My Library

University LibraryCatalogue

     
Result Page   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 24 Next
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
(1-50 of 1198)
NEW ebooks
1
 
E-RESOURCE 2017

Danish reactions to German occupation history and historiography / [electronic resource] : Carsten Holbraad.

    Holbraad, Carsten.
London : UCL Press,        1 online resource (ix, 230 pages) 2017
2
 
E-RESOURCE 2017

Visualising Facebook : a comparative perspective / Daniel Miller and Jolynna Sinanan.

    Miller, Daniel, author.
London : UCL Press,        1 online resource (ix, 226 pages). 2017
3
 
E-RESOURCE 2016

Sustainable food systems : the role of the city / Robert Biel.

    Biel, Robert, 1945- author.
London : UCL Press,        1 online resource (vi, 145 pages) : illustrations 2016
4
 
E-RESOURCE 2016

Drawing futures : speculations in contemporary drawing for art and architecture / edited by Laura Allen and Luke Caspar Pearson.

   
London : UCL Press, University College London,        1 online resource (288 pages) : illustrations (some color) 2016
5
 
E-RESOURCE 2017

Britain, France and the decolonization of Africa: future imperfect? / edited by Andrew W.M. Smith and Chris Jeppesen.

   
London : UCL Press,        1 online resource (xi, 242 pages) : illustrations, maps 2017
6
 
E-RESOURCE 2017

An anthropology of landscape the extraordinary in the ordinary / [electronic resource] : Christopher Tilley & Kate Cameron-Daum.

    Tilley, Christopher.
London : UCL Press,        1 online resource (xix, 325 pages) : illustrations 2017
8
 
E-RESOURCE 2017

Fabricate : rethinking design and construction / [edited by] Achim Menges, Bob Sheil, Ruairi Glynn, Marilena Skavara.

    FABRICATE (Conference) (2017 : Stuttgart, Germany)
London : UCL Press,        1 online resource : illustrations (some color). 2017
9
 
E-RESOURCE 2017

From revolt to riches : culture and history of the Low Countries, 1500-1700 / edited by Theo Hermans and Reinier Salverda.

   
London : UCL Press,        1 online resource (xii, 301 pages) : illustrations. 2017
10
 
E-RESOURCE  

"Gu lan jing" zai Zhongguo / [electronic resource] / Lin Song zhu.

    "古兰经"在中国 Lin, Song.
Yinchuan : Ningxia ren min chu ban she.    Di 1 ban.    1 online resource (506 p.)  
11
 
E-RESOURCE 2006

"San guo yan yi" zai ri ben / [electronic resource] / Qiu Ling zhu.

    "三国演义"在日本 Qiu, Ling.
Yinchuan : Ningxia ren min chu ban she,    Di 1 ban.    1 online resource (242 p.) 2006
12
 
E-RESOURCE 2010

15-18 shi ji de Huizhou dian dang shang ren / [electronic resource] / Zheng Xiaojuan, Zhou Yu zhu.

    15-18世纪的徽州典当商人 Zheng, Xiaojuan.
Tianjin : Tianjin gu ji chu ban she,    Di 1 ban.    1 online resource (277 p.) 2010
13
 
E-RESOURCE  

Bai hua jin gang jing / [electronic resource] / Li Li'an zhu yi.

    白话金刚经 Li, Li'an.
Xi'an : Sanqin chu ban she.    Di 1 ban.    1 online resource (212 p.)  
14
 
E-RESOURCE  

Bai hua tan jing / [electronic resource] / Wei Daoru zhu yi.

    白话坛经 Wei, Daoru.
Xi'an : Sanqin chu ban she.    Di 1 ban.    1 online resource (216 p.)  
15
 
E-RESOURCE 2009

Bai nian Dunhuang xue. Li shi xian zhuang qu shi / [electronic resource] : Liu Jinbao zhu bian.

    百年敦煌学. Liu, Jinbao.
Lanzhou : Gansu ren min chu ban she,    Di 1 ban.    1 online resource (541 p.) 2009
16
 
E-RESOURCE 2012

Bao ke cong bian / [electronic resource] / (Nansong) Chen Si bian zhu.

    寶刻叢編 (Nan Song)Chen, Si.
Hangzhou : Zhejiang gu ji chu ban she,    Di 1 ban.    1 online resource (443 p.) 2012
17
 
E-RESOURCE 2012

Beijing yu Jianghu. 17-18 shi ji de cheng shi kong jian / [electronic resource] : Liu Fengyun zhu.

    北京与江户. Liu, Fengyun.
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she,    Di 1 ban.    1 online resource (375 p.) 2012
18
 
E-RESOURCE 2010

Zang wai fo jiao wen xian. / [electronic resource] / Fang Guangchang zhu bian.

    藏外佛教文献. Fang, Guangchang.
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she,    Di er bian.    1 online resource (479 p.) 2010
19
 
E-RESOURCE 2011

Zang wai fo jiao wen xian. / [electronic resource] / Fang Guangchang zhu bian.

