My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby TITLES are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Xian dai qi ye de jiang hu shi sheng cun.   2007 1
Xian dai qi ye fa lü zhi du / zhu bian Zhao Zhongfu, Liu Wenhua ; fu zhu bian Zhou Ke, Yao Hui, Wang Xinxin.  1997 1
Xian dai qi ye guan li : bian ge de guan dian / zhu bian Huang Sujian ; fu zhu bian Huang Qunhui.  2002 1
Xian dai qi ye guan li shi yong quan shu / zhu bian Zhang Yuanyuan, Wang Guangzhen.  1989 1
Xian dai qi ye yu shi chang yan jiu cong shu.   2000 1
Xian dai qi ye zhi du de huan jing xi tong / zhu bian Zou Dongtao.  1995 1
Xian dai qi ye zhi du zheng ce fa gui quan shu.   1994 1
Xian dai qing nian : Chang pian xiao shuo / [Zhang Henshui zhu].  1993 1
Xian dai qing nian cong shu, 2.   1968 1
Xian dai qing nian cong shu ; 6.   1968 1
Xian dai qing nian cong shu ; 7.   1967 1
Xian dai qing nian san wen shi ren shi wu jia.   1991 1
Xian dai ren de jie chu / Xia Yuanyu zhu.  1984- 1
Xian dai ren de meng yan / Jin Yaoji zhu.   1986 1
Xian dai ren de tong ku.   1974 1
Xian dai ren de xiao shuo shi jie.   1994 1
Xian dai ren de xiao shuo shi jie : wei xing xiao shuo xie zuo yi shu lun / Liu Haitao zhu.  1994 1
Xian dai ren wu cong tan / Sima Changfeng zhu.  1976 1
Xian dai Ri-ben liu xing yu ci dian.   1991 1
Xian dai Ri yu ji chu yu fa, / Beijing shi wai guo yu xue xiao Ri yu jiao yan zu bian.  1973 1
Xian dai Ri yu jing yu qian shuo / Zhu Leixi bian [xie].  1981 1
Xian dai Ri yu jing yu yong fa / Liu Jincai bian zhu ; Sun Zongguang shen ding.  1992 1
Xian dai Ri yu pian jia ming yu shi yong ci dian / zhu bian Qin Yantong.  1995 1
Xian dai Ri yu wai lai yu ci dian   2
Xian dai Ri yu yu fa   2
Xian dai Ri yu yu fa gai yao / Y Junzhupo bian zhu.  1980 1
Xian dai Ri Zhong chang yong Han zi dui bi ci dian / Tang Lei zhu bian ; [fu zhu bian Zhai Dongna].  1996 1
Xian dai Riben jing ji Contemporary economy in Japan. / [electronic resource] =    1
Xian dai Riben jing ji shi dian / bian ji Zhongguo she hui ke xue yuan gong ye jing ji yan jiu suo, Riben zong he yan jiu suo.  1982 1
Xian dai Riben liu xing yu ci dian / [yi zhe Zhang Kangle]  1991 1
Xian dai Riben ming ren lu / Yu Qinggao, Hua Jue deng bian.  1984 1
Xian dai Riben wen tan jie chu ren wu zhi   1978 1
Xian dai Riben yu shi yong yu fa / Chen Xinde bian zhu.  1964 1
Xian dai Riben yu zhu ci di yong fa / Song Yangzhi zhu.  1991 1
Xian dai ru he "na lai" Lu Xun de si xiang yu wen xue lun ji / [electronic resource] : Gao Yuandong zhu.  2009 1
Xian dai ru jia san sheng / Wang Ruhua zhu.  2012 1
Xian dai ru jia yu dong Ya wen ming : di yu yu fa zhan / Li Minghui, Chen Weifen zhu bian.  2002 1
Xian dai ru jia yu dong Ya wen ming : wen ti yu zhan wang / Liu Shuxian, Lin Yuehui zhu bian.  2002 1
Xian dai ru jia zhe xue yan jiu = The study on modern confucianism / Chen Lai zhu.  2018 1
Xian dai ru xue de hui gu yu zhan wang / Yu Yingshi zhu.  2012 1
Xian dai ru xue lun / Yu Yingshi zhu.   1996 1
Xian dai ru xue lun Yu Yingshi zhu. / [electronic resource]  1996 1
Xian dai san da jing ji li lun ti xi de bi jiao yu zong he / Fan Kang zhu.  2006 1
Xian dai san wen guang jiao jing / Zhang Chunrong zhu.  2001 1
Xian dai san wen lei xing lun / Zheng Mingli zhu.  1987 1
Xian dai san wen ming pian xuan du / zhu bian Zhou Hongxing ; bian zhu Huang Houxing, Cai Zhen deng.  1986 1
Xian dai san wen shi lun / Wang Wending.  1994 1
Xian dai san wen shi xuan / Luokuang bian.  1986 1
Xian dai san wen xian xiang lun / Zheng Mingli zhu.  1992 1
Xian dai san wen xin shang / Zheng Mingli zhu.  1978 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next