My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby SUBJECTS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Stone carving -- China -- Chongqing -- Catalogs. : Dazu shi ke nei rong zong lu / Sichuan sheng she hui ke xue yuan [and others] ; Li Yongqiao, Hu Wenhe zhi bi.  1985 1
Stone carving -- China -- Chongqing -- History -- Song-Yuan dynasties, 960-1368. : Dazu shi ku / Dazu xian wen wu bao guan suo bian.  1984 1
Stone carving -- China -- Chongqing -- History -- Tang-Five dynasties, 618-960. : Dazu shi ku / Dazu xian wen wu bao guan suo bian.  1984 1
Stone carving -- China -- Congresses. : Gu dai mu zang mei shu yan jiu.  2011- 1
Stone carving -- China -- Dali Xian (Shaanxi Sheng) : Qing dai mu shi shi ke yi shu = The art of the carved stones of Li's tombs of the Qing dynasty in Dali country, Shaanxi province / Jin Xianyong, Tian Yaqi, Wang Lina zhu ; Shaanxi kao gu yan jiu yuan bian.  2008 1
Stone carving -- China -- Dazu Caves. : Dazu shi ke yu gu jian zhu qun = Dazu rock carvings and ancient buildings / Li Xiankui, Guo Xuan, Chen Wei, Leng Jie bian zhu.  2015 1
Stone carving -- China -- Dazu Xian.   6
Stone carving -- China -- Dazu Xian -- Congresses. : 2009 Zhongguo Chongqing Dazu shi ke guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji / Dazu shi ke yan jiu yuan bian.  2013 1
Stone carving -- China -- Exhibitions. : Yuan Ming Yuan guo bao ji Nan Bei chao shi ke zao xiang zhan / Lishui Shi bo wu guan bian.  2015 1
Stone carving -- China -- Fujian Sheng. : Fujian Hua'an Xianzitan mo ya shi ke yan jiu / Fujian sheng kao gu bo wu guan xue hui bian.  1990 1
Stone carving -- China -- Gongyi Shi -- Themes, motives. : Song ling shi diao wen shi / Zhang Guangli zhu ; Gao Mingsheng, Zhang Xiaoli hui.  2003 1
Stone carving -- China -- Guangdong Sheng. : Guangdong wen hua yi chan = Brief information on major historic sites under national protection in Guangdong Province / Guangdong Sheng wen wu ju bian.  2010 1
Stone carving -- China -- Guangnan Xian. : Guangnan wen miao shi diao / Zhang Fangming, Lan Tianming zhu bian.  2011 1
Stone carving -- China -- Henan Sheng. : Henan fo jiao shi ke zao xiang = Stone Buddhist statues of Henan / Henan bo wu yuan bian ; Wang Jingqun zhu bian.  2009 1
Stone carving -- China -- History.   2
Stone carving -- China -- History -- Catalogs.   2
  Stone carving China History Ch`in-Han dynasties, 221 B.C.-220 A.D. -- See Stone carving China History Qin-Han dynasties, 221 B.C.-220 A.D.   1
Stone carving -- China -- History -- Ming-Qing dynasties 1368-1912. : Qing dai mu shi shi ke yi shu = The art of the carved stones of Li's tombs of the Qing dynasty in Dali country, Shaanxi province / Jin Xianyong, Tian Yaqi, Wang Lina zhu ; Shaanxi kao gu yan jiu yuan bian.  2008 1
Stone carving -- China -- History -- Qin-Han dynasties, 221 B.C.-220 A.D.   15
Stone carving -- China -- History -- Qin-Han dynasties, 221 B.C.-220 A.D. -- Catalogs.   2
Stone carving -- China -- History -- Qin-Han dynasties, 221 B.C.-220 A.D. -- Exhibitions. : Recarving China's past : art, archaeology, and architecture of the "Wu Family Shrines" / Cary A. Liu, Michael Nylan, Anthony Barbieri-Low ; edited by Naomi Noble Richard ; with a keynote essay by Michael Loewe and contributions by Susan L. Beningson ... [et al.].  c2005 1
Stone carving -- China -- History -- Song-Yuan dynasties, 960-1368.   4
Stone carving -- China -- History -- Song-Yuan dynasties, 960-1368 -- Themes, motives. : Song ling shi diao wen shi / Zhang Guangli zhu ; Gao Mingsheng, Zhang Xiaoli hui.  2003 1
  Stone carving China History Sung-Yüan dynasties, 960-1368 -- See Stone carving China History Song-Yuan dynasties, 960-1368   1
Stone carving -- China -- History -- Tang-Five dynasties, 618-960.   8