    藏外佛教文献 Fang, Guangchang.
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she,    Di 1 ban.    1 online resource (473 p.) 2011
20
 
E-RESOURCE 2010

Zang wai fo jiao wen xian. / [electronic resource] / Fang Guangchang zhu bian.

    藏外佛教文獻. Fang, Guangchang.
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she,    Di er bian.    1 online resource (456 p.) 2010
21
 
E-RESOURCE 2010

Zang wai fo jiao wen xian. / [electronic resource] / Fang Guangchang zhu bian.

    藏外佛教文獻. Fang, Guangchang.
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she,    Di er bian.    1 online resource (453 p.) 2010
22
 
E-RESOURCE 2008

Zang wai fo jiao wen xian. / [electronic resource] / Fang Guangchang zhu bian.

    藏外佛教文獻. Fang, Guangchang.
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she,    Di er bian.    1 online resource (488 p.) 2008
23
 
E-RESOURCE 2008

Zang wai fo jiao wen xian. / [electronic resource] / Fang Guangchang zhu bian.

    藏外佛教文獻. Fang, Guangchang.
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she,    Di er bian.    1 online resource (488 p.) 2008
24
 
E-RESOURCE 2008

Zang wai fo jiao wen xian. / [electronic resource] / Fang Guangchang zhu bian.

    藏外佛教文獻. Fang, Guangchang.
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she,    Di er bian.    1 online resource (469 p.) 2008
25
 
E-RESOURCE 2012

Chaoshan fang yan. Chao ren de jing shen jia yuan / [electronic resource] : Lin Lunlun zhu.

    潮汕方言. Lin, Lunlun.
Guangzhou : Jinan da xue chu ban she,    Di 1 ban.    1 online resource (169 p.) 2012
26
 
E-RESOURCE 2010

Datong shu / [electronic resource] / Kang Youwei zhu; Jiang Yihua, Zhang Ronghua bian jiao.

    大同书 Kang, Youwei.
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she,    Di 1 ban.    1 online resource (334 p.) 2010
27
 
E-RESOURCE 2004

Dongzhou lie guo zhi / [electronic resource] / (Ming) Feng Menglong zhu.

    东周列国志 (Ming) Feng, Menglong.
Tianjin : Tianjin gu ji chu ban she,    Di 1 ban.    1 online resource (790 p.) 2004
28
 
E-RESOURCE 2005

Er nv ying xiong zhuan / [electronic resource] / (Qing) Wen Kang zhu.

    儿女英雄传 (Qing) Wenkang.
Tianjin : Tianjin gu ji chu ban she,    Di 1 ban.    1 online resource (625 p.) 2005
29
 
E-RESOURCE 1937

Fei chang shi qi zhi Yunnan bian jiang / [electronic resource] / Lei Zhen, Ma Zongrong, Xu Yiqiao deng zhu bian.

    非常時期之雲南邊疆 Lei, Zhen.
Hangzhou : Zhejiang gu ji chu ban she,    Di 1 ban.    1 online resource (94 p.) 1937
30
 
E-RESOURCE 1922

Fei niao ji. Tai ge mi shi xuan yi / [electronic resource] : Zheng Zhenduo yi.

    飛鳥集. Zheng, Zhenduo.
Hangzhou : Zhejiang gu ji chu ban she,    Di 1 ban.    1 online resource (112 p.) 1922
31
 
E-RESOURCE 2004

Feng shen yan yi / [electronic resource] / (Ming) Xu Zhonglin zhu.

    封神演义 (Ming) Xu, Zhonglin.
Tianjin : Tianjin gu ji chu ban she,    Di 1 ban.    1 online resource (736 p.) 2004
32
 
E-RESOURCE 2009

Gansu guan cang dang an jing cui / [electronic resource] / Tuo Zhiping zhu bian.

    甘肃馆藏档案精粹 Tuo, Zhiping.
Lanzhou : Gansu ren min mei shu chu ban she,    Di 1 ban.    1 online resource (112 p.) 2009
33
 
E-RESOURCE 2009

Gansu wen shi jing cui / [electronic resource] / Liu Xingchu zhu bian.

    甘肃文史精萃 Liu, Xingchu.
Lanzhou : Gansu ren min chu ban she,    Di 1 ban.    1 online resource (481 p.) 2009
34
 
E-RESOURCE 2009

Gansu wen shi jing cui / [electronic resource] / Liu Xingchu zhu bian.

    甘肃文史精萃 Liu, Xingchu.
Lanzhou : Gansu ren min chu ban she,    Di 1 ban.    1 online resource (279 p.) 2009
35
 
E-RESOURCE 2009

Gansu wen shi jing cui / [electronic resource] / Liu Xingchu zhu bian.

    甘肃文史精萃 Liu, Xingchu.
Lanzhou : Gansu ren min chu ban she,    Di 1 ban.    1 online resource (216 p.) 2009
36
 
E-RESOURCE 2004

Guan chang xian xing ji / [electronic resource] / (Qing) Li Baojia zhu.

