My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby TITLES are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Taiwan da xie dian cang tu lu ; 2.   2009 1
Taiwan da xue. Guo li Taiwan da xue wen shi cong kan ; 44.   1976 1
Taiwan da xue jiu cang Ri wen Taiwan zi liao mu lu / Guo li Taiwan da xue tu shu guan bian yin.  1992 1
Taiwan da xue san shi zhou nian xiao qing zhuan kan.   1976 1
Taiwan da xue te cang wen ku mu lu ; 3.   2012 1
Taiwan da xue tong shi jiao yu lun tan.   1999- 1
Taiwan da xue tu shu guan dian cang Ri wen shan ben jie ti tu lu.   2009 1
Taiwan da xue tu shu guan guan cang Jiubao wen ku han ji fen lei mu lu / Zhou Yanyan bian.  2012 1
Taiwan da xue Zhongshan xue shu lun cong.   1980- 1
Taiwan da zhong shi bao.   1995 1
Taiwan da zhong wen xue xi lie. Di 1 ji ; 5.   1998 1
Taiwan da zhong wen xue xi lie. Di 1 ji ; 6.   1998 1
Taiwan da zhong wen xue xi lie. Di 1 ji ; 7.   1998 1
Taiwan da zhuan xing de li shi he hong guan ji lu.   2002 1
Taiwan dainenpyō. Chinese.   1994 1
Taiwan dan bai zhi hua xue yan jiu de xian xing zhe : Luo Tongbi yuan shi yi sheng hui gu / Chen Yongfa, Sun Huimin, Shen Huaiyu fang wen ; Chen Yida, Sun Huimin, Zhang Chengwei ji lu = Pioneer of Studies on Protein Chemistry in Taiwan : The Reminiscences of Dr. Lo Tung-bin / Chen Yung-fa, Sun Huei-min, Shen Huai-yu, Interviewers ; Chen Yi-ta, Sun Huei-min, Chang Cheng-wei, Recorders.  2016 1
Taiwan dang dai duan pian xiao shuo zhong de nü xing miao xie / He Anwei zhu.  1989 1
Taiwan dang dai lü xing wen xuan / Hu Jinyuan zhu bian.  2013 1
Taiwan dang dai mei shu chu dan / Ni Zaiqin.  1993 1
Taiwan dang dai nü xing san wen lun zhu   2013 1
Taiwan dang dai nü xing san wen shi lun / Zhang Ruifen = Historical perspectives on female essays in contemporary Taiwan / Rui-fen Chang.  2007 1
Taiwan dang dai nü zuo jia wen xuan.   2009 1
Taiwan dang dai san wen da shi jing xuan.   1998 1
Taiwan dang dai san wen jing xuan : 1945-1988 / Xu Daran zhu bian ; zong bian ji Guo Feng ; bian wei Zheng Qingwen ... [et al.].  1989? 1
Taiwan Dang dai san wen zong lun / [Xu Xue zhu].  1994 1
Taiwan dang dai she ying xin chao liu / Yao Ruizhong zhu.  2003 1
Taiwan dang dai shu hua jia ming jian / Shu you za zhi she zhu bian.  1990 1
Taiwan dang dai, wan gu yu jin = Time games : contemporary appropriations of the past / [zhi xing bian ji Yu Siying ; fan yi Han Bolong, Chen Jingwen].  2012 1
Taiwan dang dai wen xue jia.   199- 1
Taiwan dang dai wen xue li lun / Zhou Qinghua zhu.  1996 1
Taiwan dang dai wen xue li lun pi ping shi / Gu Yuanqing zhu.  1994 1
Taiwan dang dai wen xue lun ji.   2007 1
Taiwan dang dai xi ju lun   2003 1
Taiwan dang dai xian wei yi shu de tui bian.   2014 1
Taiwan dang dai xiao shuo jing xuan : 1945-1988 / zhu bian Zheng Qingwen, Li Qiao ; zong bian ji Guo Feng.  1989? 1
Taiwan dang dai xiao shuo zong lun : jie yan qian hou, 1977-1997 / Xu Xiuzhen zhu.  2001 1
Taiwan dang dai xin shi shi / [electronic resource] / Qu Yuanqing zhe.  2008 1
Taiwan dang dai yi shu   2013 1
Taiwan dang dai yi shu te ji = Special edition of Taiwan's contemporary art / [zuo zhe: Xue Baoxia ... [et al.]]  2005 1
Taiwan dang dai yi shu xuan cui   2007 1
Taiwan dang dai yi shu zhi mei / Xing zheng yuan wen hua jian she wei yuan hui ce hua = Beauty of contemporary Taiwanese art / curator, Council for Cultural Affairs, Executive Yuan.  2004 1
Taiwan dang dai yin shi shu xie yan jiu (1949-2004).   2007 1
Taiwan dang dai zhuan ji wen xue yan jiu   2
Taiwan dang qian san da zheng zhi wen ti / Chen Yangde zhu.  1992 1
Taiwan dang wai ling xiu ren wu / Li Da bian zhu.  1987- 1
Taiwan dang wai yun dong / Li Da bian zhu.  1987- 1
Taiwan dao jiao yuan liu / Lai Zongxian zhu.  1999 1
Taiwan dao lu fa zhan shi / Chen Jun bian zhu.  1987 1
Taiwan dao min de sheng ming li su / wen Liu Huanyue, Chen Azhao, Chen Jingfang ; she ying Liu Huanyue.  2003 1
Taiwan de 70 nian dai.   2007 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next