My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Result Page: Previous Next
Can't find that book? Try BONUS+
 
Look for full text

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Add record to RefWorks

Cover Art
PRINTED BOOKS

Title Xi nan wen xue wen xian.
西南文學文獻.

Published Lanzhou Shi : Lanzhoou da xue chu ban she, 2003.
兰州市 : 兰州大学出版社, 2003.

Copies

Location Call No. Status
 UniM Store  3220 C561 MJ5  v.151    AVAILABLE
 UniM Store  3220 C561 MJ5  v.152    AVAILABLE
 UniM Store  3220 C561 MJ5  v.153    AVAILABLE
 UniM Store  3220 C561 MJ5  v.154    AVAILABLE
 UniM Store  3220 C561 MJ5  v.155    AVAILABLE
 UniM Store  3220 C561 MJ5  v.156    AVAILABLE
 UniM Store  3220 C561 MJ5  v.157    AVAILABLE
 UniM Store  3220 C561 MJ5  v.158    AVAILABLE
 UniM Store  3220 C561 MJ5  v.159    AVAILABLE
 UniM Store  3220 C561 MJ5  v.160    AVAILABLE

Edition Di 1 ban.
第1版.
Physical description 30 v. : ill. ; 26 cm.
Series Zhongguo xi nan wen xian cong shu. Di 6 ji ; 151-180
中國西南文獻叢書. 第6輯 ; 151-180
Zhongguo xi nan wen xian cong shu ; 151-180.
中國西南文獻叢書 ; 151-180.
Contents g1. Sima Wenyuan ji. Wang jian yi ji. Yang Shi lang ji. Li Lantai ji. Zhuge cheng xiang ji -- 2. Li Taibai wen ji / Li Bai zhuan -- 3. Chen Boyu ji / Chen Ziang zhuan. Hongdu ji / Xue Tao zhuan. Li Yuan shi ji / Li Yuan zhuan. Yong Tao shi ji / Yong Tao zhuan. Tang Qiu shi ji/ Tang Qiu zhuan -- 4. Cao ci bu ji / Cao Ye zhuan. wan hua ji / Shu Weizhuang zhuan. Ouyang Jiong ci / Ouyang Jiong zhuan. Sun Guangxian ji / Sun Guangxian zhuan. Hua jian ji / Zhao Chongzuo ji -- 5. Fan Shugong ji / Fan Zhen zhu. Dan yuan ji / Wen Tong zhu -- 6. Dongpo ci / Su Shi zhuan -- 7. Su Xue shi ji / Su Shunqin zhu -- 8-9. Jiayou ji / Su Xun zhuan. Xiechuan ji / Su Guo zhuan --
1. 司馬文園集. 王諫議集. 楊侍郎集. 李蘭臺集. 諸葛丞相集 -- 2. 李太白文集 / 李白撰 -- 3. 陳伯玉集 / 陳子昂撰. 洪度集 / 薛濤撰. 李遠詩集 / 李遠撰. 雍陶詩集 / 雍陶撰. 唐求詩集 / 唐求撰 -- 4. 曹祠部集 / 曹鄴撰. 浣花集 / 蜀韋莊撰. 歐陽烱詞 / 歐陽烱 撰. 孫光憲集 / 孫光憲撰. 花間集 / 趙崇祚輯 -- 5. 範蜀公集 / 範鎮著. 丹淵集 / 文同 -- 6. 東坡詞/ 蘇軾撰 -- 7. 蘇學士集 / 蘇舜欽著 -- 8-9. 嘉祐集 / 蘇洵撰. 斜川集 / 蘇過撰 --
10-11. Shuangxi ji / Su Zhou zhuan. Shu zhou ci / Cheng Gai zhuan. Yu shu lei gao / Chen Yuanjin zhuan -- 12-13. Jinyun wen ji / Feng Shixing zhuan. Dan zhai ji/ Li Liuqian zhuan -- 14-15. Yuhujushi wen ji / Zhang Xiaoxiang zhuan -- 16. He lin ci / Liu Guangzu zhuan. Chi tang cun gao / Gao Side zhuan -- 17-20. He lin wen ji / Wu Yong zhuan. Zetang ji / Jia Xuanweng zhuan. Yuwen Xuzhong shi ji / Yuwen Xuzhong zhuan -- 21. Meian ji / Yang Ji zhu --
10-11. 雙溪集 / 蘇籀撰. 書舟詞 / 程垓撰 漁墅類稿/ 陳元晋撰 -- 12-13. 縉雲文集 / 馮時行撰. 澹齋集 / 李流謙撰 -- 14-15. 于湖居士文集 / 張孝祥撰 -- 16. 鹤林詞 / 劉光祖撰. 耻堂存稿 / 高斯得撰 -- 17-20. 鹤林文集 / 吴泳撰. 則堂集 / 家鉉翁撰. 宇文虛中詩集 / 宇文虛中撰 -- 21. 眉庵集 / 楊基著 --
22. Wang Changzong ji / Wang Yi zhuan. Lu yuan ji / Dai Qin Zhuan -- 23. Xi dan yuan shi ji / Yu Kan zhuan. Sheng'an Chang duan ju / Yang Shen zhuan. Yu Shan wen ji / Zhang Han zhuan -- 24. Xue hong tang shi sou yi / Xie Sanxiu zhuan. Chingchengshanren ji / Wang Sui zhuan -- 25-26. Nansha xian sheng wen ji / Xiong Guo zhuan. Wan'an shi ji / Liu Jue zhuan -- 27. Beiguo ji / Xu Pin zhu. Lizhai yi wen / Zou Zhi zhu -- 28-29. Chuanshan shi ji / Zhang Wentao zhuan -- 30. Tongye shi ji / Zhou Qiwei zhu. Qin zhou ci / Li Shutao zhu. Xue hong ci / Li Shufan zhu. Fu tang ci / Yao Hua zhu.
22. 王常宗集 / 王彜撰. 鹿原集 / 戴欽撰 -- 23. 希澹園詩集 / 虞堪撰. 升庵長短句 / 楊愼撰. 禺山文集 / 張含撰 -- 24. 雪鴻堂詩搜逸 / 謝三秀撰. 青城山人 集 / 王遂撰 -- 25-26. 南沙先生文集 / 熊過撰. 完庵詩集 / 劉珏撰 -- 27. 北郭集 / 徐賁 著. 立齋遺文 / 鄒智著 -- 28-29. 船山詩集 / 張問陶撰 -- 30. 桐野詩集 / 周起渭著. 琴州詞 / 黎庶燾著. 雪鴻詞/ 黎庶蕃著. 弗堂詞 / 姚華著.
Subject China, Southwest -- Literary collections.
China, Southwest -- History -- Sources.
ISBN 7311021049 (v. 151)