    官场现形记 (Qing) Li, Baojia.
Tianjin : Tianjin gu ji chu ban she,    Di 1 ban.    1 online resource (747 p.) 2004
37
 
E-RESOURCE 2009

Guangdong wen wu kao gu san shi nian / [electronic resource] / Guangdong Sheng wen wu ju, Guangdong Sheng wen wu kao gu yan jiu suo, Guangzhou Shi wen wu kao gu yan jiu suo deng bian.

    广东文物考古三十年
Guangzhou : Jinan da xue chu ban she,    Di 1 ban.    1 online resource (622 p.) 2009
38
 
E-RESOURCE 2012

Guang fu fang yan / [electronic resource] / Zhan Bohui, Gan Yu'en zhu.

    广府方言 Zhan, Bohui.
Guangzhou : Jinan da xue chu ban she,    Di 1 ban.    1 online resource (134 p.) 2012
39
 
E-RESOURCE 2010

Qiuci wen ming. Qiu ci shi di kao gu yan jiu / [electronic resource] : Zhang Ping zhu.

    龟兹文明. Zhang, Ping.
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she,    Di 1 ban.    1 online resource (389 p.) 2010
40
 
E-RESOURCE 2010

Guo xue yu han xue. Jin dai zhong wai xue jie jiao wang lu / [electronic resource] : Sang Bing zhu.

    国学与汉学. Sang, Bing.
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she,    Di 1 ban.    1 online resource (296 p.) 2010
41
 
E-RESOURCE 2007

Heishui Cheng ren wen yu huan jing yan jiu Heishui Cheng ren wen yu huan jing guo ji xue shu tao lun hui wen ji / [electronic resource] : Shen Weirong, Zhongwei Zhengyi, Shi Jinbo zhu bian.

    黑水城人文与环境研究. Shen, Weirong.
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she,    Di 1 ban.    1 online resource (651 p.) 2007
42
 
E-RESOURCE  

Huang jin quan ji / [electronic resource] / Wang (?) diao jiao.

    黄溍全集 Wang(?).
Tianjin : Tianjin gu ji chu ban she.    Di 1 ban.    1 online resource (951 p.)  
43
 
E-RESOURCE 2008

Hui zu yi fang ji cui / [electronic resource] / Gao Ruhong, Chen Weichuan zhu bian.

    回族医方集粹 Gao, Ruhong.
Yinchuan : Ningxia ren min chu ban she,    Di 1 ban.    1 online resource (363 p.) 2008
44
 
E-RESOURCE 2010

Ji kong guan zhu ren pi dian er pai / [electronic resource] / (Ming) Jikongguan zhu ren zhu; Han Xin zhu bian.

    即空观主人批点二拍 (Ming) Jikongguan, Zhuren.
Tianjin : Tianjin gu ji chu ban she,    Di 1 ban.    1 online resource (871 p.) 2010
45
 
E-RESOURCE 2011

Jiangxi wen shi / [electronic resource] / Xu Huailin zhu bian.

    江西文史 Xu, Huailin.
Nanchang : Jiangxi ren min chu ban she,    Di 1 ban.    1 online resource (159 p.) 2011
46
 
E-RESOURCE 2012

Jiangxi wen shi / [electronic resource] / Xu Huailin zhu bian.

    江西文史 Xu, Huailin.
Nanchang : Jiangxi ren min chu ban she,    Di 1 ban.    1 online resource (216 p.) 2012
47
 
E-RESOURCE 2011

Jiangxi wen shi / [electronic resource] / Xu Huailin zhu bian.

    江西文史 Xu, Huailin.
Nanchang : Jiangxi ren min chu ban she,    Di 1 ban.    1 online resource (141 p.) 2011
48
 
E-RESOURCE 2005

Jiao yu yu nv xing. Jin dai Zhongguo nv zi jiao yu yu zhi shi nu xing jue xing (1840-1921) / [electronic resource] : Qiao Suling zhu.

    教育与女性. Qiao, Suling.
Tianjin : Tianjin gu ji chu ban she,    Di 1 ban.    1 online resource (306 p.) 2005
49
 
E-RESOURCE  

Jin Shengtan pi ping di wu cai zi shu shui hu zhuan / [electronic resource] / Shi Naian yuan zhu; Jin Shengtan ping dian.

    金圣叹批评第五才子书水浒传 Shi, Nai'an.
Tianjin : Tianjin gu ji chu ban she.    Di 1 ban.    1 online resource (955 p.)  
50
 
E-RESOURCE 2005

Jing hua yuan / [electronic resource] / (Qing) Li Ruzhen zhu.

    镜花缘 (Qing) Li, Ruzhen.
Tianjin : Tianjin gu ji chu ban she,    Di 1 ban.    1 online resource (513 p.) 2005
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
Result Page   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 24 Next