My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby SUBJECTS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Tombs -- China -- Shaanxi Sheng.   7
Tombs -- China -- Shaanxi Sheng -- Catalogs. : Shen yun yu hui huang : Shanxi li shi bo wu guan guo bao jian shang. Tang mu bi hua juan = Charm and brilliance : an appraisal of the national treasures in the Shaanxi History Museum. The Tang dynasty tomb frescoes / ben juan zhu bian Shen Qinyan.  2006 1
Tombs -- China -- Shaanxi Sheng -- Congresses. : Tang mu bi hua guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji / Shanxi li shi bo wu guan bian = Tangmu bihua guojixueshu yantaohui lunwenji / Shaanxilishibowuguan bian.  2006 1
Tombs -- China -- Shaanxi Sheng -- Periodicals. : Qian ling wen hua yan jiu.  2005- 1
Tombs -- China -- Shan Xian. : Shan Xian dong Zhou Qin Han mu / Zhongguo she hui ke xue yuan kao gu yan jiu suo bian zhu.  1994 1
Tombs -- China -- Shandong Sheng.   3
Tombs -- China -- Shanghai. : Shanghai Tang Song Yuan mu / Shanghai bo wu guan zhu ; He Jiying bian.  2014 1
Tombs -- China -- Shanxi Sheng.   3
Tombs -- China -- Shaoxing.   2
Tombs -- China -- Shaoxing Shi. : Shaoxing Yue mu / Zhejiang Sheng wen wu kao gu yan jiu suo, Shaoxing Shi wen wu kao gu yan jiu suo, Shaoxing Shi Keqiao Qu wen hua fa zhan zhong xin, Shengzhou Shi wen wu guan li chu bian zhu = Tombs of Yue kingdom in Shaoxing / by Zhejiang Provincial institute of cultural relics and archaeology, Shaoxing Municipal institute of cultural relics and archaeology, Keqiao District cultural development center, Shaoxing, Shengzhou Municipal commission for preservation of ancient monuments.  2016 1
Tombs -- China -- Shenfang Shi. : Shenfang Chengguan Zhan guo Qin Han mu di / Sichuan Sheng wen wu kao gu yuan jiu yuan, Deyang Shi wen wu kao gu yan jiu suo, Shifang Shi bo wu guan bian zhu.  2006 1
Tombs -- China -- Shenmu Xian. : Shenmu Dabaodang : Han dai cheng zhi yu mu zang kao ku bao gao / Shaaxi Sheng kao gu yan jiu suo, Yulin Shi kao gu guan li wei yuan hui ban gong shi bian zhu.  2001 1
Tombs -- China -- Shenyang (Liaoning Sheng) : Shenyang Zhao Ling shi hua [electronic resource] / Li Fengmin zhu.  2011 1
Tombs -- China -- Shenyang Shi. : Shengjing huang gong he guan wai san ling dang an hui bian / Yang Fengmo, Zhao Huanlin, Tong Yue zhu bian.  2003 1
Tombs -- China -- Shijiazhuang Shi. : Shijiazhuang Yuanshi, Luquan mu zang fa jue bao gao / Nan shui bei diao zhong xian gan xian gong cheng jian she guan li ju, Hebei Sheng nan shui bei diao gong cheng jian she ling dao xiao zu ban gong shi, Hebei Sheng wen wu ju bian zhu = Yuanshi and Luquan cemetery in Shijiazhuang / The South-to-North Water Diversion Project Construction Administration, The South-to-North Water Transfer Project in Hebei Province Construction Committee Office, Hebei Bureau of Cultural Relics.  2014 1
Tombs -- China -- Shiyan Shi. : Yunyang kao gu fa xian / zhu bian Zhou Xingming.  2012 1
Tombs -- China -- Shizhai Mound.   3
Tombs -- China -- Shizhai Mound -- Congresses. : Shizhai Shan fa xian 60 zhou nian ji nian wen ji = Anthology for the 60th anniversary of the archeological discovery of Shizhaishan / Yunnan Sheng bo wu guan bian.  2017 1
Tombs -- China -- Shou Xian. : Shou xian Cai hou mu chu tu yi wu / Anhui Sheng wen wu guan li wei yuan hui, Anhui Sheng bo wu guan, Zhongguo ke xue yuan kao gu yan jiu suo bian ji.  1956 1
Tombs -- China -- Shou Xian (Anhui Sheng) : Shou xian Cai hou mu chu tu yi wu / Anhui Sheng wen wu guan li wei yuan hui, Anhui Sheng bo wu guan, Zhongguo ke xue yuan kao gu yan jiu suo bian ji.  1956 1
Tombs -- China -- Sian. : The tomb of Li Xian : posthumous rehabilitation and political legitimacy / Tonia Eckfeld.  1999 1
Tombs -- China -- Sichuan Sheng. : Sichuan Pengshan Han dai ya mu.  1991 1
Tombs -- China -- Sichuan Sheng -- Catalogs. : Zhonghua wu qian nian wen wu ji kan. Han hua xiang zhuan / [zong bian ji Wu Zhefu ; zhu bian Jian Songcun ; mei shu bian ji Liu Yufen].  1990 1
