My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby TITLES are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Vergnugte Ruh', beliebte Seelenlust, BWV 170 -- Gott, wie dein Name, so ist auch dein Ruhm, BWV 171 -- Erschallet, ihr Lieder, BWV 172 -- Erhohtes Fleisch und Blut, BWV 173   2
Vergnugte Ruh', beliebte Seelenlust, BWV 170 -- Trio Sonata No. 3 in D Minor, BWV 527 -- Geist und Seele wird verwirret, BWV 35 -- Fantasia and Fugue in G Minor, BWV 542     1
Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust (Cantata). BWV 170. / Bach, Johann Sebastian, 1685-1750.  2006 1
Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust = : O blessèd rest, thou giv'st true happiness : BWV 170 : cantata for the 6th Sunday after Trinity : for alto solo / Johann Sebastian Bach ; vocal score by Günter Raphael ; English version by Charles Sanford Terry.  1953 1
Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust. Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust.   2
Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust. Vocal score. English & German.   1953 1
Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust. Vocal score. English & German no.170 BWV 170.   1953 1
"Vergnügtsein heißt Einverstandensein" --   2004 1
Vergnügungszug.   3
New Year's concert 1992 = Neujahrskonzert 1992. /   2013 1
Vergo prudentissima   2015 1
Vergődés és remény. English   1997 1
Vergötterung und Tod : die thematische Einheit von Schillers Werk.   1967 1
Die vergöttlichung der Babylonisch-assyrischen Könige, / von Christliebe Jeremias ; mit 6 Abbildungen.  1919 1
Die Vergottung Caesars.   1968 1
Vergue. English.   1938? 1
Una vergüenza social : la reglamentación de la prostitución, conferencia dada en la Asociación Cristiana de Jóvenes de Buenos Aires, Septiembre 1918 / by Paulina Luisi.  1919 1
Verguisd en vergeten : Tan Malaka, de linkse beweging en de Indonesische revolutie, 1945-1949 / Harry A. Poeze.  2007 1
Verguisd en vergeten, Tan Malaka, de linkse beweging en de Indonesische revolutie, 1945-1949. Indonesian   2
Vergulde Draeck.   1977 1
Verh. Geol. Bundesanst. (Wien)   1922 1
VERH. INT. VER. THEOR. ANGEW. LIMNOL   1923- 1
Verh. Naturforsch. Ges. Basel     1
Verh. naturwiss. Ver. Hamburg   1980- 1
VERH NATWISS VER HAMBG   1980- 1
Verh. Schweiz. Naturforsch. Ges.   1893- 1
VERH ZOOL-BOT GES OESTERR   1978- 1
Verh. Zool.-Bot. Ges. Österr.   1978- 1
Verhaal van Bobbel die in een bakfiets woonde en rijk wilde worden. English.   1990 1
Verhaal van de oproeren der wederdoopers, voorgevallen te Amsterdam, Munster en in Groeninger-land. Door Lambertus Hortensius, van Montfoort ... In 't Duyts vertaald en met schoone kopere plaaten gesiert.   2
Verhaal van de reformatie, in en omtrent de Nederlanden met eenige aantekeningen en aanmerkingen.   1663 1
Verhaal van de reis van Abdoellah naar Kalantan en van zijne reis naar Djeddah, in het maleisch, voor de lithographische pers geschreven en van aanteekeningen voorzien / door H.C. Klinkert.  1889 1
Verhaal van de tegenwoordige staat van het Turksche kaizerryk, aangetekent en beschreven gedurende 't gezantschap des graafs van Winchelsei ... by Sultan Mahomet Han, de vierde van die naam, die heden heerscht door de heer Rykaut, geheimschrijver van   1694 1
