.C.
Beijing : Zhonghua shu ju,        v. ; 19 cm. 1959-
29
 
    PRINTED BOOKS c1982

The socio-political systems of the Shang Dynasty / by Chao Lin.

    Zhao, Lin.
Nankang, Taipei, Taiwan, Republic of China : Institute of the Three Principles of the People, Academia Sinica,        vii, 145 p. : ill. ; 26 cm. c1982
30
 
    E-RESOURCE 2014

These bones shall rise again : selected writings on early China / David N. Keightley ; edited and with introduction by Henry Rosemont Jr.

    Keightley, David N., author.
Albany, New York : SUNY Press,        1 online resource (362 pages) : illustrations, maps. 2014
31
 
    PRINTED BOOKS 1989

Western cultural innovations in China, 1200 B.C. / by Edward L. Shaughnessy.

    Shaughnessy, Edward L. (Edward Louis)
Philadelphia, PA, USA : Order from Dept. of Oriental Studies, University Pennsylvania,        8 p. ; 28 cm. 1989
32
 
    PRINTED BOOKS 2005

Wucheng wen hua yan jiu / Peng Minghan zhu.

    吴城文化研究 Peng, Minghan, 1966-
Beijing : Wen wu chu ban she,    Di 1 ban.    2, 3, 4, 273 p. : ill., maps ; 21 cm. 2005
33
 
    PRINTED BOOKS 2014-

Xia Shang du yi yu wen hua / Zhongguo she hui ke xue yuan kao gu yan jiu suo bian ; Xu Hong zhu bian.

    夏商都邑与文化
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she,    Di 1 ban.    v. : ill. ; 25 cm. 2014-
34
 
    PRINTED BOOKS 1990

Xia Shang shi hua / Meng Shikai zhu.

    夏商史话 Meng, Shikai.
Taibei shi : Guan ya wen hua shi ye you xian gong si,    Chu ban.    325 p. : ill. ; 21 cm. 1990
35
 
    PRINTED BOOKS 1957

Yin dai she hui sheng huo, / Li Yanong zhu.

    李亞農. Li, Yanong.
Shanghai, Shanghai ren min chu ban she,        152 p. illus. 21 cm. 1957
36
 
    PRINTED BOOKS 1967

Yin li kao shi / [zhu zuo zhe Huang Ranwei].

    黄然偉. Huang, Ranwei.
Taipei : Guo li Taiwan da xue wen xue yuan,        124 p. : ill. ; 21 cm. 1967
37
 
    PRINTED BOOKS 1945

Yin li pu shi si juan / Dong Zuobin zhu.

    殷曆譜十四卷 Dong, Zuobin, 1895-1963.
[Sichuan Li zhuang : Zhong yang yan jiu yuan li shi yu yan yan jiu suo,        4 v. (double leaves) in 1 : ill. ; 33 cm. 1945
38
 
    PRINTED BOOKS 2003

Yin Shang jia gu pu ci suo jian zhi wu shu / Zhao Rongjun zhu = References to Shamanism in the Shang dynasty oracle bones / by Cho Yong Jun.

    殷商甲骨卜辭所見之巫術 Cho, Yong-jun.
Taibei Shi : Wen jin chu ban she you xian gong si,    Chu ban.    24, 480 p. : ill. ; 21 cm. 2003
39
 
    PRINTED BOOKS 1991

Yin Shang wen hua qu yu yan jiu / Song Xinchao zhu.

    殷商文化区域硏究 Song, Xinchao.
Xi'an : Shanxi ren min chu ban she : Xin hua shu dian jing xia,    Di 1 ban.    [2], 6, 7, 320 p., [6] fold. leaves of plates : ill., maps ; 21 cm. 1991
40
 
    PRINTED BOOKS 2006

Yinxu Huayuanzhuang dong di jia gu bu ci yan jiu / Wei Cide zhu.

    殷墟花園莊東地甲骨卜辭研究 Wei, Cide.
Taibei Shi : Taiwan gu ji chu ban you xian gong si,    Chu ban.    4, 4, 2, 4, 230 p. : ill. ; 27 cm. 2006
41
 
    PRINTED BOOKS 1998

Zao Shang wen hua yan jiu / Wang Lixin zhu.

    早商文化硏究 Wang, Lixin.
Beijing : Gao deng jiao yu chu ban she,        3, 2, 2, 2, 247 p. : ill., maps ; 21 cm. 1998
42
 
    PRINTED BOOKS 1936

Zhongguo qing tong qi shi dai kao / Meiyuan Mozhi zhu ; Hu Houxuan yi.

    支那の靑銅器時代に就いて. Umehara, Sueji.
Shanghai : Shang wu yin shu guan,    Chu ban.    57 p., [12] p. of plates : ill. ; 19 cm. 1936
43
 
    PRINTED BOOKS 1957

Zhongguo shang gu shi ba lun, / Li Dongfang zhu.

    黎東{2142rm567}, Li, Dongfang, 1907-
Taibei, Zhonghua wen hua chu ban shi ye wei yuan hui,        1, 255 p. fold. map, tables 19 cm. 1957
44
 
    PRINTED BOOKS 1959

Zhongguo shang gu shi gang / Wang Yuzhe bian zhu.

    王玉哲. Wang, Yuzhe.
Shanghai : Shanghai yan min chu ban she,        3, 8, 8, 284 p. : illus., plates (part col.) maps, tables. ; 20 cm. 1959
45
 
    PRINTED BOOKS 2015

"Zhou bian" yu "zhong xin" : Yin xu shi qi Anyang ji Anyang yi wai di qu de kao gu fa xian yu yan jiu = "Periphery" and "center" : archaeological research of Anyang andthe surrounding regions / Li Yongdi zhu bian.

    "周邊"與"中心" : "Zhou bian" yu"zhong xin" :Yin xu shi qi Anyang ji Anyang yi wai di qu de kao gu fa xian yu yan jiu xue shu yan tao hui (2006 : Zhong yang yan jiu yuan li shi yu yan yan jiu suo)
Taibei Shi : Zhong yang yan jiu yuan li shi yu yan yan jiu suo,        iii, 352 pages : illustrations (some color) ; 27 cm. 2015
46
 
    PRINTED BOOKS 2010

Zuoguoshan yu Wangzigang : Xiao Xiang shang you Shang Zhou yi zhi fa jue bao gao / Hunan Sheng wen wu kao gu yan jiu suo bian zhu.

    坐果山与望子岗 :
Beijing : Ke xue chu ban she,    Di 1 ban.    2 v. (647 p., [168] p. of plates) : ill. (some col.) ; 28 cm. 2010
Save Marked Record Save All Records
Locate in results
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove