My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby SUBJECTS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Shantyboaters -- Ohio River. : Shantyboat journal / Harlan Hubbard, with illustrations by the author ; Don Wallis, editor.  1994 1
  Shantyboats and shantyboaters -- 2 Related Subjects   2
Shantyboats -- Louisiana -- New Orleans Region.   2
Shantyboats -- Mississippi River.   2
Shantyboats -- Ohio River.   2
  Shantytowns -- See Squatter settlements   1
Shanwei Shi (China) -- Census, 2000. : Guangdong Sheng 2000 nian ren kou pu cha zi liao hui bian : Shanwei Shi = Tabulation on the 2000 population census of Guang dong Province : Shanwei Shi / Shanwei Shi ren kou pu cha ban gong shi bian ; Chen Makun zhu bian.  2002 1
Shanwei Shi (China) -- Economic conditions. : Zhongguo guo qing cong shu. Bai xian shi jing ji she hui diao cha. Shanwei juan / "Zhongguo guo qing cong shu--Bai xian shi jing ji she hui diao cha" bian ji wei yuan hui, [Shanwei shi qing diao cha zu].  1994 1
Shanwei Shi (China) -- History. : Shanwei Shi cheng qu zhi (1988-2007) = Shan wei shi cheng qu zhi / Shanwei Shi cheng qu di fang shi zhi bian zuan wei yuan hui ban gong shi bian.  2012 1
Shanwei Shi (China) -- Population -- Statistics. : Guangdong Sheng 2000 nian ren kou pu cha zi liao hui bian : Shanwei Shi = Tabulation on the 2000 population census of Guang dong Province : Shanwei Shi / Shanwei Shi ren kou pu cha ban gong shi bian ; Chen Makun zhu bian.  2002 1
Shanwei Shi (China) -- Social conditions. : Zhongguo guo qing cong shu. Bai xian shi jing ji she hui diao cha. Shanwei juan / "Zhongguo guo qing cong shu--Bai xian shi jing ji she hui diao cha" bian ji wei yuan hui, [Shanwei shi qing diao cha zu].  1994 1
  Shanxi (China : Province) -- See Shanxi Sheng (China)   1
Folk drama, Chinese -- China -- Shanxi -- History and criticism. : Taihang shen miao ji sai she yan ju yan jiu / Feng Junjie bian.  2000 1
Japanese -- China -- Shanxi -- History. : Yan Xishan yu Riben guan xi shi yan jiu / Ye Changgang zhu.  2001 1
Shanxi li shi bo wu guan -- Catalogs.   4
Art objects -- China -- Shanxi Province. : Shanxi chu tu wen wu / Shanxi Sheng wen wu gong zuo wei yuan hui.  1980 1
  Shanxi Province (China) -- See Shanxi Sheng (China)   1
Rites and ceremonies -- China -- Shanxi. : Taihang shen miao ji sai she yan ju yan jiu / Feng Junjie bian.  2000 1
Agriculture and state -- China -- Shanxi Sheng.   2
Agriculture and state -- China -- Shanxi Sheng -- Statistics. : Shanxi Sheng 2006-2010 nian nong ye zong he kai fa tong ji zi liao / Shanxi Sheng nong ye zong he kai fa ban gong shi bian ; Zhao Jiansheng zhu bian.  2012 1
Agriculture -- China -- Shanxi Sheng -- Statistics. : Shanxi Sheng di 2 ci nong ye pu cha zi liao hui bian / Shanxi Sheng di 2 ci nong ye pu cha ling dao xiao zu ban gong shi, Shanxi Sheng tong ji ju bian.  2010 1
Agriculture -- Economic aspects -- China -- Shanxi Sheng.   3
Agriculture -- Economic aspects -- China -- Shanxi Sheng -- Statistics.   2
Ancestral shrines -- China -- Shanxi Sheng. : Shanxi gu ci tang : chu li zai ren shen zhi jian / Han Zhenyuan zhu.  2004 1
Architecture, Ancient -- China -- Shanxi Sheng -- History. : Shanxi jian zhu shi. Gu dai juan / Shanxi Sheng jian zhu ye xie hui.  2016 1
Architecture -- China -- Shanxi Sheng.   15