Verhaal van de verrassing van Bergen op Zoom op den 8en en 9en Maart 1814, met een kort berigt van deszelfs insluiting en de gebeurtenissen, welke tot dezelve aanleiding gegeven hebben, benevens eene historische en krijgskundige plaatsbeschrijving de / door Le Grand ; uit het Fransch vert. ; (met eene nieuwe kaart van de vestigingen) [door C. van Baarsel en zoon].  1817 1
Verhaal van den staat der religie: waar in te zien is met hoedanige voornemens, en listigheden, de zelve toegestelt, en beleid word, in verscheyde staaten van de westersche deelen des werelds: getrokken uit het Engelsch van den ridder Edwin Sandis. B   1675 1
Verhaal van drie voorname reizen naar Oostindien; te weten van Johan Jacobsz Saar, Volkert Evertsz, en Albrecht Herport daar in, beneffens de bezondere voorvallen, hen overkomen, de historie, en de voornaamste dingen, die sedert vijfentwintig jar   1671 1
Verhaal van het gezantschap des Ridders De Chaumont aan het hof des konings van Siam... uit het Fransch in 't Nederduitsch gebracht door G. v. Broekhuizen.   1687 1
Verhaal van het vergaan van het jacht de Sperwer (1656-1663) / door Hendrik Hamel.  1920? 1
Verhaal van het vergaan van het jacht de Sperwer : En van het wedervaren der schipbreukelingen op het eiland Quelpaert en het vasteland van Korea (1653-1666) met eene beschrijving van dat rijk / [electronic resource] / Hendrik Hamel  2004 1
Verhael betreffende de comedie ghespeelt door de Jesuwiten ende haere leer-jonghers binnen de stadt Lyon.   1604 1
Verhael-boecken van den cardinael Bentivoglio: vertaelt en uyt-gegeven door Roelant de Carpentier.   1648 1
Verhael op de Quetsure van Mijn heer den Prince van Oragnien.   2
Verhael van de eerste Schip-vaert Der Hollandische ende Zeeusche Schepen Door 't Way-gat, By Noorden Noorwegen, Moscovien ende Tartarien om, na de Coninckrijcken Cathay ende China. Met drie Schepen, uyt Texel gezeylt in den Iare 1594. Hier achtyer is   1648 1
Verhael van de vier eerste schip-vaerden der Hollandtsche en Zeeuwsche schepen, naar Nova Zembla, by Noorden Noorwegen, Moscovien ende Tartarien om, na de coninckrijcken Cathay en China. Uytgevaren in de iaren 1594. 1595. 1596. en 1609. ende hare won   1663 1
Verhael Van den staet der overheerde Nederlantscher Provincien Midtsgaders ghetrouwen ende heylsamen raet aen de zelve, om tot eenen goeden ende vasten Pays te geraken in de Fransoysche tale beschreven, ende wt de zelve in Nederduytsch overgeset.   1605 1
Verhael, van een wonderlijck gesicht, dat eenige dagen geleden een fijn-man gehadt heeft [ ... ] rakende cocceanerye, cartesianerye, en in't besonder d'ontrouw van de classis van Seven-Wouden.     1
Verhael, van een wonderlijck gesichte, dat eenige dagen geleden een fijn-man gehadt heeft, meynende Christus met sijn Apostelen en veele engelen en zielen op een Olijf-Bergh gesien te hebben, rakende Cocceanerie, Cartesianerie, en in 't besonder d'on   1684 1
Verhael van eenige omstandigheden voorgevallen, ontrent de verschillen tusschen de Regenten der provintie Frieslandt, ende de devoyren by hare Hoogheyt de Princesse Douariere van Nassau, tot bylegginge van dien aengewent.   1672 1
Het verhael van het leven en de doot van ... Olivier Cromwel gewesen protecteur, in het welck ..., al de gewichtighste dingen, so buyten als binnenlandsche verrechtingen ..., soo in rechts-saken, verhandelingen in het parlement, als oorlogs,- kerk- e   1659 1
Verhael van het overgaen van Schencke schans ende de gheaccordeerde artijckelen.   1636 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next