My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby SUBJECTS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Taiyuan Shi Temples China : Jin ci wen wu tou shi : wen hua de luo yin / Peng Hai zhu ; [Shanxi sheng gu jian zhu bao hu yan jiu suo ; Shanxi sheng Jin ci bo wu guan].  1997 1
Taiyuan Shi Temples Chinese China : Jin ci = Jinci / Chen Feng bian zhu.  2012 1
Taiyuan Shi Tombs China : Bei Qi Xu Xianxiu mu bi hua bao hu xiu fu yan jiu / Wang Wanfu [and seven others] zhu.  2016 1
  Taiyuan Xian (China) -- See also Taiyuan (Shanxi Sheng, China)   1
Taiyur (India) -- Poor -- Health and hygiene. : Pills against poverty; a study of the introduction of western medicine in a Tamil village, by G. Djurfeldt, Staffan Lindberg.  1978 1
Taiyur Medicine India : Pills against poverty; a study of the introduction of western medicine in a Tamil village, by G. Djurfeldt, Staffan Lindberg.  1978 1
Taiyur Social Medicine India : Pills against poverty; a study of the introduction of western medicine in a Tamil village, by G. Djurfeldt, Staffan Lindberg.  1978 1
Taiyur Traditional Medicine India : Pills against poverty; a study of the introduction of western medicine in a Tamil village, by G. Djurfeldt, Staffan Lindberg.  1978 1
Taiz, Lillian, d. 1941, -- Trials, litigation, etc. : People of the state of New York, respondents, against Harry Weinberger, Rudolph Schildkraut, Esther Stockton, Virginia MacFadden, Marjorie Stewart, Irwin J. Adler, Mae Berland, Sam Jaffe, Morris Carnovsky, Dorothee Nolan, Aldeah Wise, Lillian Taiz and James Meighan, defendants-appellants [electronic resource] : case on appeal.  1924? 1
Taiz Water Conservation Yemen : Water stress : some symptoms and causes : a case study of Ta'iz, Yemen / Chris D. Handley.  c2001 1
Taiz Water Resources Development Environmental Aspects Yemen : Water stress : some symptoms and causes : a case study of Ta'iz, Yemen / Chris D. Handley.  c2001 1
Taiz Water Supply Yemen : Water stress : some symptoms and causes : a case study of Ta'iz, Yemen / Chris D. Handley.  c2001 1
Taizhong Shi Art Taiwan Exhibitions : Qun fang jing xiu : 98 nian du Taizhong Shi nü xing yi shu jia lian zhan zhuan ji / zong bian ji Huang Guorong = Flowers vying with each other in talent 2009 Taichung City female artists group exhibition / chief editor Mark K. Huang.  2009 1
Taizhong Shi Arts 21st Century Taiwan Exhibitions : 95 nian du Taizhong Shi dang dai yi shu jia lian zhan = Exhibition of contemporary artists, Taichung city, 2006 / zong bian ji Huang Guorong].  2006 1
Taizhong Shi Arts Taiwan Exhibitions : 95 nian du Taizhong Shi dang dai yi shu jia lian zhan = Exhibition of contemporary artists, Taichung city, 2006 / zong bian ji Huang Guorong].  2006 1
Taizhong Shi Ink Painting Chinese Taiwan Exhibitions : Guo ji cai mo fang jin yi shu da zhan zhuan ji : di wu jie Taizhong cai mo yi shu jie / zhi dao dan wei Taizhong Shi zheng fu ; zhu bian dan wei Taizhong Shi wen hua ju ; zong bian ji Huang Guorong = International Tsai-mo artists square cloth exhibition : the 5th Tsai-mo art festival in Taichung / supervised by Taichung City Government ; held by Taichung City Cultural Affairs Bureau ; chlef [i.e. chief] editor: Mark K Huang.  2006 1
Taizhong Shi Land Value Taxation Taiwan : Taoyuan xian di jia yan jiu / Wang Xingquan zhuan. Taizhong shi jin shi nian lai di jia bian dong zhi yan jiu / Jiang Tao zhuan.  1981 1
Taizhong Shi Painting Taiwan Exhibitions : Qun fang jing xiu : 98 nian du Taizhong Shi nü xing yi shu jia lian zhan zhuan ji / zong bian ji Huang Guorong = Flowers vying with each other in talent 2009 Taichung City female artists group exhibition / chief editor Mark K. Huang.  2009 1
Taizhong Shi Real Property Valuation Taiwan : Taoyuan xian di jia yan jiu / Wang Xingquan zhuan. Taizhong shi jin shi nian lai di jia bian dong zhi yan jiu / Jiang Tao zhuan.  1981 1
Taizhong Shi Scarves Taiwan Exhibitions : Guo ji cai mo fang jin yi shu da zhan zhuan ji : di wu jie Taizhong cai mo yi shu jie / zhi dao dan wei Taizhong Shi zheng fu ; zhu bian dan wei Taizhong Shi wen hua ju ; zong bian ji Huang Guorong = International Tsai-mo artists square cloth exhibition : the 5th Tsai-mo art festival in Taichung / supervised by Taichung City Government ; held by Taichung City Cultural Affairs Bureau ; chlef [i.e. chief] editor: Mark K Huang.  2006 1
