My Library

University LibraryCatalogue

     
No matches found; nearby ISBN'S/ISSN'S are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
86171228 : Peter Stent, London printseller, circa 1642-1665 : being a catalogue raisonné of his engraved prints and books with an historical and bibliographical introduction / by Alexander Globe.  1985 1
86171245r98 : L'imposta diretta a Firenze nel Quattrocento (1427-1494) / di Elio Conti.  1984 1
86171277 : Roushi de sheng ping he chuang zuo / Zheng Zekui, Sheng Zhongjian.  1985 1
86171311 : Hong lou meng tan kao / Cen Jiazhuo bian zhu.  1985 1
Your entry 8617131888 would be here
86171347   2
86171407 : Xuan ru ping lin / Zhang Dainian zhu.  1985 1
86171439r972 : Il tempo delle argonautiche : un'analisi del racconto in Apollonio Rodio / Massimo Fusillo.  1985 1
86171453 : Zhejiang bai nian da shi ji : 1840-1945 / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Zhejiang sheng wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui.  1986 1
86171474acnr90 : Huang Zongxi quan ji.  1985- 1
86171581 : Gu gong bo wu yuan cang diao qi / Gu gong bo wu yuan bian ; [tu ban she ying Chen Zhi'an, Zhang Zhongqing].  1985 1
86171591r88 : The place of law in Lukács' world concept / by Csaba Varga ; [introduction and chapters 1, 2 translated by Judit Petrányi ; chapters 3, 4, 5, 6 and appendix by Sándor Eszenyi ; translation revised by Jeremy Payne].  1985 1
8617168307 : Nebeska mehanika ; Istorija astronomske nauke / Milutin Milanković ; redaktor, Milan S. Dimitrijević.  1997 1
8617174943 : The five wonders of the Danube / Zoran Živković ; illustrations by Boris Kuzmanović ; translated by Alice Copple-Tošić.  2011 1
86171776aj : Nanbu-ke monjo / [chosaku Washio Junkei].  1939 1
8617178019 : Sabrane pripovetke / Ivo Andrić ; priređivanje i pogovor Žaneta Đukić-Perišić.  2012 1
86171784r98 : Book production and letters in the Western European renaissance : essays in honour of Conor Fahy / edited by Anna Laura Lepschy, John Took, Dennis E. Rhodes.  1986 1
86171805acn : Shao lin yun shui shi ji / Haidengfashi zhu.  1985 1
86171817acn : Chuang zuo xin li yan jiu / Lu Shuyuan zhu.  1985 1
86171871r97 : Die Arbeiter : Lebensformen, Alltag und Kultur von der Frühindustrialisierung bis zum "Wirtschaftswunder" / herausgegeben von Wolfgang Ruppert.  1986 1
86171915acnr95 : Hua qiao cang sang lu / Guangdong sheng zheng xie wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui bian.  1984 1
86171974r973 : Early hominid scavenging opportunities : implications of carcass availability in the Serengeti and Ngorongoro ecosystems / Robert J. Blumenschine.  1986 1
86172024acn : She hui zhu yi jing ji li yi gai lun / Xue Yongying zhu.  1985 1
86172044r93 : Dialektna͡ia rechʹ russkikh starozhilov Bur͡iatii / Ė.D. Ėrdyneeva ; otvetstvennyĭ redaktor V.I. Rassadin.  1986 1
86172067 : Liu chao mu zhi jian yao / Wang Zhuanghong, Ma Chengming bian zuan.  1985 1
86172089 : Gu dai min yao zhu xi / Chen Dingru, Lai Zhenghai bian [xie].  1985 1
86172116 : Francesco Guicciardini, giornata lincea indetta in occasione del V centenario della nascita : Roma, 12 dicembre 1983.  1985 1
86172134r92 : Kulʹturnye tradi͡tsii narodov Sibiri / otvetstvennyĭ redaktor Ch.M. Taksami.  1986 1
86172137 : Xiangshan chuan shuo / Beijing shi min jian wen xue cong shu bian ji bu, Beijing shi wen lian tu shu bian ji bu.  1985 1
86172163 : Dong Han shi feng ji qi zhuan bian / Zhang Beibei zhuan.  1985 1
86172174acn : Li Qingzhao shi ci ping zhu / Hou Jian, Lü Zhimin ; [cha tu Du Xixian].  1985 1
86172184acn : Zhongguo jin dai jing ji shi hua / Wu Yunpu, Guo Xianglin bian zhu.  1984 1
86172206 : Qing dai xi ren jian wen lu / Du Wenkai bian.  1985 1
86172259acn : "Jing ji xue wen zhai" xuan bian, 1983 / "Jing ji xue wen zhai" bian ji bu.  1984 1
86172278 : Jin wu shi nian Zhongguo yu Riben, 1932-1982 nian / Zhang Pengzhou zhu bian.  1992 1
86172351 : Guizhou shao shu min zu xiao shuo xuan du / Guizhou sheng min zu shi wu wei yuan hui, Guizhou sheng jiao yu ting jiao ke suo zhu bian ; Chen Tao ... [et al.] bian.  1985 1
86172382acn : Dong Biwu zhuan lüe / Dong Biwu zhuan ji bian xie zu.  1985 1
86172447 : Morphosyntaxe des langues romanes.  1986 1
86172458 : Third Australasian Conference on Heat and Mass Transfer, University of Melbourne, 13-15 May 1985.  1985 1
86172464 : Stylistique, rhétorique et poétique dans les langues romanes.  1986 1
86172517acn : Huang Binhong hua ji / [Zhejiang ren min mei shu chu ban she, Shanghai ren min mei shu chu ban she he bian chu ban].  1985 1
86172523r96 : Applied agricultural research for small farms in Asia : proceedings of the International Seminar Workshop on "Applied Agricultural Research and Development for Small Farms," held at SEARCA, Los Banos, Philippines, May 13-18, 1985 / sponsored by the Food and Fertilizer Technology Center for the Asian and Pacific Region (F.F.T.C.), Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research (SEARCA), Philippine Council for Agriculture and Resources Research and Development (PCARRD).  1985 1
86172574acn : Kong su ji / Ba Jin.  1985 1
86172578 : Lü Kun nian pu / Zheng Han.  1985 1
86172591acn : Yan yuan shi hua / Su Yong, Fan Jing zhu.  1985 1
86172607 : Lun xiao cheng zhen ji qi ta.  1985 1
86172650r96 : Escenas andaluzas / Serafín Estébanez Calderón ; edición de Alberto González Troyano.  1985 1
86172651 : Zhongguo dang dai zhu ming jing ji xue jia / Sun Liancheng, Lin Pu zhu bian.  1987 1
86172659r882 : The occult roots of Nazism : the Ariosophists of Austria and Germany 1890-1935 / Nicholas Goodrick-Clarke ; with a foreword by Rohan Butler.  1985 1
86172769r982 : Brechts und Monks Urfaust-Inszenierung mit dem Berliner Ensemble 1952/53 : Materialien, Spielfassung, Szenenfotos, Wirkungsgeschichte / Bernd Mahl.  1986 1
86172807acn : Wen xin diao long lun cong / Jiang Zuyi zhu.  1985 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next