Architecture -- China -- Shanxi Sheng -- Conservation and restoration. : 2005 nian Yun'gang guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji. Bao hu juan / Yun'gang shi ku wen wu yan jiu suo bian.  2006 1
Architecture -- China -- Shanxi Sheng -- Details. : Shanxi gu cun zhen li shi jian zhu ce hui tu ji / Zhu bian : Li Jinsheng ; fu zhu bian : Xue Linping, Yu Liping, Zhu Gejing, Wang Jinping, Wang Shusheng.  2011 1
Architecture -- China -- Shanxi Sheng -- History.   2
Architecture, Chinese -- China -- Shanxi Sheng. : Shanxi gu jian zhu tong lan = A panorama of ancient Chinese architecture in Shanxi / Shanxi sheng di ming wei yuan hui, Shanxi sheng gu jian zhu bao hu yan jiu suo ; zhu bian Li Yuming ; fu zhu bian Wang Baoku, Chai Zejun.  1986 1
Architecture, Domestic -- China -- Shanxi Sheng.   7
Archives -- China -- Shanxi Sheng. : Shanxi sheng dang an guan zhi nan / Shanxi sheng dang an guan bian.  1996 1
Art, Chinese -- China -- Shanxi Sheng. : Shanxi Sheng bo wu guan guan cang wen wu jing hua / Shanxi Sheng bo wu guan bian ; zhu bian Xia Lu, Liu Yongsheng.  1999 1
Art objects, Chinese -- China -- Shanxi Sheng. : Shanxi Sheng bo wu guan guan cang wen wu jing hua / Shanxi Sheng bo wu guan bian ; zhu bian Xia Lu, Liu Yongsheng.  1999 1
Arts, Chinese -- China -- Shanxi Sheng.   2
Arts, Chinese -- China -- Shanxi Sheng -- Periodicals. : Fenshui. Fen shui.    1
Associations, institutions, etc. -- China -- Shanxi Sheng. : Shanxi hui guan / Rong Lang zhu.  2007 1
Authors, Chinese -- China -- Shanxi Sheng -- Biography. : Shanxi zuo jia qun ping zhuan / Cui Hongxun zhu bian.  1990 1
Band music -- China -- Shanxi Sheng -- History and criticism. : Ritual and music of North China : shawm bands in Shanxi / Stephen Jones.  2007 1
Bands (Music) -- China -- Shanxi Sheng. : Ritual and music of North China : shawm bands in Shanxi / Stephen Jones.  2007 1
Bands (Music) -- China -- Shanxi Sheng -- History. : Ritual and music of north China : Shaanbei / Stephen Jones.  2009 1
Banks and banking -- China -- Shanxi Sheng. : Yan Xishan he Shanxi sheng yin hang / Zhongguo she hui ke xue yuan jin dai shi yan jiu suo Zhonghua min guo shi yan jiu shi zhu bian ; Zhongguo ren min yin hang Shanxi sheng fen hang, Shanxi cai jing xue yuan jin rong shi bian xie zu bian.  1980 1
Banks and banking -- China -- Shanxi Sheng -- History. : Shanxi piao hao shi / Huang Jianhui zhu.  2002 1
Birth control -- China -- Shanxi Sheng. : Xin ren kou li zan. Shanxi juan : Ren kou yu ji hua sheng yu gong zuo hui gu yu zhan wang / An Huanxiao zhu bian.  2007 1
Shanxi sheng bo wu guan.   3
Shanxi sheng bo wu guan (Sian, China) : Shanxi sheng bo wu guan jian jie.  1978? 1
Shanxi sheng bo wu guan (Sian, China) -- Catalogs. : Shanxi sheng bo wu guan / Shanxi sheng bo wu guan bian ; [she ying Wang Lu].  1983 1
Shanxi Sheng bo wu guan (Taiyuan, Shanxi Sheng, China) -- Catalogs. : Shanxi Sheng bo wu guan guan cang wen wu jing hua / Shanxi Sheng bo wu guan bian ; zhu bian Xia Lu, Liu Yongsheng.  1999 1
Shanxi sheng bo wu guan (Xi'an, Shaanxi Sheng, China) -- Catalogs. : Shanxi sheng bo wu guan cang bao lu / [bian ji wei yuan Wang Renbo ... et al. ; zhu bian Wang Renbo ; she ying Luo Zhongmin, Zhang Binyuan].  1995 1
Bronzes -- China -- Shanxi Sheng -- Congresses. : Jin hou mu di chu tu qing tong qi guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji / Shanghai bo wu guan bian.  2002 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next