My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby SUBJECTS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Architecture -- China -- Shanxi Sheng -- Details. : Shanxi gu cun zhen li shi jian zhu ce hui tu ji / Zhu bian : Li Jinsheng ; fu zhu bian : Xue Linping, Yu Liping, Zhu Gejing, Wang Jinping, Wang Shusheng.  2011 1
Architecture -- China -- Shanxi Sheng -- History.   2
Architecture, Chinese -- China -- Shanxi Sheng. : Shanxi gu jian zhu tong lan = A panorama of ancient Chinese architecture in Shanxi / Shanxi sheng di ming wei yuan hui, Shanxi sheng gu jian zhu bao hu yan jiu suo ; zhu bian Li Yuming ; fu zhu bian Wang Baoku, Chai Zejun.  1986 1
Architecture, Domestic -- China -- Shanxi Sheng.   7
Archives -- China -- Shanxi Sheng. : Shanxi sheng dang an guan zhi nan / Shanxi sheng dang an guan bian.  1996 1
Art, Chinese -- China -- Shanxi Sheng. : Shanxi Sheng bo wu guan guan cang wen wu jing hua / Shanxi Sheng bo wu guan bian ; zhu bian Xia Lu, Liu Yongsheng.  1999 1
Art objects, Chinese -- China -- Shanxi Sheng. : Shanxi Sheng bo wu guan guan cang wen wu jing hua / Shanxi Sheng bo wu guan bian ; zhu bian Xia Lu, Liu Yongsheng.  1999 1
Arts, Chinese -- China -- Shanxi Sheng.   2
Arts, Chinese -- China -- Shanxi Sheng -- Periodicals. : Fenshui. Fen shui.    1
Associations, institutions, etc. -- China -- Shanxi Sheng. : Shanxi hui guan / Rong Lang zhu.  2007 1
Authors, Chinese -- China -- Shanxi Sheng -- Biography. : Shanxi zuo jia qun ping zhuan / Cui Hongxun zhu bian.  1990 1
Band music -- China -- Shanxi Sheng -- History and criticism. : Ritual and music of North China : shawm bands in Shanxi / Stephen Jones.  2007 1
Bands (Music) -- China -- Shanxi Sheng. : Ritual and music of North China : shawm bands in Shanxi / Stephen Jones.  2007 1
Bands (Music) -- China -- Shanxi Sheng -- History. : Ritual and music of north China : Shaanbei / Stephen Jones.  2009 1
Banks and banking -- China -- Shanxi Sheng. : Yan Xishan he Shanxi sheng yin hang / Zhongguo she hui ke xue yuan jin dai shi yan jiu suo Zhonghua min guo shi yan jiu shi zhu bian ; Zhongguo ren min yin hang Shanxi sheng fen hang, Shanxi cai jing xue yuan jin rong shi bian xie zu bian.  1980 1
Banks and banking -- China -- Shanxi Sheng -- History. : Shanxi piao hao shi / Huang Jianhui zhu.  2002 1
Birth control -- China -- Shanxi Sheng. : Xin ren kou li zan. Shanxi juan : Ren kou yu ji hua sheng yu gong zuo hui gu yu zhan wang / An Huanxiao zhu bian.  2007 1
Shanxi sheng bo wu guan.   3
Shanxi sheng bo wu guan (Sian, China) : Shanxi sheng bo wu guan jian jie.  1978? 1
Shanxi sheng bo wu guan (Sian, China) -- Catalogs. : Shanxi sheng bo wu guan / Shanxi sheng bo wu guan bian ; [she ying Wang Lu].  1983 1
Shanxi Sheng bo wu guan (Taiyuan, Shanxi Sheng, China) -- Catalogs. : Shanxi Sheng bo wu guan guan cang wen wu jing hua / Shanxi Sheng bo wu guan bian ; zhu bian Xia Lu, Liu Yongsheng.  1999 1
Shanxi sheng bo wu guan (Xi'an, Shaanxi Sheng, China) -- Catalogs. : Shanxi sheng bo wu guan cang bao lu / [bian ji wei yuan Wang Renbo ... et al. ; zhu bian Wang Renbo ; she ying Luo Zhongmin, Zhang Binyuan].  1995 1
Bronzes -- China -- Shanxi Sheng -- Congresses. : Jin hou mu di chu tu qing tong qi guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji / Shanghai bo wu guan bian.  2002 1
Bronzes, Chinese -- China -- Shanxi Sheng -- To 221 B.C. -- Congresses. : Jin hou mu di chu tu qing tong qi guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji / Shanghai bo wu guan bian.  2002 1
Buddhist architecture -- China -- Shanxi Sheng. : Di shang bo wu guan : Shanxi jian zhu / [bian zhu Wang Qijun].  2008 1
Buddhist cave temples -- China -- Shanxi Sheng. : 2005 nian Yun'gang guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji. Yan jiu juan / Yun'gang shi ku wen wu yan jiu suo bian.  2006 1
