My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Result Page   1 2 Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
SUBJECTS (1-50 of 59)
Learning and scholarship -- China.
1
 
    PRINTED BOOKS 1954

Chong bian Song Yuan xue an : [88 juan] / Huang Zongxi zhuan ; Quan Zuwang bu ; Wang Zicai, Feng Yunhao jiao ; Chen Shuliang, Li Xinzhuang chong bian.

    黄宗義, Huang, Zongxi, 1610-1695.
Taibei shi : Zheng zhong shu ju,    Tai 1 ban.    4 v. ; 21 cm. 1954
2
 
    PRINTED BOOKS 1987

The emperor's four treasuries : scholars and the state in the late Chʻien-lung era / R. Kent Guy.

    2015 Ba 001.20951 GUY ERC 001.20951 GUY2015 Ba 001.20951 GUY ERC 001.20951 GUY Guy, R. Kent, 1948-
Cambridge, Mass. : Council on East Asian Studies, Harvard University : Distributed by Harvard University Press,        x, 289 p. : ill. ; 24 cm. 1987
3
 
    PRINTED BOOKS 1978

Gu Yanwu yu Qing chu jing shi xue feng / Huang Xiuzheng zhu.

    顧炎武與淸初經世學風 Huang, Xiuzheng, 1944-
Taibei : Taiwan shang wu yin shu guan,    Chu ban.    9, 2, 2, 209 p. ; 20 cm. 1978
4
 
    PRINTED BOOKS 1962

Guo chao Han xue shi cheng ji / [Jiang Fan zuan].

    國朝漢學師承記 Jiang, Fan, 1761-1831.
Taibei shi : Taiwan Zhonghua shu ju,    Tai 1 ban.    1 v. (various pagings) ; 20 cm. 1962
5
 
    PRINTED BOOKS 1965

Guo chao xue an xiao shi / [Tang Jian zhu].

    國朝學案小識 Tang, Jian, 1778-1861.
Taibei shi : Taiwan Zhonghua shu ju,    Tai 1 ban.    1 v. (various pagings) ; 20 cm. 1965
6
 
    PRINTED BOOKS 1978

Guo xue dao du / Qian Mu deng zhu ; Wu Fuzhu bian ji.

    國學導讀
Taibei shi : Mu tong chu ban she,    Chu ban.    4, 232 p. ; 21 cm. 1978
7
 
    PRINTED BOOKS 1963

Guo xue ru men / Jiang Meisheng zhu.

    國學入門 Jiang, Meisheng, d. 1951.
Taibei : Zheng zhong shu ju,    Tai 3 ban.    2, 4, 240 p. ; 21 cm. 1963
8
 
    PRINTED BOOKS 1978

Guo xue yan jiu / Xu Dongfang zhu bian.

    國學硏究許東方.
Taibei : Xin yi shu ju,        660 p. in various pagings ; 22 cm. 1978
9
 
    PRINTED BOOKS 1983

Guo xue yan jiu lun ji / Xiong Gongzhe deng zhu ; Zhonghua min guo Kong Meng xue hui zhu bian.

    國學硏究論集熊公哲.
Taibei shi : Li ming wen hua shi ye gong si,        2, 4, 526 p. ; 22 cm. 1983
10
 
    PRINTED BOOKS 1935

Han dai xue shu shi lüe / Gu Jiegang zhu.

    顧頡剛, Gu, Jiegang, 1893-1980
Shanghai : Yaxiya shu ju,        4, 224 p. ; 19 cm. 1935
11
 
    PRINTED BOOKS 2016

Ji Xianlin tan guo xue / Ji Xianlin zhu.

    季羡林谈国学 Ji, Xianlin, author.
Shanghai Shi : Hua dong shi fan da xue chu ban she,    Di 1 ban.    279 pages ; 21 cm. 2016
12
 
    PRINTED BOOKS 2016

Jiang tai shang de"xue wen" : Hua dong shi fan da xue jiang yan ji / Chen Pingyuan zhu.

    講臺上的"學問" : Chen, Pingyuan, 1954- author.
Shanghai Shi : Hua dong shi fan da xue chu ban she,    Di 1 ban.    232 pages ; 22 cm 2016
13
 
    PRINTED BOOKS 1975?