  Taizhong Shi (Taiwan) -- See Tʻai-chung shih (Taiwan)   1
Taizhong shi (Taiwan) -- History. : Xi shuo Taizhong / Shen Zhenglang ... [et al.] zhu.  1979 1
Taizhong Shi Watercolor Painting Chinese Taiwan Exhibitions : Taiwan di qu qian bei mei shu jia zuo pin te zhan. (IV). Shui cai hua, ban hua, diao su zhuan ji = The exhibition series of senior artists in Taiwan. (IV). Watercolor, print and sculpture / [lun wen zhuan gao Xiao Qiongrui, Ban Yuanshi, Guo Qingzhi ; zuo zhe juan lüe zhuan gao Zhang Taisheng, Pan Yuanshi, Guo Qingzhi].  1996 1
  Taizhong Shi zheng fu (Taiwan) -- See Tʻai-chung shih (Taiwan)   1
Taizhong Xian Farm Rent Taiwan : Taizhong xian jian zu hou jiu fen an jian zhi yan jiu / Jin Xiangquan zhuan.  1981 1
Taizhong Xian Farm Tenancy Economic Aspects Taiwan : Taizhong xian jian zu hou jiu fen an jian zhi yan jiu / Jin Xiangquan zhuan.  1981 1
Taizhong xian (Taiwan) -- History -- Sources. : Miao Zhong Zhang san xian wen xian : Taiwan sheng / Miaoli xian, Taizhong xian, Zhanghua xian wen xian hui bian yin.  1983 1
Taizhong xian (Taiwan) -- Periodicals. : Miao Zhong Zhang san xian wen xian : Taiwan sheng / Miaoli xian, Taizhong xian, Zhanghua xian wen xian hui bian yin.  1983 1
Taizhou di qu (China) -- History.   2
Taizhou Diqu (China) -- History.   2
Taizhou Diqu (China) -- Periodicals. : Taizhou nian jian / Zhong gong Taizhou di wei ban gong shi, Taizhou Diqu xing shu ban gong shi, Taizhou Diqu dang an ju bian.    1
Taizhou (Jiangsu Sheng, China) -- Periodicals. : Taizhou nian jian = Taizhou almanac / Taizhou nian jian bian zuan wei yuan hui bian.    1
Taizhou Jiangsu Sheng Statistics China Periodicals : Taizhou tong ji nian jian / Taizhou Shi tong ji ju bian.    1
Taizhou Shi (Zhejiang Sheng, China) -- Antiquities. : Zhe nan shi peng mu diao cha fa jue bao gao = Report on the surveys and excavations of stone shelter tombs in southwen Zhejiang / Zhejiang Sheng wen wu kao gu yan jiu suo, Wenzhou Shi wen wu bao hu kao gu suo, Ruian Shi wen wu guan bian zhu.  2014 1
Taizhou Shi (Zhejiang Sheng, China) -- History -- Sources. : Jiading Chicheng zhi [electronic resource] : [40 juan / Chen Qiqing zhuan].  2006 1
Taizhou Shi (Zhejiang Sheng, China) -- Statistics -- Periodicals. : Taizhou tong ji nian jian = Taizhou statistical yearbook/ Taizhou Shi tong ji ju bian.    1
Taizhou Shi Zhejiang Sheng Excavations Archaeology China : Zhe nan shi peng mu diao cha fa jue bao gao = Report on the surveys and excavations of stone shelter tombs in southwen Zhejiang / Zhejiang Sheng wen wu kao gu yan jiu suo, Wenzhou Shi wen wu bao hu kao gu suo, Ruian Shi wen wu guan bian zhu.  2014 1
Taizhou Shi Zhejiang Sheng Tombs China : Zhe nan shi peng mu diao cha fa jue bao gao = Report on the surveys and excavations of stone shelter tombs in southwen Zhejiang / Zhejiang Sheng wen wu kao gu yan jiu suo, Wenzhou Shi wen wu bao hu kao gu suo, Ruian Shi wen wu guan bian zhu.  2014 1
  Taizong, Emperor of China, 597-649 -- See Tang Taizong, Emperor of China, 597-649.   1
Taizz Water Conservation Yemen : Water stress : some symptoms and causes : a case study of Ta'iz, Yemen / Chris D. Handley.  c2001 1
Taizz Water Resources Development Environmental Aspects Yemen : Water stress : some symptoms and causes : a case study of Ta'iz, Yemen / Chris D. Handley.  c2001 1
Taizz Water Supply Yemen : Water stress : some symptoms and causes : a case study of Ta'iz, Yemen / Chris D. Handley.  c2001 1
Taʻizz (Yemen) -- Maps. : Oman & Yemen, scale 1:1,400,000 : U.A.E., Salalah, Central Muscat, Sana'a, Taizz / International Travel Maps ; edited by Stefanie Siegmund.  c2012 1
Tāj al-Salṭanah, 1884-1936. : Crowning anguish : memoirs of a Persian princess from the harem to modernity, 1884-1914 / Taj al-Saltana ; edited with introduction and notes, Abbas Amanat ; translation of the memoirs, Anna Vanzan and Amin Neshati.  1993 1
  Taj Mahal -- See Taj Mahal (Agra, India)   1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next