My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby SUBJECTS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Dong (Chinese people) -- China -- Guizhou. : Dong zhai gu lou yan jiu / Guizhou sheng wen guan hui ban gong shi, Guizhou sheng wen hua chu ban ting wen wu chu.  1985 1
Dong (Chinese people) -- China -- Guizhou Sheng.   9
Dong (Chinese people) -- China -- Guizhou Sheng -- Folklore.   3
Dong (Chinese people) -- China -- Guizhou Sheng -- Literatures.   2
Dong (Chinese people) -- China -- Guizhou Sheng -- Music. : Dong zu qu yi yin yue / Guizhou sheng min zu shi wu wei yuan hui wen jiao chu bian ; [Zhang Yong, Liu Zhenguo zhu bian].  1997 1
Dong (Chinese people) -- China -- Guizhou Sheng -- Music -- History and criticism.   4
Dong (Chinese people) -- China -- Guizhou Sheng -- Religion. : Guizhou Dong zu min jian xin yang diao cha yan jiu = The investigation and study of Guizhou Dong minority folk beliefs / Wu Rong zhu.  2014 1
Dong (Chinese people) -- China -- Guizhou Sheng -- Social life and customs.   6
Dong (Chinese people) -- China -- Guizhou Sheng -- Social life and customs -- Pictorial works. : Tu xiang ren lei xue shi ye zhong de Guizhou Dong zu gu lou = The folkloric heritage of Dongzugulou / Guizhou Sheng wen hua ting bian zhu.  2002 1
Dong (Chinese people) -- China -- Guizhou Sheng -- Women's clothing. : Qian dong nan Miao zu Dong zu nü xing fu shi wen hua bi jiao yan jiu / Zhou Meng zhu.  2011 1
Dong (Chinese people) -- China -- Huangyan Zhai -- Social life and customs. : "Tao yuan" shen chu yi Tong jia : Dong zu / Luo Kanglong zhu.  2001 1
Dong (Chinese people) -- China -- Hunan Sheng -- History. : Hunan Dong zu bai nian / zhu bian Wang Jianrong ; fu zhu bian Liang Zhuangxian ; bian ji Xiang Guoshuang ... [et al.].  1998 1
Dong (Chinese people) -- China -- Hunan Sheng -- Social life and customs.   4
Dong (Chinese people) -- China -- Jinping Xian (Guizhou Sheng) -- Social life and customs. : Jiuzhai min su : yi ge Dong zu she qu de wen hua bian qian / Fu Anhui, Yu Dazhong.  1997 1
Dong (Chinese people) -- China -- Liping Xian.   2
Dong (Chinese people) -- China -- Liukai -- Social life and customs : Life in a Kam village in southwest China, 1930-1949 [electronic resource] / by Ou Chaoquan ; translated by D. Norman Geary.  2007 1
Dong (Chinese people) -- China -- Pingdeng ren min gong she. : Guangxi Longsheng ge zu zi zhi xian Pingdeng ren min gong she Pingdeng sheng chan da dui Dong zu she hui li shi diao cha cai liao / Zhongguo ke xue yuan min zu yan jiu suo Guangxi shao shu min zu she hui li shi diao cha zu bian.  1965 1
Dong (Chinese people) -- China -- Rites and ceremonies -- Bibliography. : Guizhou shao shu min zu gu ji zong mu ti yao. Dong zu juan / Guizhou Sheng min zu gu ji zheng li ban gong shi bian.  2012 1
Dong (Chinese people) -- China -- Sanjiang Dongzu Zizhixian -- Civilization. : Sanjiang Dongzu Zizhixian min zu zhi [electronic resource] / Sanjiang Dongzu Zizhixian min zu shi wu ju, "Sanjiang Dongzu Zizhixian min zu zhi" bian zuan wei yuan hui bian.  2012 1
Dong (Chinese people) -- China -- Sanjiang Dongzu Zizhixian -- Pictorial works. : Zhongguo Dong zu zai Sanjiang = Chinese Dong ethnic group in Sanjiang / zhu bian Hu Jinchao.  2009 1
Dong (Chinese people) -- China -- Sanjiang Dongzu Zizhixian -- Social conditions. : Sanjiang Dongzu Zizhixian min zu zhi [electronic resource] / Sanjiang Dongzu Zizhixian min zu shi wu ju, "Sanjiang Dongzu Zizhixian min zu zhi" bian zuan wei yuan hui bian.  2012 1
Dong (Chinese people) -- China -- Sanjiang Dongzu Zizhixian -- Social life and customs.   2
Dong (Chinese people) -- China -- Sanlong xiang. : Guizhou sheng Libing xian Sanlong xiang Dong zu she hui jing ji diao cha zi liao / Zhongguo ke xue yuan min zu yan jiu suo Guizhou shao shu min zu she hui li shi diao cha zu, Zhongguo ke xue yuan Guizhou fen yuan min zu yan jiu suo bian yin.  1963 1