Jin dai Zhongguo si xiang xue shuo shi / Hou Wailu zhu.

    近代中國思想學說史 Hou, Wailu.
[Hong Kong? : s.n.,        2 v. (3, 7, 1002, 7 p.) in 1 ; 22 cm. 1975?
14
 
    PRINTED BOOKS 1973

Jin dai Zhongguo xue shu lun cong / [Liang Qichao zhu, cun cui xue she bian ji, Zhou Kangxie zhu bian.

    梁啓超, Liang, Qichao, 1873-1929.
Xianggang, Chongwen shu dian,        3, 270 p. 21 cm. 1973
15
 
    PRINTED BOOKS 1971

Jin shi ke yu Tang dai de wen xue she hui / Luo Longzhi.

    進士科與唐代的文學社會 Luo, Longzhi.
Taipei : Guo li Taiwan da xue wen xue yuan,    Chu ban.    1, 127, 4 p. ; 21 cm. 1971
16
 
    PRINTED BOOKS 1966

Jin wu shi nian Zhongguo si xiang shi bu bian, / Guo Zhanbo zhu.

    近五十年中國思想史補編, Guo, Zhanbo.
[Xianggang] Long men shu dian,        3, 6, 256 p. 21 cm. 1966
17
 
    PRINTED BOOKS 1965

Jin wu shi nian Zhongguo si xiang shi fu Kang zhan qi jian Zhongguo luo ji de yan bian, / Guo Zhanbo zhu.

    近五十年中國思想史 Guo, Zhanbo.
[Xianggang Xianggang Long men shu dian,        11, 18, 442, 3 p. ports. 21 cm. 1965
18
 
    PRINTED BOOKS 1972

Kang zhan shi qi zhi xue shu / Zhu bian zhe Du Yuanzai : Bian ji zhe Zhongguo guo min dang zhong yang wei yuan hui dang shi wei yuan hui.

    抗戰時期之學術
Taibei shi : Jing xiao chu zhong yang wen wu gong ying she,        12, 2, 446 p. ; 22 cm. 1972
19
 
    PRINTED BOOKS 1980

Liang Qichao shi xue lun zhu san zhong / Lin Yi jiao dian.

    粱啓超史學論著三種 Liang, Qichao, 1873-1929.
Xianggang : San lian shu dian Xianggang fen dian,    Xianggang di 1 ban.    278 p., [2] p. of plates : ill., port. ; 21 cm. 1980
20
 
    PRINTED BOOKS 2010

Liang Qichao tan Ru xue / Liang Qichao zhu.

    梁启超谈儒学 Liang, Qichao, 1873-1929.
Wuhan Shi : Hua zhong shi fan da xue chu ban she,    Di 1 ban.    185 p. ; 20 cm. 2010
21
 
    PRINTED BOOKS 1974

Liu shi nian lai zhi guo xue / Cheng Faren zhu bian ; Guo li bian yi guan bian ji.

    六十年來之國學程發軔.
Taibei : Zheng zhong shu ju,        5 v. ; 21 cm. 1974
22
 
    PRINTED BOOKS 2010

Liu Shipei : Zhongguo zhong gu wen xue shi / Liu Shipei zhu ; Yang Peichang zheng li.

    刘师培 : Liu, Shipei, 1884-1919.
Beijing Shi : Zhongguo hua bao chu ban she,    Di 1 ban.    4, 3, 246 pages ; 24 cm. 2010
23
 
    E-RESOURCE 2006

Liu yi gang mu [2 juan, fu zi yuan ; Liu yi gang mu fa yuan / [electronic resource] : Shu Tianmin zhuan ; Shu Gong zhu ; Zhao Yizhong fu zhu].

    六藝綱目 Shu, Tianmin.
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao,        Computer data. 2006
24
 
    PRINTED BOOKS 1976

Lun Dai Zhen yu Zhang Xuecheng : Qing dai zhong qi xue shu si xiang shi yan jiu / Yu Yingshi zhu.

    論戴震與章學誠: Yu, Yingshi.
Xianggang : Long men shu dian,    Chu ban.    4, 10, 373 p. ; 21 cm. 1976
25
 
    PRINTED BOOKS 1995

Lun Rao Zongyi / Zheng Weiming bian.

