My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby SUBJECTS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Zheng, Kunwu -- Criticism and interpretation. : Zheng Kunwu xiao shuo yan jiu [electronic resource] / Xiao Yuzhen zhu.  2007 1
Zheng, Laura : Canberra : the national capital of Australia / J.D. Akhurst.  2008 1
Zhang, Zai, 1020-1077.   3
Zheng -- Methods.   2
Zheng music.   10
Zheng music -- History and criticism. : The Chinese zheng zither : contemporary transformations / Sun Zhuo.  2015 1
  Zheng (Musical instrument) -- See Zheng   1
Zheng (Musical instrument) with orchestra. : Iris dévoilée ; Reflet d'un temps disparu ; Wu Xing / Qigang Chen.  2009 1
Zheng, Naiguang.   2
Zheng, Nanrong. : Sheng xia jiu shi ni men de shi le : xing dong si xiang jia Zheng Nanrong / Zheng Nanrong ji jin hui, ji nian guan ci hua.  2013 1
  Zheng, Nian, 1915-2009 -- See Cheng, Nien, 1915-2009   1
Zheng, Qiao, 1104-1162. : Zheng Qiao de jiao chou mu lu xue / Zheng Fenpeng zhu.  1976 1
Zheng, Qiao, 1104-1162. : Tong zhi zong xu jian / Zhang Xu zhu.  1965 1
Zheng, Qingwen, 1932- -- Criticism and interpretation. : Zheng Qingwen tong hua xian xiang yan jiu : Taiwan wen xue shi de si kao [electronic resource] / Xu Jin cheng zhu.  2007 1
Zheng, Qingwen, 1932- -- Translations into English. : Three-legged horse / Cheng, Ch'ing-wen ; edited by Pang-yuan Chi.  1999 1
Zheng, Shihao. : Concrete and glass.  2014 1
  Zheng, Taozhai, 1842-1922 -- See Zheng, Guanying, 1842-1922   1
Zheng, Tianjie. : Zheng Tianjie xian sheng fang wen ji lu / fang wen Lu Baoqian ; ji lu Guan Manli.  1990 1
Zheng, Tonghe. : Jin wu shi nian lai zhi Zhongguo jiao yu : wei zhu he Zheng Xigu xian sheng cong shi jiao yu gong zuo wu shi nian ji nian er bian ji / [zhu bian zhe Zhongguo jiao yu xue hui].  1977 1
Guo, Xianhong. : Zheng tu wan li ying xiong lu : ping chang pian xiao shuo "Zheng tu" / Shanghai shi fan da xue Zhong wen xi wen yi ping lun zu bian.  1975 1
Zheng, Weizhang -- Diaries. : Diaries in Melbourne eng  2006 1
Zheng, Wenhan, 1920- -- Diaries. : Zheng Wenhan ri ji : jie fang zhan zheng shi qi (1947.1.1-1949.12.31).  1998 1
Zheng, Wenkang, 1413-1465. : Pingqiao gao : [18 juan / Zheng Wenkang zhuan]  1977 1
Zheng with orchestra -- Scores. : Ballade concertante : for zheng and orchestra / Julian Yu.  1999 1
  Zheng Xian (China) -- See also Zhengzhou Shi (China)   1
Zheng, Xiaojuan. : Zheng Xiaojuan zuo pin ji = Selected works of Zheng Xiaojuan.  1994 1
Zheng, Xiaoxu, 1860-1938. : Zhongguo shu fa quan ji. 78, Jin xian dai bian. Kang Youwei, Liang Qichao Luo Zhenyu Zheng Xiaoxu juan / zhu bian Liu Zhengcheng ; ben juan zhu bian Wang Cheng.  1993 1
Zheng, Xichang. : Jing cheng min ju zhai yuan : Zheng Xicheng gang bi bai miao tu ji.  2009 1
Zheng, Xie, 1693-1765.   2
Zheng, Xie, 1693-1765 -- Anecdotes.   2
Zheng, Xie, 1693-1765 -- Catalogs.   2
Zheng, Xie, 1693-1765 -- Criticism and interpretation. : Zheng Banqiao yan jiu / Shen Xiankai zhu.  1988 1
Zheng, Xie, 1693-1765 -- Fiction. : Stories by Gao Yang : "Rekindled love" and "Purple jade hairpin" / by Kao Yang ; translated by Chan Sin-wai.  c1989 1
Zheng xie Suiyang Xian wei yuan hui -- History. : Suiyang Xian zheng xie zhi, 1981-1997 / "Suiyang Xian zheng xie zhi" bian wei hui bian ; [Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Guizhou Sheng Suiyang Xian wei yuan hui].  1998 1
Zheng, Xin. : Zheng Xin hui hua zuo pin ji = Painting works by Zheng Xin / Zheng Xin.  2015 1
Zheng, Xiuru -- Exhibitions. : Shou xi de mo sheng gan / Zheng Xiuru = Familiar with the unfamiliarity / Cheng Hsiu-Ju.  2007 1
Zheng, Xuan, 127-200.   3
Zheng, Xuan, 127-200 -- Chronology. : Zheng Kangcheng nian pu / Wang Liqi zhu.  1983 1
Zheng, Xuan, 127-200. : Yi li Zheng zhu ju du / [Zhang Erqi zhuan] ; Wang Yunwu zhu bian.  1977? 1
Zheng, Xuejia, 1906-   2
Zheng, Yanfen, 1902-   2
  Zheng, Yanping, 1624-1662 -- See Zheng, Chenggong, 1624-1662   1
Zheng, Yongnian. : Li san zhe de Zhongguo min zu zhu yi : Hua yi xue zhe Zhao Suisheng, Zheng Yongnian mian dui Zhongguo de shen fen ce lüe / Guo Jiajia zhu.  2008 1
  Zheng, Zaidong, 1953- -- See Cheng, Tsai-tung, 1953-   1
Zheng, Zhen, 1806-1864 -- Criticism and interpretation. : Zheng Zhen yan jiu / Zeng Xiufang zhu.  2016 1
Zheng, Zhen, 1806-1864. : Zuo can san shu / Yang Hongjiang, Hua Degong jiao zhu.  1983 1
Zheng, Zhenduo, 1898-1958.   7
Zheng, Zhenduo, 1898-1958 -- Art collections -- Catalogs. : Zhongguo gu dai mu ke hua xuan ji / Zheng Zhenduo bian zhu.  1985 1
Zheng, Zhenduo, 1898-1958 -- Correspondence.   2
Zheng, Zhenduo, 1898-1958 -- Criticism and interpretation. : Xu Dishan, Zheng Zhenduo / xuan ping bian ji Lin Zhiyi, Lei Rui.  1990 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next