Dong (Chinese people) -- China -- Siyang xiang. : Guangxi Shangsi xian Siyang xiang Tong zu she hui li shi jing kuang diao cha bao gao / Zhongguo ke xue yuan min zu yan jiu suo Guangxi shao shu min zu li shi diao cha zu bian.  1963 1
Dong (Chinese people) -- China -- Social conditions. : Dong zu di qu de she hui bian qian / Yao Lijuan, Shi Kaizhong zhu.  2005 1
Dong (Chinese people) -- China -- Social life and customs.   6
Dong (Chinese people) -- China -- Social life and customs -- Bibliography. : Guizhou shao shu min zu gu ji zong mu ti yao. Dong zu juan / Guizhou Sheng min zu gu ji zheng li ban gong shi bian.  2012 1
Dong (Chinese people) -- China, Southwest. : Xi nan shan di wen hua kao cha ji / Pan Nianying zhu.  2010 1
Dong (Chinese people) -- China -- Xinhuang Dongzu Zizhixian. : Gu Yelang Hunan Xinhuang Dong zu = A brief introudction to Chinese ethnic groups Dong people in Xinhuang / Tian Ruifan deng zhuan wen ; Peng Jizhi deng she ying.  2006 1
Dong (Chinese people) -- China -- Yunnan Sheng. : Zhuang Dong yu zu xian min qing tong wen hua yi shu yan jiu / Xie Chong'an zhu.  2007 1
Dong (Chinese people) -- China -- Zhijiang Dongzu Zizhixian. : Zhijiang Dong zu / He Pinghua zhuan wen ; Yang Zhidong she ying.  2005 1
Dong (Chinese people) -- China -- 贵州省. : Drum towers and roofed bridges / editor, Guizhou Ethnic Publishing House ; editor-in-chief, Wan Zhixian ; author, Shi Kaizhong ... [et al.].  2010 1
Dong (Chinese people) -- China -- 贵州省 -- Women's clothing. : Qian dong nan Miao zu Dong zu nü xing fu shi wen hua bi jiao yan jiu / Zhou Meng zhu.  2011 1
Dong (Chinese people) -- Clothing -- China -- Pictorial works. : Guizhou Dong zu fu shi wen hua yu gong yi [electronic resource] = Guizhou Dongzu fushi wenhua yu gongyi / Zhang Guoyun zhu.  2011 1
Dong (Chinese people) -- Drug use -- China, Southwest. : Zhongguo Dong yi yao shi / Wang Ye, Tian Lan, Tian Huayong zhu.  2014 1
Dong (Chinese people) -- Dwellings.   2
Dong (Chinese people) -- Dwellings -- China -- Sanjiang Dongzu Zizhixian. : Min jian jue ji, Dong zu gui bao : Dong zu mu gou jian zhu ying zao ji yi / zhu bian Yang Yonghe, Huang Xiaoping.  2012 1
Dong (Chinese people) -- Dwellings -- Pictorial works. : Dong zu jian zhu yi shu / Zhang Bairu zhu.  2004 1
Dong (Chinese people) -- Dwellings -- 中国 -- 三江侗族自治县. : Min jian jue ji, Dong zu gui bao : Dong zu mu gou jian zhu ying zao ji yi / zhu bian Yang Yonghe, Huang Xiaoping.  2012 1
Dong (Chinese people) -- Folklore.   5
Dong (Chinese people) -- History.   2
Dong (Chinese people) -- History : Dong zu bai nian shi lu / Quan guo zheng xie ji Hunan, Guizhou, Guangxi, Hubei zheng xie wen shi zi liao wei yuan hui bian ; zhu bian Wu Zongyuan.  2000 1
Dong (Chinese people) -- Materia medica -- China, Southwest -- History. : Zhongguo Dong yi yao shi / Wang Ye, Tian Lan, Tian Huayong zhu.  2014 1
Dong (Chinese people) -- Medicine, Chinese, Southwest -- History. : Zhongguo Dong yi yao shi / Wang Ye, Tian Lan, Tian Huayong zhu.  2014 1
Dong (Chinese people) -- Medicine -- Formulae, receipts, prescriptions. : Zhongguo Dong yi yao shi / Wang Ye, Tian Lan, Tian Huayong zhu.  2014 1
Dong (Chinese people) -- Music. : Tong zu yi yuan tan xun / Zhang Yong zhu.  2010 1
Dong (Chinese people) -- Religion. : Zhongguo Dong zu = The Dong ethnic group in China / [Zhong Tao zhu ; Wan Zhixian zhu bian].  2007 1
Dong (Chinese people) -- Rites and ceremonies. : Zhongguo Dong zu = The Dong ethnic group in China / [Zhong Tao zhu ; Wan Zhixian zhu bian].  2007 1
Dong (Chinese people) -- Social life and customs.   12
Dong (Chinese people) -- Songs and music.   3
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next