Buddhist cave temples -- China -- Shanxi Sheng -- Conservation and restoration. : 2005 nian Yun'gang guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji. Bao hu juan / Yun'gang shi ku wen wu yan jiu suo bian.  2006 1
Buddhist mural painting and decoration -- China -- Shanxi Sheng.   3
Buddhist mural painting and decoration -- China -- Shanxi Sheng -- Catalogs. : Li dai si guan bi hua yi shu. Di 1 ji / bian zhu [i.e. bian] Pin Feng, Su Qing.  2001- 1
Buddhist mural painting and decoration -- China -- Shanxi Sheng -- Pictorial works. : Hua shuo Shanxi gu dai bi hua = Ancient murals in Shanxi in illustration / Jie Ziping zhu.  2016 1
Buddhist music -- China -- Shanxi Sheng. : Zhongguo min zu min jian qi yue qu ji cheng. Shanxi juan / "Zhongguo min zu min jian qi yue qu ji cheng" quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo min zu min jian qi yue qu ji cheng, Shanxi juan bian ji wei yuan hui.  2000 1
Buddhist sculpture -- China -- Shanxi Sheng. : 2005 nian Yun'gang guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji. Yan jiu juan / Yun'gang shi ku wen wu yan jiu suo bian.  2006 1
Buddhist temples -- China -- Shanxi Sheng. : Shanxi fo si bi hua / Chai Zejun, He Dalong zhu.  2006 1
Buddhist temples -- China -- Shanxi Sheng -- Catalogs. : Shanxi wen wu jing pin dian cang. Si guan jian zhu juan / zhu bian Zhang Xishun, Cheng Lasheng ; ze ren bian ji Zhao Shaobo, Li Ying ; [Shanxi Sheng Guan Gong wen hua yan jiu hui bian].  2008 1
Buildings -- China -- Shanxi Sheng. : Zhongguo gu jian zhu wen hua zhi lü : Shanxi, Nei Meng'gu / Zhang Xuhuan, Peng Hai, Liu Zong lan zhu.  2002 1
Catholic Church -- China -- Shanxi Sheng -- History.   2
Shanxi Sheng (China) -- Antiquities.   11
Shanxi Sheng (China) -- Antiquities -- Congresses. : Shanxi sheng kao gu xue hui lun wen ji / Shanxi sheng kao gu xue hui, Shanxi sheng kao gu yan jiu suo bian.  1994- 1
Shanxi Sheng (China) -- Antiquities -- Maps. : Zhongguo wen wu di tu ji. Shanxi fen ce / Guo jia wen wu ju zhu bian ; [Shanxi Sheng wen wu ju bian zhi].  2006 1
Shanxi Sheng (China) -- Appropriations and expenditures. : Shanxi cai zheng zhi nong he jian pin zheng ce xiao ying you jiu / Shanxi Sheng cai zheng ting zhu.  2013 1
Architecture and engineering -- Reference works. -- Shanxi Sheng (China) : Zhongguo yuan lin yi shu da ci dian [electronic resource] / Zhang Jiaji bian zhu.  1997 1
Shanxi Sheng (China) -- Biography. : Shanxi ge ming ying lie / Zhong gong Shanxi sheng wei dang shi yan jiu shi, Shanxi Sheng min zheng ting bian.  1989 1
Biography -- Reference works. -- Shanxi Sheng (China) : Li dai ming ren shi ming bie hao ci dian [electronic resource] / Chi Xiuyun bian zhuan.  1998 1
Shanxi Sheng (China) -- Census, 1990. : Kua shi ji de Zhongguo ren kou. Shanxi juan / "Kua shi ji de Zhongguo ren kou" (Shanxi juan) bian wei hui bian zhu.  1994 1
Shanxi Sheng (China) -- Census, 2000. : Shanxi Sheng 2000 nian ren kou pu cha zi liao / Shanxi Sheng ren kou pu cha ban gong shi bian = Tabulation on the 2000 population census of Shanxi Province / edited by Population Census Office of Shanxi Province.  2002 1
Shanxi Sheng (China) -- Census, 2005. : 2005 nian Shanxi sheng 1% ren kou chou yang diao cha zi liao / Shanxi sheng 1% ren kou chou yang diao cha ling dao xiao zu ban gong shi, Shanxi sheng tong ji chu ren kou jiu ye chu bian ; [Li Tiebing zhu bian].  2007 1
Shanxi Sheng (China) -- Census, 2010.   2
Chinese language -- Reference works. -- Shanxi Sheng (China)   6
Chinese literature -- Reference works. -- Shanxi Sheng (China)   3
Shanxi Sheng (China) -- Civilization.   2
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next