My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby SUBJECTS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Culture -- Taiwan -- Kaohsiung City. : Xu xiu Gaoxiong Shi zhi. Juan 9, Wen hua zhi. Yi wen pian, wen hua shi ye pian / Jian xiu Wu Dunyi ; zhu xiu Xie Minci ; Gaoxiong Shi wen xian wei yuan hui bian ; [zong zuan Huang Yaoneng ; bian zuan Zeng Yukun, Ye Zhenhui.].  1999 1
Curriculum change -- Taiwan. : Curriculum innovations in changing societies : Chinese perspectives from Hong Kong, Taiwan and mainland China / edited by Edmond Hau-Fai Law and Chenzhi Li.  2013 1
Curriculum planning -- Taiwan.   2
Customary law -- Taiwan. : Taiwan si fa ren shi bian / [bian ji zhe Taiwan yin hang Jing ji yan jiu shi].  1994 1
Taiwan da xue -- History. : Xian hua tai da si shi nian / Ye Shu zhu ; [Bian ji zhe zhuan ji wen xue za zhi she].  1989 1
Dance -- Taiwan.   3
Dance companies -- Taiwan. : Lin Hwai-Min and the Cloud Gate Dance theatre [videorecording]  2009 1
Dancers -- Taiwan -- Biography.   2
Database searching -- Taiwan. : Wo guo Taiwan di qu guo ji bai ke xian shang zi xun jian suo fu wu diao cha zhi yan jiu / Zhuang Daoming zhu.  1990 1
Daughter-in-law -- Taiwan. : Taiwan xi fu zai de sheng huo shi jie [electronic resource] / Ceng Qiumei zhe.  1998 1
Decoration and ornament -- Taiwan. : Taiwan jiao zhi tao zhuang shi yi shu : Taiwan jiao zhi tao yi shu wen hua jiang zuo / zhu ban dan wei Guo li li shi bo wu guan, cai tuan fa ren Taiwan jiao zhi yi shu wen jiao ji jin hui ; [bian ji Guo li li shi bo wu guan bian ji wei yuan hui ; zhu bian Xu Tiangu, Huang Xiuzhen]  2001 1
Decoration and ornament, Architectural -- Taiwan.   4
Decoration and ornament -- Taiwan -- Catalogs. : Yuan zhu min zhi pin ji shi pin tu lu : Guo li Taiwan shi qian wen hua bo wu guan cang pin = Textile and ornaments of the aboriginal people in Taiwan, collections of National Museum of Prehistory / [zhu bian Fang Zhirong]  2001 1
Decorative arts -- Taiwan -- Exhibitions. : Zhonghua Minguo gong yi zhan = Exhibicion de obras artisticas de la Republica de China / zhu ban dan wei Lading Mei Zhou san min zhu yi tong yi Zhongguo da tong meng ... [et al. ; ce hua bian ji Xing zheng yuan wen hua jian she wei yuan hui ; te yue zhuan shu Zhuang Bohe, Ji Ruoxi ; she ying Ye Qingfang ; fan yi Zhang Guanchao, Deng Nianci]  1986 1
Decorative arts -- Taiwan -- Taipei -- Catalogs. : Guo li li shi bo wu guan dian cang mu lu. Wen wu pian = Catalogue of Collection, the National Museum of History. Artifacts / [bian ji Guo li li shi bo wu guan bian ji wei yuan hui ; zhu bian Gao Yuzhen, Cai Jingfen].  1999 1
Defense industries -- Taiwan. : Military industry in Taiwan and South Korea / Janne E. Nolan.  1986 1
Taiwan -- Defenses.   8
Degrees -- Taiwan -- Evaluation.   2
Democracy -- Taiwan.   40
Democracy -- Taiwan -- Congresses.   4
Democracy -- Taiwan -- History -- 20th century.   2
Democratization -- Taiwan.   21
Democratization -- Taiwan -- History.   5
Democratization -- Taiwan -- History -- 20th century.   2
Democratization -- Taiwan -- History -- 21st century. : Zhongguo min zhu yun dong shi / Weng Yanqing zhu.  2016 1
Demography -- Taiwan. : Developement and demographic change in Taiwan / Roger Mark Selya.  2004 1