Tombs -- China -- Sichuan Sheng -- Exhibitions. : Stories from China's past : Han dynasty pictorial tomb reliefs and archaeological objects from Sichuan Province, People's Republic of China = Chung-hua jen min kung ho kuo : Ssu-chʻvan Han tai hua hsiang chuan yü kʻao ku wen wu chan lan : an exhibition / organized by Lucy Lim, in cooperation with the Sichuan Cultural Dept., People's Republic of China ; foreword by Alexander C. Soper ; introduction by Richard C. Rudolph ; contributors, Kenneth J. DeWoskin ... [and others].  1987 1
Tombs -- China -- Sources. : Ming shi san ling xiao yue fu / Ling Qihong zhu.  1933 1
Tombs -- China, Southeast. : Jiang nan tu dun yi cun yan jiu / Yang Nan zhu.  1998 1
Tombs -- China, Southwest. : Jinsha Jiang zhong you shi gou mu zang yan jiu = Jinshajiang zhongyou shigou muzang yanjiu / Ye Chengyong zhu.  2014 1
Tombs -- China -- Sui (Chinese people). : Shui zu mu zang shi diao / Yang Jun.  2010 1
Tombs -- China -- Suichang Xian. : Haochuan mu di / Zhejiang Sheng wen wu kao gu yan jiu suo, Suichang Xian wen wu guan li wei yuan hui bian ; zhu bian Wang Haiming ; fu zhu bian Sun Guoping.  2001 1
Tombs -- China -- Suizhou Shi.   3
Tombs -- China -- Tai Lake -- Antiquities. : Lun tai hu yue zu shi shi mu / Liu jian guo.  1981 1
Tombs -- China -- Tailai Xian. : Pingyang mu zang / Heilongjiang Sheng wen wu kao gu yan jiu suo ; Yang Zhijun, Hao Side, Li Chenqi.  2011 1
Tombs -- China -- Taiyuan (Shanxi Sheng)   2
Tombs -- China -- Taiyuan Shi. : Bei Qi Xu Xianxiu mu bi hua bao hu xiu fu yan jiu / Wang Wanfu [and seven others] zhu.  2016 1
Tombs -- China -- Taizhou Shi (Zhejiang Sheng) : Zhe nan shi peng mu diao cha fa jue bao gao = Report on the surveys and excavations of stone shelter tombs in southwen Zhejiang / Zhejiang Sheng wen wu kao gu yan jiu suo, Wenzhou Shi wen wu bao hu kao gu suo, Ruian Shi wen wu guan bian zhu.  2014 1
Tombs -- China -- Tang Xian. : Tang Xian Gaochang mu di fa jue bao gao / zhu bian Wang Huimin.  2010 1
Tombs -- China -- Tangyin Xian. : Tangyin Wuligang Zhanguo mu di / Henan Sheng wen wu ju bian zhu = The Warring States Period Cemetery in Wuligang, Tangyin / administration of Cultural Heritage of Henan Province.  2016 1
Tombs -- China -- Taxkorgan Tajik Zizhixian. : Xinjiang Xiabandi mu di / Xinjiang wen wu kao gu yan jiu suo bian zhu.  2012 1
Tombs -- China -- Tengzhou.   2
Tombs -- China -- Tibet. : Zang wang ling / Zhongguo she hui ke xue yuan kao gu yan jiu suo bian zhu.  2006 1
Tombs -- China -- Tibet Autonomous Region.   2
Tombs -- China -- Tongguan Xian. : Tongguan Shui Cun Sui dai bi hua mu / Shanxi Sheng kao gu yan jiu suo bian zhu = Sui dynasty mural painting tomb in Shuicun, Tongguan / Shaanxi Provincial Institute of Archaeology.  2013 1
Tombs -- China -- Tongguan Xian (Shaanxi Sheng) : Tongguan Shui Cun Sui dai bi hua mu / Shanxi Sheng kao gu yan jiu suo bian zhu = Sui dynasty mural painting tomb in Shuicun, Tongguan / Shaanxi Provincial Institute of Archaeology.  2013 1
Tombs -- China -- Tunliu Xian.   2
Tombs -- China -- Wangguo Cun -- Exhibitions. : A Silk Road saga : the sarcophagus of Yu Hong = Si lu chuan qi : Yu Hong shi guo / edited by Cao Yin.  2013 1
Tombs -- China -- Wenzhou Shi. : Zhe nan shi peng mu diao cha fa jue bao gao = Report on the surveys and excavations of stone shelter tombs in southwen Zhejiang / Zhejiang Sheng wen wu kao gu yan jiu suo, Wenzhou Shi wen wu bao hu kao gu suo, Ruian Shi wen wu guan bian zhu.  2014 1
Tombs -- China -- Wudang Mountains. : Wudang Shan Yuzhengong yi zhi / Hubei Sheng wen wu ju, Hubei Sheng yi min ju, nan shui bei diao zhong xian shui yuan you xian ze ren gong si bian zhu = The Yuzhengong site in Wudang Mountains, Hubei / Cultural Heritage Bureau of Hubei Province, Resettlement Bureau of Hubei Province, Mid-route Source of South-to-north Water Transfer Corp. Ltd.  2017 1
Tombs -- China -- Wuxi (Jiangsu Sheng)   3
Tombs -- China -- Wuxi Shi. : Hongshan Yue mu chu tu yue qi / Nanjing bo wu yuan, Jiangsu Sheng kao gu yan jiu suo, Wuxi Shi Xishan Qu wen wu guan li wei yuan hui bian zhu.  2007 1
Tombs -- China -- Wuxue Shi. : Wuxue Gu shan : Xin shi qi shi dai mu di fa jue bao gao / Hubei Sheng Jing Jiu tie lu kao gu dui, Hubei Sheng wen wu kao gu yan jiu suo bian zhu.  2001 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next