My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby SUBJECTS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Hunan Sheng (China) -- History -- Pictorial works. : Hong jun chang zheng zai Hunan : wen wu tu lu / [Hunan sheng hong jun chang zheng diao cha ban gong shi bian].  1979 1
Hunan Sheng (China) -- History -- Sources.   10
  Hunan Sheng (China). -- See Hunan Sheng bo wu guan   1
  Hunan Sheng (China). -- See Hunan Sheng bo wu guan   1
Hunan Sheng (China) -- Imprints -- Union lists. : Hunan sheng gu ji shan ben shu mu / Chang Shuzhi, Li Longru zhu bian.  1998 1
Hunan Sheng (China) -- In literature. : Ge gu Xiang ling : Chu shi ci yi shu xin shang / Li Yuanluo zhu.  1990 1
Hunan Sheng (China) -- Industries. : Hunan shi ye zhi / Zhu Xinong, Zhu Baoxun.  2008 1
Hunan Sheng (China) -- Intellectual life.   2
Hunan Sheng (China) -- Intellectual life -- 19th century. : Provincial patriots : the Hunanese and modern China / Stephen R. Platt.  2007 1
Hunan Sheng (China) -- Intellectual life -- 20th century. : Provincial patriots : the Hunanese and modern China / Stephen R. Platt.  2007 1
Hunan Sheng (China) -- Maps.   7
Hunan Sheng (China) -- Newspapers -- History. : Hunan sheng zhi. Di 20 juan, Xin wen chu ban zhi, Bao ye / Hunan sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1993 1
Hunan Sheng (China) -- Officials and employees -- History. : Hunan sheng zhi. Di 4 juan, Zheng wu zhi, Ren shi / Hunan sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1995 1
Hunan Sheng (China) -- Politics and government.   6
Hunan Sheng (China) -- Politics and government -- 1949- : Hunan sheng zhi. Di 4 juan, Zheng wu zhi, zheng fu / Hunan sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1993 1
Hunan Sheng (China) -- Politics and government -- Periodicals. : Zhan shi.  1982 1
Hunan Sheng (China) -- Politics and government -- Sources. : Hunan nong min yun dong zi liao xuan bian / [Zhongguo ge ming bo wu guan, Hunan sheng bo wu guan bian].  1988 1
Hunan Sheng (China) -- Population.   3
Hunan Sheng (China) -- Population -- History. : Exhausting the earth : state and peasant in Hunan, 1500-1850 / Peter C. Perdue.  1987 1
Hunan Sheng (China) -- Population -- Statistics.   4
  Hunan Sheng (China). -- See Hunan Sheng bo wu guan   1
Hunan Sheng (China) -- Race relations. : Xiang xi feng cai / Shen Congwen deng zhu.  1983 1
Hunan Sheng (China) -- Reference works.   51
Hunan Sheng (China) -- Religious life and customs. : "Jiu ge" yu Yuan Xiang min su / Lin He zhu.  1990 1
Hunan Sheng (China) -- Rural conditions.   2
Hunan Sheng (China) -- Rural conditions -- 21st century. : Hunan Sheng xian yu fa zhan yan jiu bao gao 2012 / Chen Wensheng, Lu Fuxing, Liao Xingchen deng zhu.  2013 1
Hunan Sheng (China) -- Social conditions. : Shen Cong wen bi xia de Zhongguo she hui yu wen hua / Jin Jiefu zhu ; Yu Jianhua, Shao Huaqiang yi.  1994 1
Hunan Sheng (China) -- Social conditions -- 21st century. : Hunan Sheng xian yu fa zhan yan jiu bao gao 2012 / Chen Wensheng, Lu Fuxing, Liao Xingchen deng zhu.  2013 1
Hunan Sheng (China) -- Social conditions -- Chronology. : Da shi ji / Hunan Sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1999 1
Hunan Sheng (China) -- Social life and customs.   6
Hunan Sheng (China) -- Statistics -- Periodicals.   2
Theories and methods of natural sciences -- Reference works. -- Hunan Sheng (China) : Hunan bai ke quan shu [electronic resource] / Yu Shun zhu bian.  1999 1
衡阳县 -- (Hunan Sheng, China) -- History -- Sources. : Hengyang xian zhi / Hengyang xian zhi bian cuan wei yuan hui.  1994 1
Chinese drama -- China -- Hunan Sheng : Hunan xiao xi xuan / Hunan sheng ge ming wei yuan hui wen hua ju "Hunan xiao xi xuan" bian xuan xiao zu bian.  1978 1
Chinese essays -- China -- Hunan Sheng. : Hunan san wen xuan : 1949-1979 = Hunansanwenxuan / Zhongguo zuo jia xie hui Hunan fen hui bian.  1979 1
Chinese language -- China -- Hunan Sheng -- Writing. : Nü shu : shi jie wei yi de nü xing wen zi / yuan zuo Gao Yinxian, Yi Nianhua ; bian zhu Gong Zhebing.  1991 1
Chinese language -- Dialects -- Hunan Sheng. : Hunan Sheng zhi. Di 25 juan. Fang yan zhi / Hunan Sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2001 1
Chinese language -- Dialects -- China -- Hunan Sheng.   16
Chinese language -- Dialects -- Hunan Sheng -- China -- Changsha. : Changsha fang yan yan jiu = Changsha fangyan yanjiu / Bao Houxing, Cui Zhenhua, Shen Ruoyun, Wu Yunji zhu.  1999 1
Chinese language -- Dialects -- China -- Hunan Sheng -- Grammar.   2
Chinese literature -- China -- Hunan Sheng -- History and criticism. : Xian dai Hunan nü xing wen xue shi = A history of modern Hunan women writers literaure / Zhu Xiaoping zhu.  2005 1
Chinese poetry -- China -- Hunan Sheng.   2
Christianity -- China -- Hunan Sheng. : Hunan sheng zhi. Di 27 juan, Zong jiao zhi / Hunan sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1999 1
Cities and towns -- China -- Hunan Sheng. : Chang Zhu Tan cheng shi qun chong gou : "liang xing she hui" shi yu zhong de cheng shi qun fa zhan mo shi = Reconstruction of Changsha-Zhuzhou-Xiangtan urban agglomeration / Zhu Youzhi ... [et al.] zhu.  2008 1
Cities and towns -- China -- Hunan Sheng -- History. : Hunan Sheng zhi. Di 12 juan. Jian she zhi, Huan jing bao hu / Hunan Sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2001 1
Cities and towns -- China -- Hunan Sheng -- Maps. : Hunan Sheng di tu ce / Hunan Sheng ce hui ju bian zhi.  2000 1
City planning -- China -- Hunan Sheng -- History. : Hunan Sheng zhi. Di 12 juan. Jian she zhi, Huan jing bao hu / Hunan Sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2001 1
Civil rights -- China -- Hunan Sheng. : Anthems of defeat : crackdown in Hunan Province, 1989-1992 / Asia Watch.  1992 1
Coal mines and mining -- China -- Hunan Sheng. : Hunan Sheng zhi. Di 9 juan. Gong ye kuang chan zhi, Mei tan gong ye / Hunan Sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1998 1
Coal trade -- China -- Hunan Sheng -- History. : Hunan Sheng zhi. Di 9 juan. Gong ye kuang chan zhi, Mei tan gong ye / Hunan Sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1998 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next