Stone carving -- China -- History -- Three kingdoms-Sui dynasty, 220-618.   6
Stone carving -- China -- History -- To 221 B.C. : Zhonghua wu qian nian wen wu ji kan. Shi diao pian / [zong bian ji Wu Zhefu ; zhu bian Su Yinghui ; mei shu bian ji Xiao Ziquan, Liu Yufen].  1983 1
Stone carving -- China -- Huizhou diqu. : Huizhou min jian diao ke yi shu / Yu Hongli bian zhu.  1994 1
Stone carving -- China -- Jiangsu Sheng. : Nan chao ling mu diao ke / Lin Shuzhong bian zhu.  1984 1
Stone carving -- China -- Jiaxiang Xian. : Wu Liang ci : Zhongguo gu dai hua xiang yi shu de si xiang xing = The Wu Liang shrine : the ideology of early Chinese pictorial art / Wu Hong zhu ; Liu Yang, Cen He yi.  2006 1
Stone carving -- China -- Jinxiang Xian. : Zhu Wei shi shi = Chu Wei shrine / Jiang Yingju, Yang Aiguo, Jiang Qun zhu ; Shandong Sheng shi ke yi shu bo wu guan bian.  2015 1
Stone carving -- China -- Kuqa Xian. : Kezi'ergaha shi ku nei rong zong lu / Xinjiang Qiuci shi ku yan jiu suo bian.  2009 1
Stone carving -- China -- Leshan Shi (Sichuan Sheng) : Leshan da fo shi ji kao bian / Gan Shude zhu.  1994 1
Stone carving -- China -- Longmen Caves.   2
Stone carving -- China -- Luoyang Shi. : Luoyang zhou wei xiao shi ku quan lu / Yang Chaojie zhu.  2010 1
Stone carving -- China -- Maiji Mountain Caves.   4
Stone carving -- China -- Mianyang Diqu. : Mianyang kan ku : Sichuan Mianyang gu dai zao xiang diao cha yan jiu bao gao ji / Yu Chun, Wang Ting zhu ; zhu bian Gao Dalun, Wang Xijian.  2010 1
Stone carving -- China -- Mianyang Shi. : Mianyang kan ku : Sichuan Mianyang gu dai zao xiang diao cha yan jiu bao gao ji / Yu Chun, Wang Ting zhu ; zhu bian Gao Dalun, Wang Xijian.  2010 1
Stone carving -- China -- Nanyang (Henan Sheng) : Di xiang zhi hua : Zhongguo Nanyang Han hua yi bai er shi pin / zhu bian Zhang Lixin ; fu zhu bian yu Lei Ming, Li Hua.  2012 1
Stone carving -- China -- Nanyang Shi.   3
Stone carving -- China -- Nanyang Shi -- Catalogs. : Nanyang Han hua xiang shi = Nan yang Han hua xiang shi / Shan Xiushan, Wang Rulin, Li Chen'guang bian zhu.  1989 1
Stone carving -- China -- Nanyang Shi -- History -- Qin-Han dynasties, 221 B.C.-220 A.D. : Nanyang Han hua xiang hui cun / Sun Wenqing.  1999 1
Stone carving -- China -- Pictorial works. : Zhongguo mu diao zhuan diao shi diao = Zhongguo mudiaozhuandiaoshidiao / Wang Xiaohai, Wang Ying she.  2005 1
Stone carving -- China -- Shandong Sheng.   4
Stone carving -- China -- Shandong Sheng -- Exhibitions. : Recarving China's past : art, archaeology, and architecture of the "Wu Family Shrines" / Cary A. Liu, Michael Nylan, Anthony Barbieri-Low ; edited by Naomi Noble Richard ; with a keynote essay by Michael Loewe and contributions by Susan L. Beningson ... [et al.].  c2005 1
Stone carving -- China -- Shantou Shi. : Chao Shan jian zhu shi diao yi shu / Li Xuhong zhu.  2006 1
Stone carving -- China -- Shanxi Sheng. : Sheng Tang feng cai : Tang Xue Jing mu shi guo xian ke yi shu / Yuncheng Shi he dong bo wu guan bian.  2014 1
Stone carving -- China -- Sichuan Sheng. : Sichuan chu tu Nan chao fo jiao zao xiang = Buddhist statues of the Southern dynasties excavated in Sichuan / Sichuan bo wu yuan, Chengdu wen wu kao gu yan jiu suo, Sichuan da xue bo wu guan bian zhu.  2013 1
Stone carving -- China -- Sichuan Sheng -- Catalogs. : Ba Shu Han dai hua xiang ji/ Gong Tingwan, Gong Yu, Dai Jialing bian zhu.  1998 1
Stone carving -- China -- Sichuan Sheng -- Pictorial works. : Sichuan chu tu Nan chao fo jiao zao xiang = Buddhist statues of the Southern dynasties excavated in Sichuan / Sichuan bo wu yuan, Chengdu wen wu kao gu yan jiu suo, Sichuan da xue bo wu guan bian zhu.  2013 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next