Demonstrations -- Taiwan -- History. : Taiwan ji hui you xing shi nian ji shi / [zuo zhe Xu Guifeng].  1989 1
Demonstrations -- Law and legislation -- Taiwan. : Wo guo ji hui you xing fa zhi xing zhi yan jiu / Yan jiu zhu chi ren Li Zhanshan ; yan jiu yuan Zheng Shanyin ... [et al.] ; Xing zheng yuan yan jiu fa zhan kao he wei yuan hui bian yin.  1992 1
Department stores -- Taiwan. : Chong you Taiwan lao chang jing : hei bai de nian dai, cai se de hui yi, yu ni xiang yue zai tong nian / zuo zhe Xiao Xueren.  2010 1
Taiwan -- Description and travel.   77
  Taiwan Description and travel 1945-1974. -- See Taiwan Description and travel.   1
  Taiwan Description and travel 1975- -- See Taiwan Description and travel.   1
Taiwan -- Description and travel -- 1975-   4
Taiwan -- Description and travel -- Early works to 1800. : Oud en Nieuw Oost-Indiën, vervattende een naaukeurige en uitvoerige verhandelinge van Nederlands mogentheyd in die gewesten : Benevens eene wydluftige beschryvinge der Moluccos, Amboina, Banda, Timor, en Solor, Java, en alle de eylanden onder dezelve landbestieringen behoorende; het Nederlands comptoir op Suratte, en de levens der Groote Mogols ... / door François Valentyn ...  1726 1
Taiwan -- Description and travel -- Periodicals.   3
Taiwan -- Description and travel -- Poetry.   2
  Taiwan Description and travel To 1944. -- See Taiwan Description and travel.   1
Taiwan -- Description and travel -- Views.   2
Taiwan -- Description -- Poetry. : Taiwan shi cheng, Lian Heng zhu, Taiwan yin hang jing ji yan jiu shi bian ji.  1960 1
Design -- Taiwan. : Chao Taiwan = Huper Taiwan : art, design, culture / Kurt Brereton.  2005 1
Design, Industrial -- Taiwan. : Taiwan she ji li = The guide book to industrial design in Taiwan / qi hua zhi zuo, Ji mu bian ji bu.  2006 1
Despotism -- Taiwan -- History -- 20th century. : Democratizing oriental despotism : China from 4 May 1919 to 4 June 1989 and Taiwan from 28 February 1947 to 28 June 1990 / C.L. Chiou.  1995 1
Taiwan -- Dictionaries and encyclopedias. : Zhonghua xin ban chang shi bai ke quan shu / [bian zhe Zhonghua xin ban chang shi bai ke quan shu bian ji wei yuan hui]  1976 1
Diet therapy -- Taiwan. : Yao shan shi pu / [zhu bian Lu Xun].  2001 1
Digital media -- Taiwan -- Taipei. : Managing innovation and cultural management in the digital era : the case of the National Palace Museum / edited by Rua-Huan Tsaih and Tzu-Shian Han.  2016 1
Diglossia (Linguistics) -- Taiwan. : Code switching and language use in emails : a case study of a network of Chinese-English bilinguals in Taiwan / Daphne Li-Jung Huang.  2004 1
Diplomatic and consular service -- Taiwan -- Sources. : Limichen Taiwan zi liao xuan ji / bian zhu Lai Dawei, Lin Xinyi = From province to republic to colony : the James Wheeler Davidson collection on the origins and early development of Japanese rule in Taiwan, 1895-1905 / authors, David Curtis Wright and LIN Hsin-yi.  2017 1
Diplomats -- Taiwan. : Fu Bingchang ri ji : Minguo san shi si nian (1945) / Fu Qihua, Zhang Li jiao zhu.  2014 1
Diplomats -- Taiwan -- Biography.   8
Taiwan -- Directories.   3
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next