    論饒宗頤
Xianggang : San lian shu dian (Xianggang) you xian gong si,    Xianggang di 1 ban.    v, 522 p. : ill. ; 22 cm. 1995
26
 
    PRINTED BOOKS 2016

Man di jiang hu wu shang zai : Zhang Taiyan yu jin dai Zhongguo (1895-1916) / Sun Depeng zhu.

    满地江湖吾尚在 : Sun, Depeng, author.
Guilin : Guangxi shi fan da xue chu ban she,    Di 1 ban.    299 pages ; 22 cm. 2016
27
 
    E-RESOURCE 2004

Mapping meanings the field of new learning in late Qing China / [electronic resource] : edited by Michael Lackner and Natascha Vittinghoff.

    International Conference "Translating Western Knowledge into late Imperial China (1999 : Göttingen University)
Leiden ; Boston : Brill,        xviii, 741 p. : ill. 2004
28
 
    PRINTED BOOKS 1983

Ming dai kao ju xue yan jiu / [zhu zuo zhe Lin Qingzhang].

    明代考據學硏究 Lin, Qingzhang.
Taibei shi : Taiwan xue sheng shu ju,        3, 14, 612 p. ; 27 cm. 1983
29
 
    PRINTED BOOKS 1962

Ming dai si xiang shi / [Rong Zhaozu zhu].

    容肇祖, Rong, Zhaozu, 1899-
[Taipei : Taiwan kan ming shu dian,    Tai 1 ban.    4, 334 p. ; 19 cm. 1962
30
 
    PRINTED BOOKS 1965

Ming ru xue an / Huang Zongxi zhu.

    明儒學案 Huang, Zongxi, 1610-1695.
Taibei : Taiwan shang wu yin shu guan,    Tai 1 ban.    12 v. in 4 ; 18 cm. 1965
31
 
    E-RESOURCE 2006

Ming ru xue an [62 juan, fa fan / [electronic resource] : Huang Zongxi zhuan].

    明儒學案 Huang, Zongxi, 1610-1695.
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao,        Computer data. 2006
32
 
    PRINTED BOOKS 2004

Pu xue yu Chang Jiang wen hua = Puxue yu ChangJiang wenhua / zhu Xu Sumin.

    朴学与长江文化 = Xu, Sumin.
Wuhan : Hubei jiao yu chu ban she,    Di 1 ban.    2, 3, 18, 396 p. ; 21 cm. 2004
33
 
    PRINTED BOOKS 2016

Qian Binsi xian sheng yu xian dai Zhongguo xue shu / Dai Jingxian zhu.

    錢賓四先生與現代中國學術 Dai, Jingxian, author.
Shanghai Shi : Dong fang chu ban zhong xin,    Di 1 ban.    3, 2, 491 pages : portrait ; 24 cm 2016
34
 
    PRINTED BOOKS 2008

Qian Mu wen hua xue yan jiu / Liang Shufang zhu.

    錢穆文化學研究 Liang, Shufang, 1966-
Taibei Shi : Wen jin chu ban she you xian gong si,    Chu ban.    6, 3, 432 p. ; 21 cm. 2008
35
 
    PRINTED BOOKS 1947

Qing dai si xiang shi gang / Tan Pimo zhu.

    淸代思想史綱 Tan, Pimo, 1902-
[S.l.] : Kai ming shu dian,    San ban.    3, 2, 156 p. ; 17 cm. 1947
36
 
    PRINTED BOOKS 1965

Qing xue an xiao shi / Tang Jian zhuan ji.

    淸學案小識
Taibei Shi : Taiwan shang wu yin shu guan,    Tai 1 ban.    4 v. in 1 ; 18 cm. 1965
37
 
    PRINTED BOOKS c1987

The records of Ming scholars / by Huang Tsung-hsi ; a selected translation edited by Julia Ching with the collaboration of Chaoying Fang.

    2015 Ba 001.20951 HUAN2015 Ba 001.20951 HUAN Huang, Zongxi, 1610-1695.
Honolulu : University of Hawaii Press,        xxi, 336 p. ; 25 cm. c1987
38
 
    PRINTED BOOKS c1984

The relationship between scholars and rulers in imperial China : a comparison between China and the West / Kai-fu Tsao.

