My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby SUBJECTS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Xu, Zhimo,   10
Xu, Zhimo, -- Biography.   4
Xu, Zhimo, -- Chronology. : Xu Zhimo nian pu / Chen Congzhou bian.  1981 1
Xu, Zhimo,   3
Xu, Zhimo, -- Criticism and interpretation.   9
Xu, Zhimo, -- Diaries. : Xu Zhimo wei kan ri ji (wai si zhong) / Yu Kunlin zheng li.  2003 1
Xu, Zhimo, -- In literature.   2
Xu, Zhimo, -- Marriage. : Xu Zhimo qing ai juan / Liu Xinhuang zhu.  1986 1
Xu, Zhimo, -- Relations with women. : Xu Zhimo qing ai juan / Liu Xinhuang zhu.  1986 1
Xu, Zhimo,   5
Xu, Zhimo, -- Chronology. : Xu Zhimo nian pu / Chen Congzhou bian.  1981 1
Xu, Zhimo, -- Correspondence.   4
Xu, Zhimo, -- Criticism and interpretation.   4
Xu, Zhimo, -- Diaries. : Bie wei wo chang bei shang de ge : Xu Zhimo wei kan ri ji shou du pi lu / Yu Kunlin bian.  2004 1
Xu, Zhimo -- Biography. : Xu Zhimo zi zhuan.  1997 1
Xu, Zhiqian. : Mao zhu xi shi ci san shi jiu shou cao shu tie / Bian ji chu ban Rong bao zhai ; shu xie zhe Xu Zhiqian.  1977 1
Xu, Zhongpei,   2
Xu, Zhongpei, -- Travel -- England. : Duo shao Yinglun jiu shi / Xu Zhongpei zhu.  1964 1
Xu, Zhuoyun, : Jia shi, guo shi, tian xia shi : Xu Zhuoyun yuan shi yi sheng hui gu / fang wen Chen Yongfa, Shen Huaiyu, Pan Guangzhe ; ji lu Zhou Weipeng.  2010 1
Li, Tao, -- Indexes. : Xu Zi zhi tong jian chang bian ren ming suo yin / Meiyuan Yu bian.  1986 1
Li, Tao, : Li Tao Xu Zi zhi tong jian chang pian Song Liao guan xi shi liao ji lu / Tao Jinsheng, Wang Minxin bian.  1974 1
  Xu, Zixian, -- See Xu, Guangqi, 1562-1633   1
  Xuan Hua, -- See Hsüan Hua, 1908-   1
Su, Hui, : Xuan ji tu shi du fa [shang xia juan, Kang Wanmin zhuan]. Du shi jun [4 juan, Tang Yuanhong zhuan.  1972 1
Zhong pian xiao shuo -- Xuan ji -- Xian dai : Zai bao zha / Mo Yan.  1994 1
China -- History -- Anecdotes. : 20 shi ji chu Zhongguo de yi lao yi shao / Jiao Jingyi zhu.  1993 1
Xuan, Xiafu, : Xi bei yuan zheng ji / Xuan Xiafu ; [Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi quan guo wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui bian].  1982 1
  Xuan-Zang, -- See Xuanzang, ca. 596-664   1
Xuan zhong si (Jiaocheng xian, China) : Jing tu gu cha Xuan zhong si / Song Shayin, Jian Shengyuan.  1985 1
  Xuan Zhuang, -- See Xuanzang, ca. 596-664   1
  Xuan Zong, -- See Tang Xuanzong, Emperor of China, 685-762   1
Xuancheng Xian (China) -- Antiquities. : Xuancheng wen wu gu ji ji cui / zhu bian Liu Zheng.  2014 1
  Xuandi (Chinese deity) -- See Xuantian Shangdi (Chinese deity)   1
Xuanen Xian (China) -- History. : Xuanen wen shi zi liao / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Hubei Sheng Xuanen Xian wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui.  1986- 1
Xuanhan Xian (China) -- History. : Xuanhan Xian zhi / Sichuan Sheng Xuanhan Xian zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan.  1994 1
Xuanhan Xian (China) -- History -- Sources. : Sichuan Xuanhan xian zhi : [15 juan] / Pang Linbing, Wang Chenglie deng zuan xiu.  1976 1
  Xuanhe, -- See Song Huizong, Emperor of China, 1082-1135.   1
  Xuanhua, -- See Hsüan Hua, 1908-   1
Mandarin dialects -- China -- Xuanhua (Hebei) : Xuanhua fang yan ji qi shi kong bian yi yan jiu / Guo Fenglan zhu.  2007 1
Xuanhua Qu (Zhangjiakou Shi, China) -- History, Military. : Ming chang cheng Xuanfu Zhen fang yu ti xi yu jun shi ju luo / Yang Shenmao, Zhang Yukun, Zhang Ping zhu.  2018 1
Xuanhua Xian (China) -- Antiquities. : Xuanhua Liao mu : mu zang yi shu yu Liao dai she hui / Li Qingquan zhu.  2008 1
Xuanhua Xian (China) -- History -- Sources. : Xuanhua xian zhi / Xuanhua xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1993 1
Xuanhua Xian (China) -- Religion. : The sanctuaries in a North-China city : a complete survey of the cultic buildings in the city of Hsüan-hua (Chahar) / by the survey team, Fujen University, August 1948 ; W.A. Grootaers, Li Shih-yü, Wang Fu-shih.  1995 1
Mural painting and decoration, Chinese -- China -- Xuanhua Xian. : Xuanhua Liao mu : mu zang yi shu yu Liao dai she hui / Li Qingquan zhu.  2008 1
Mural painting and decoration, Chinese -- China -- Xuanhua Xian : Xuanhua Liao mu bi hua / Hebei Sheng wen wu yan jiu suo bian.  2001 1
Shrines -- China -- Xuanhua Xian. : The sanctuaries in a North-China city : a complete survey of the cultic buildings in the city of Hsüan-hua (Chahar) / by the survey team, Fujen University, August 1948 ; W.A. Grootaers, Li Shih-yü, Wang Fu-shih.  1995 1
Temples -- China -- Xuanhua Xian. : The sanctuaries in a North-China city : a complete survey of the cultic buildings in the city of Hsüan-hua (Chahar) / by the survey team, Fujen University, August 1948 ; W.A. Grootaers, Li Shih-yü, Wang Fu-shih.  1995 1
Tombs -- China -- Xuanhua Xian.   3
  Xuanhuashangren, -- See Hsüan Hua, 1908-   1
Xuanqiao Zhen (Shanghai, China) -- History. : Xuanqiao Zhen zhi / "Xuanqiao Zhen zhi" bian zuan wei yuan hui bian ; zhu bian Yan Longxing.  2004 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next