My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby TITLES are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Zhongguo li shi yan jiu fa (bu bian). / Liang, Qichao, 1873-1929.  1961 1
Zhongguo li shi yan jiu fa : fu bu bian / Liang Qichao zhu.  1961 1
Zhongguo li shi yan jiu gong ju shu xu lu (gao ben) / [Bian zuan zhe Zeng Yingjing].  1968 1
Zhongguo li shi yan jiu zhuan ti shu ping / zhu bian Jing Youquan, Song Qianggang, Hu Fan.  1990 1
Zhongguo li shi yan jiu zi liao cong shu.   3
Zhongguo li shi yao ji jie shao / Zhang Shunhui zhu.  1957 1
Zhongguo li shi yao ji jie shao ji xuan du   4
Zhongguo li shi yao ji xu lun wen xuan zhu / Lei Gan xuan zhu.  1982 1
Zhongguo li shi yin ding = Zhong guo li shi yin ding / [zhu bian Tang Guoyan,; fu zhu bian Hong Tianfu].  1993 1
Zhongguo li shi yu zhuan ji gong ju shu zhan lan mu lu / Guo li zhong yang tu shu guan bian yin.  1982 1
Zhongguo li shi zhi shi cong shu ; di 4 ji.   1977 1
Zhongguo li shi zhong de fu nü yu xing bie = Women and gender in Chinese history / zhu bian Du Fangqin, Wang Zheng.  2004 1
Zhongguo li shi zhong de ji shu yu ke xue : cong yuan gu dao 1990 / Wang Hongsheng zhu.  1991 1
Zhongguo li shi zhong yao shi jian yu ren wu jian jie / Shen Ning bian.  1974 1
Zhongguo li shi zhuan ti shi hua cong shu.   1983 1
Zhongguo li shi zhuan xing shi qi de zhi shi fen zi / Yu Yingshi deng zhu.  1992 1
Zhongguo li shu da zi dian / Fan Ren'an ... [et al.] bian zhu.  1991 1
Zhongguo li su shi / Wang Guimin zhu.  1993 1
Zhongguo li su yan jiu = Studies on Chinese ritual customs / He Liankui zhu.  1973 1
Zhongguo li ti nong ye mo shi = Zhong guo li ti nong ye mo shi / Lu Liangshu zhu bian.  1993 1
Zhongguo li wen hua / Zou Changlin zhu.  2000 1
Zhongguo li xian shi / Jing Zhiren zhu.  1984 1
Zhongguo li xue da ci dian   2
Zhongguo li xue da guan (duo juan ben. li shi juan) / Qiong zhou xue yuan, Hainan Sheng min zu yan jiu ji di, "Zhongguo li xue da guan (duo juan ben)" bian wei hui bian ; zhu bian Chen Lihao.  2012 1
Zhongguo li xue shi / Jia Fengzhen zhu.  1984 1
Zhongguo li xue shi = Zhongguo lixueshi / Dai Nianzu zhu.  1988 1
Zhongguo li yi wen hua / Ge Chenhong zhu.  2001 1
Zhongguo li yi zhi du yan jiu / Yang Zhigang zhu.  2001 1
Zhongguo li yong FDI de jing ji xiao ying ji dui jing ji an quan ying xiang de ping jia Zhongguo liyong FDI de jingji xiaoying ji dui jingji anquan yingxiang de pingjia / [electronic resource] = Yuan Xiaoli zhu.  2010 1
Zhongguo li yong wai zi de qian jing he zhan lüe / Shi jie yin hang dong Ya yu Taiping Yang di qu jian pin yu jing ji guan li ju = Foreign capital utilization in China : prospects and future strategy / Poverty Reduction and Economic Management Unit East Asian and Pacific Region, the World Bank.  2007 1
Zhongguo li yong wai zi de xin zhan lüe / Zhang Qi zhu.  2003 1
Zhongguo li yong wai zi ji chu zhi shi / zhu bian Li Lanqing ; fu zhu bian Zeng Peiyan ; He Chunlin, Wu Yi.  1995 1
Zhongguo li yong wai zi : li lun, xiao yi, guan li / Wang Jinying, Cui Xinjian zhu.  2002 1
Zhongguo li zhi zhi du shi gai yao.   1981 1
Zhongguo lian dan shu / Zhao Kuanghua zhu.  1989 1
Zhongguo lian hua tu an / Long Baozhang bian zhu.  1993 1
Zhongguo lian huan hua xu shi yan jiu / Shen Qiwang zhu.  2012 1
Zhongguo lian huan hua xuan ji ; 31.   1974 1
[Zhongguo lian huan hua xuan ji ; 67]   1974 1
Zhongguo lian huan tu hua shi hua / Aying bian zhu.  1984 1
Zhongguo lian pian te kun qu fa zhan bao gao. 2013, / zhu bian You Jun, Leng Zhiming, Ding Jianjun = The Development report of China contiguous destitute areas.  2013 1
Zhongguo lian qing : Sai Zhenzhu de gu shi / Liu Hongwei zhu.  1992 1
Zhongguo lian suo jing ying nian jian = China chain store almanac / Zhongguo lian suo jing ying xie hui bian.  2000 1
Zhongguo lian suo ling shou shang ye qi ye tong ji nian jian / Guo jia tong ji ju mao yi wai jing tong ji si bian = Statistical yearbook of China retail corporations in chain / compiled by Department of Trade and External Economic Relation Statistics, National Bureau of Statistics, People's Republic of China.  2004- 1
Zhongguo lian suo ling shou ye tong ji nian jian. / Issues for 2005- have title:  2004- 1
Zhongguo liang da jia dian ling shou ju tou de xiao shou ce lüe yu lian suo gong lüe.   2007 1
Zhongguo liang ji gong zuo ji shi.   2001 1
Zhongguo liang piao tu jian / Cao Qianli bian.  2001 1
Zhongguo liang piao zhen pin jian shang / Sun Linxiang zhu ; Shanghai Shi dang an ju, guan shen.  2001 1
Zhongguo liang shi an quan yan jiu / Xiao Guoan zhu.  2005 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next