    2017 305.520951 TSA 12017 305.520951 TSA 1 Tsao, Kai-fu, 1921-
Lanham, MD : University Press of America,        xi, 247 p. ; 23 cm. c1984
39
 
    PRINTED BOOKS 1979

Ru lin zong pai : [16 juan / Wan Sitong zhuan].

    儒林宗派 : Wan, Sitong, 1638-1702.
[Taipei : Taiwan shang wu yin shu guan,        ca. 150 leaves in various foliations ; 20 cm. 1979
40
 
    PRINTED BOOKS 1975

Shi wei : Nei pian 8 juan / Zhang Ertian zhuan.

    Zhang, Ertian, 1874-1945.
Yonghe : Hua shi chu ban she,        4, 10, 6, 460 p. ; 22 cm. 1975
41
 
    PRINTED BOOKS 1937

Song xue gai yao / Xia Junyu zhu.

    Xia, Junyu.
Shanghai : Shang wu yin shu guan,        10, 7, 2, 450 p. : ill. ; 19 cm. 1937
42
 
    PRINTED BOOKS 1965

Song Yuan xue an / Huang Zongxi zhu.

    宋元學案 Huang, Zongxi, 1610-1695.
Taibei : Taiwan shang wu yin shu guan,    Tai 1 ban.    24 v. in 6 ; 18 cm. 1965
43
 
    PRINTED BOOKS 1962

Song Yuan xue an bu yi: [100 juan] / Wang Zizai, Feng Yunhao zhuan ; Zhang Shouyong jiao bu.

    宋元學案補遺 :黃宗羲,
Taibei : Shi jie shu ju,        8 v. ; 20 cm. 1962
44
 
    PRINTED BOOKS 2016

Tang dai wen shi yu Zhongguo si xiang de zhuan xing = Literary men and interllectual transformations in Tang, China / Chen Ruoshui zhu.

    唐代文士與中國思想的轉型 = Chen, Ruoshui, author.
Taibei Shi : Guo li Taiwan da xue chu ban zhong xin,    Di 1 ban.    3, 508 pages ; 23 cm 2016
45
 
    PRINTED BOOKS 1984

Xian dai Zhongguo xue shu lun heng / Qian Mu zhu.

    現代中國學術論衡 Qian, Mu, 1895-
Taibei shi : Dong da tu shu gong si : Zong jing xiao San min shu ju,    Chu ban.    5, 3, 279 p. ; 21 cm. 1984
46
 
    PRINTED BOOKS 1998

Xian Qin zhu zi xue / Ji Zhe zhu.

    先秦 諸子學 Ji, Zhe.
Jiulong : Qian zhai shu wu,    Zai ban.    7, 10, 476 p. ; 21 cm. 1998
47
 
    PRINTED BOOKS 1999

Xiong Shili xue shu wen hua sui bi / Guo Qiyong bian.

    熊 十力 学术 文化 随笔 Xiong, Shili, 1885-1968.
Beijing : Zhongguo qing nian chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao,    Beijing di 1 ban.    vii, 4, 311 p. ; 21 cm. 1999
48
 
    PRINTED BOOKS 1980-

Xue lin man lu.

    学林漫录.
Beijing : Zhonghua shu ju,        v. ; 20 cm. 1980-
49
 
    PRINTED BOOKS 2017

Xue shu jiang hu : wan Qing Minguo de xue ren yu xue feng / Sang Bing zhu.

    学术江湖 : Sang, Bing, author.
Guilin : Guangxi shi fan da xue chu ban she,    Di 1 ban.    384 pages ; 24 cm 2017
50
 
    PRINTED BOOKS 2016

Zhong Tang wen shi de shen fen ren tong yan jiu / Wang Lei zhu.

    中唐文士的身份认同研究 Wang, Lei, 1979- author.
Wuhan Shi : Hua zhong shi fan da xue chu ban she,    Di 1 ban.    3, 2, 133 pages ; 24 cm. 2016
Save Marked Record Save All Records
Locate in results
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   1 2 Next