My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby SUBJECTS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Costume -- China -- Exhibitions.   6
Costume -- China -- Guizhou Sheng.   3
Costume -- China -- Guizhou Sheng -- Pictorial works. : Guizhou min zu fu shi / Peng Xiangzhong zhu.  2003 1
Costume -- China -- Henan Sheng. : Min jian fu shi / Meng Xianming zhu = Folk garments / by Meng Xianming.  1997 1
Costume -- China -- History.   73
Costume -- China -- History   2
Costume -- China -- History   4
Costume -- China -- History : The great Han : race, nationalism, and tradition in China today / Kevin Carrico.  2017 1
Costume -- China -- History -- Catalogs. : Zhonghua fu shi yi shu yuan liu / Huang Nengfu, Chen Juanjuan bian zhu.  1994 1
Costume -- China -- History -- Exhibitions.   3
  Costume China History -- See Costume China History Ming-Qing dynasties, 1368-1912   1
Costume -- China -- History   14
Costume -- China -- History -- Catalogs.   4
Costume -- China -- History -- Exhibitions.   7
Costume -- China -- History -- Pictorial works. : Ming shi san ling ding ling chu tu wen wu jing cui = The Royal Mausoleum of Ming : gems of relics from the Dingling Mausoleum / Beijing Shi Changping Qu shi san ling te qu ban shi chu bian.  2009 1
Costume -- China -- History -- Pictorial works.   5
Costume -- China -- History : Zhongguo Xian Qin fu shi yi shu / Zhao Lan bian zhu.  1999 1
Costume -- China -- History   2
Costume -- China -- History : Bin bin yi feng xin qian qiu : Song dai Han zu fu shi yan jiu = Binbin yifeng xin qianqiu / Zhang Beibei zhu.  2015 1
Costume -- China -- History   2
Costume -- China -- History : Xian Qin fu shi zhi du xing cheng yan jiu / Wu Aiqin zhu.  2015 1
Costume -- China -- History : Zhongguo Xian Qin fu shi yi shu / Zhao Lan bian zhu.  1999 1
Costume -- China -- Hong Kong -- Catalogs. : Costumes from Yonfan's Peony Pavilion, including a selection of clothing from early 20th century = Yangfan dian ying You yuan jing meng xi fu ji nian shi ji chu fu shi zhan lan ji pai mai hui.  2001 1
Costume -- China -- Hong Kong -- History. : Evolution & revolution : Chinese dress 1700s-1990s / edited by Claire Roberts.  1997 1
Costume -- China -- Hong Kong -- History : Traditional Chinese clothing in Hong Kong and South China, 1840-1980 / Valery M. Garrett.  1987 1
Costume -- China -- Hong Kong -- History : Traditional Chinese clothing in Hong Kong and South China, 1840-1980 / Valery M. Garrett.  1987 1
Costume -- China -- Hui'an Xian (Fujian Sheng) : Hui'an nü fu shi yu ci xiu = Hui'anwoman the costume and manual embroidery / Ha Ke.  2009 1
Costume -- China -- Inner Mongolia. : Menggu zu fu shi wen hua / Wuyunbatu, Gegenshari bian zhu.  2003 1
China -- Kings and rulers -- Costume. : Zhongguo long pao = Chinese imperial robes / Huang Nengfu, Chen Juanjuan zhu.  2006 1
Costume -- China -- Leishan Xian -- Pictorial works. : Zhongguo Leishan Miao zu fu shi = Costumes of Miao ethnic group in Leishan, China / [zhu bian Liu Tai'an ; Guizhou Sheng Leishan Xian ren min zheng fu, Zhongguo min zu bo wu guan bian]  2004 1
Costume -- China -- Liangshan Yizu Zizhizhou. : Liangshan Yi zu wen wu tu pu. Fu zhuang / Liangshan Yizu Zizhizhou bo wu guan.  1985 1
Costume -- China : Ming dai gong ting zhi xiu shi / Que Bifen, Fan Jinmin zhu.  2015 1
Costume -- China -- Minorities -- China -- Inner Mongolia. : Menggu min zu fu shi wen hua / Su Tingling, Chen Hong bian zhu.  2008 1
Costume -- China -- Pictorial works.   9
Costume -- China -- Shandong Sheng -- History. : Fu shi = Trappings / zong zhu bian Zhu Zhengchang ; fu zong zhu bian Gao Tingxian, Wang Fengsheng, Zhang Changsen ; bian zhu Wang Xiu deng.  2002 1
Costume -- China, Southeast. : Kejia fu shi wen hua / Guo Dan, Zhang Youzhou.  1995 1
Costume -- China, Southwest. : Min zu fu shi : yi zhong wen hua fu hao : Zhongguo xi nan shao shu min zu fu shi wen hua yan jiu / Deng Qiyao zhu ; [cha tu Wang Dongming deng].  1991 1
Costume -- China -- Symbolic aspects. : Yi zhuang shang de mi jing / Deng Qiyao zhu.  1993 1
Costume -- China -- Tibet.   3
Costume -- China -- Tibet Autonomous Region. : Zang zu fu shi yi shu = Art of Tibetan costume and ornaments / An Xu zhu bian.  1988 1
Costume -- China -- Tibet Autonomous Region -- Pictorial works. : Zhongguo chuan tong fu shi tu an jie du / Wang Fang bian zhu.  2014 1
Costume -- China -- Tibet -- Pictorial works. : Zhongguo Zang zu fu shi = Kruṇ go'i bod rigs kyi rgan gong / [Zhongguo Zang zu fu shi bian wei hui bian].  2002 1
Costume -- China -- Xinjiang Uygur Zizhiqu.   3
Costume -- China -- Yunan Sheng. : Zhongguo Yi zu fu shi : Chuxiong Yi zu zi zhi zhou bo wu guan guan cang fu shi = The Yi nationality's costumes and ornaments of China / Zhong Shimin, Zhou Wenlin zhu bian.  2006 1
Costume -- China -- Yunnan Sheng.   3
Costume -- China -- Yunnan Sheng -- Catalogs. : Yunnan shao shu min zu fu shi = Minority nationalities' costumes and ornaments in Yunnan : Yunnan sheng bo wu guan guan cang fu shi jing pin / [zhu bian Li Kunsheng, Zhou Wenlin.  2002 1
Costume -- China -- Yunnan Sheng -- Pictorial works. : Yunnan min zu fu shi = The clothes and ornaments of Yunnan ethnic groups / [zhu bian Cheng Zhifang, Li Antai].  2000 1
Costume -- China -- Zhiju -- History. : Zhiju Yi zu fu shi = Zhiju Yizu fushi / Li Xiaoli, Li Danna zhu.  2014 1
Costume -- China -- 北京 -- History. : Dang dai Beijing fu zhuang fu shi shi hua / Song Weizhong, Jiang Fang zhu ; Dang dai Beijing bian ji bu bian.  2008 1
Costume -- China -- 新疆维吾尔自治区. : Gu dai Xiyu fu shi xie cui = Costume essence in ancient western regions / Xinjiang Weiwu'er Zizhiqu bo wu guan bian.  2010 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next